sábado, 5 de março de 2016

1 JOHN: UBIR

 
1 John 11Wei on Dura yayawasin aurin on fef wagagayam omi aurim, on dura yayawasin ainau on i’yen nono weie tafanam anai bag sifourai: Wei On an dura watatam a wei toui mataii bag wait; dura bag wei toui mataii wat, a imaii nan usin waruyein. 2Atonio yawas on Toun irerebai mataii wait; on mes wei on omi aurim wabikakafun a wei yawas mama wantoanin aurin on wakakasonem a On rerebai Tamat rus sibo sigat siyoboei. 3Wei aifan mataii wait a tainaii watatam mat on wakakasonem, onai omi wonnat wei mat tanruayo On Tamat a Natun Iesu Keriso mat tanikaita On an dura tanraram bonen mes. 4Wei atonio fef wagagayam omi aurim onai wei ai yasisir on initutufin. 5Wei atonio dura on, On Natun emon watatam ato omi aurim wakurereb: God on ratafin a On aurin on men wouman tani yen tobon. 6Ot ari tanau, wei On mat waruruayo wabikaita an dura wafasararam bonen baise omi sabu magim kaita on woumanai womama, ot on tout ati duraiai a ati boboai on tabisigoet. 7Baise ot ratafinai tamama—On Toun on ratafin—namon ot tanruruayo tanbikaita tuturat mat On an dura tanfasararam bonen, ato On Natun Iesu on ati bokomas emon on an taraiai esosouit tagugumidar. 8Ot ari tanau, wei auri bokomas ambin, ot on tout tabisigoet ato ot aurit dura maiauin on men yen on. 9Baise ot ati bokomas God aurin taniyatet on, On arimon an aumatan inbokikin ato bobo totorinai wat inafour: On arimon ati bokomas innotbur a bobo komasis tafofour emon on inigumidarit. 10Ot ari tanau, wei men wabokomas on, ot on God tabisigoai, ato On an dura on men ot bisiti yen on. 


1 John 21Yau nanatu, atonio fef agagayam omi aurim onai omi men wonbokomas mes; baise iyai iyafan inbobokomas on, ot on Iesu Keriso an yawas totorin wat on tabo, On Taman bisinai nan ot aurit ebikakafun. 2Ato Keriso Toun on bobo ifour ati bokomas on sinotbur, ato men ot ati bokomas wat baise sabu engon tutufin mat asi bokomas sinotbur. 3Ot God an baifafaro dura tanbigibubunuai on, ot tabi dura bag On tasagobai. 4Iyai iyafan inau, “Yau On asagobai” ato on an baifafaro dura aurin men inbifonabo on, on orot jever on baisigo’otin a on aurin dura maiauin on men yen. 5Baise iyai iyafan On an dura aurin ebifonabo, on orot jever an nuabo God aurin on iyamai matafin imatar. On bobo nanaba on tani dura bag ot on God amonai tanama: 6Iyai iyafan inau on God amonai emama, on toun an yawas on iniyamai Iesu Keriso ifofour ba on nanaba inama. 7Yau tuturau au nuabo, atonio baifafaro dura omi aurim agagayam on men dura boboun on; atonio baifafaro dura on atamanin, omi ainau anai bag wobo. Baifafaro dura atamanin an dura on omi ainau wotatam nono. 8Baise baifafaro dura omi aurim agagayam on boboun ato dura maiauin on Keriso woit a Keriso mat on omi amomui emama. Wouman on enan insawar ato ratafin maiau on ekudidir nono. 9Iyai iyafan ebikakafun yau, on ratafinai emama baise on tain tuan ebisisiweiai, on ari werai bag on woumanai emama. 10Iyai iyafan tain tuan ebinuaboai on ratafinai emama, ato men aifan tani on emon on turan iniyamai inbokomas. 11Baise iyai iyafan tain tuan ebisisiweiai on woumanai emama; on woumanai ebibib a on men isagob on menan nan enan yabin wouman on iyamai matan ifot. 12Yau nanatu, yau fef agagayam omi aurim, yabin Keriso Wabin fasinai on omi ami bokomas sinotbur. 13Bab nas, yau fef agagayam omi aurim yabin On anai bag imama ato omi On wosagobai. Omi jorig boboum, yau fef agagayam omi aurim yabin omi on Afaguban wobomerubai nono. 14Yau nanatu, yau fef agagayam omi aurim yabin omi Tamat wosagobai on mes. Yau tatamau, yau fef agagayam omi aurim yabin On anai bag imama ato omi On wosagobai. Omi jorig boboum, yau fef agagayam omi aurim yabin omi on faiwarim; God an dura on omi amomui emama ato omi on Afaguban wobomerubai nono. 15Omi on men tafanam woninuaboai mes o sawar aifan tani tafanam ebinoanai on. Omi tafanam wonbinuaboai on, omi amomui nuabo on men Tamat aurin yen on. 16Bobo engon tutufin tafanam ebinoanai on—sawar tagogoien tout ati gogoi auris on, sabu sawar seiten ato segogoien a bobo engon tutufin nin sen on sabu on sawar auris on setaseseir—atonio osi bobo on men Tamat emon senat on; osi bobo engon on tafanam emon senat. 17Bobo engon tutufin tafanam amonai sen menan sabu asi gogoi osi sawar auris on enan inarab insawar; baise iyai iyafan God an gogoi efofour on wantoan inama. 18Yau nanatu, tafanam an kanfoun on inat iufin nono! Omi dura siyawurem nono on Keriso an Ragit on arimon innat; ato ari on Keriso an Ragit sigaraba on sirobotet nono, ato on mes tasagob tafanam an kanfoun on inat iufin nono. 19Atonio osi sabu on men ot ati kuayo ebinoanai, on mes ot sikiriret sigat; osi ot ati kuayo itbinoanis mes on osi nana bisiti sitama. Baise osi sinai ot aurit itrubunag tiwag osi on men iyafan tani ot ati kuayo ebinoanai on. 20Baise Keriso emon on omi Ayu Kakafotin on tefamui idebur wobo amomui emama, ato omi engon on dura maiauin wosagob. 21Yau fef agagayam omi aurim, on men ato dura maiauin men wosagob aurin on; baise yabin omi on wosagob a mat omi wosagob dura maiauin emon on men baisigo dura tani On emon enat on. 22Iyafan on baisigogo’otin i? On iyafan dura ebikakafun yau, Iesu on men Keriso. On orot jever nanaba on Keriso an Ragit—on orot jever min Tamat a Natun rus on ebisisiweiis. 23Yabin iyai iyafan Natun ebisisiweiai on Taman mat ebisisiweiai; iyai iyafan Natun eboai on, Taman mat eboai. 24Omi on wonidura bag ato anai bag dura sikurereb wo’tatam on nunuamui nana wonbokikinen. Omi anai bag dura wotatam ato nana wonbokikin on, omi ra fufur Natun a Taman mat wonbikaita. 25Atonio dura on Keriso Toun on ot aurit iyaumatanit yawas mama wantoanin—on initet. 26Yau atonio fef agagayam omi aurim on, ato osi sabu iyabon sefofourtobon sinisigoem mes auris. 27Baise omi aurim on Keriso an Ayu on omi tefamui idebur. On an Ayu bisimui emama on men iyafan tani omi inibebeyim mes. Yabin On an Ayu on bobo engon tutufin auris ebibebeyim ato aifan ebibebeyim on dura bag men baisigo mes. Ayu an baibebe on aurin wonifonabo, ato omi nana Kerisoai wonmama. 28Yau nanatu, dura bag On bisinai nana wonama, onai ot on fofonit tantawar ato On inrorobotet an rai on ot arimon men On aurin mamai inboet tanob mes on an Ra inboai innanat nan. 29Omi wosagob Keriso an yawas totorin wat; omi on wonsagob iyai iyafan bobo obis wat efofour on God Natun.
 
1 John 31Woit ot Tamat on inuaboit kwakwan! On an nuabo on irat kwakwan ot aurit ato ari on seyoyoret God nanatun—ato dura bag ot On nanatun. Atonio yabinai, sabu tafanamai on men sisagobit on: osi mat on God men sisagobai. 2Yau tuturau au nuabo, ari ot on God nanatun, baise ot men tasagob tiwag ra gibui on ot arimon mamaba tanmatar. Baise ot tasagob Keriso inrorobotet an ra on, ot tannat On ba tanmatar yabin ot on arimon On Toun bag on nanaba tanitai. 3Sabu engon iyafan dura bagai emomousin ato Keriso inmamatabir aurin on, toun nana ebiyamai matafin emama ato Keriso matafin ba. 4Iyai iyafan ebokomas on, God an baifafaro dura on yastob yabin bokomas on baifafaro dura yastob. 5Omi wosagob Keriso irorobotet on sabu asi bokomas inboai inan mes, ato On aurin on bokomas ambin. 6On mes omi engon iyabon Keriso an yawasai woikaita womama on, omi men nana wonbokomas mes; baise iyai iyafan nana ebokomas on, on orot jever on men matanai Keriso it o isagobai on. 7Yau nanatu, omi men woniyamai iyafan tani inisigoem mes! Iyai iyafan bobo totoris wat efofour on inat an yawas totorin wat imatar, ato Keriso an yawas totorin wat ba. 8Iyai iyafan nana ebokomas on Afaguban ebinoanai, yabin Afaguban on anai bag ibokomas. On yabinai God Natun irobotet Afaguban an bobo itikomasai mes. 9Iyai iyafan God natun on men nana inbobokomas yabin God Toun an yawas on, on orot usinai yen; a on orot Taman on God, on mes on men nana inbobokomas mes. 10Atonio bobo on rerebai wonsagob menan on God nanatun a menan on Afaguban nanatun: iyai iyafan men bobo totoris wat efofour o men tain tuan ebinuaboai on men God natun on. 11Omi dura ainau anai bag wotatam min atonio: ot on tuturat mat taninuabo bonen. 12Ot on men Cain ba tanafour mes; on Afaguban inoanai, ato toun tain Abel iyasubun. Aibo mes Cain imisir tain iyasubun i? Yabin on bobo ifofour on komasis, baise on tain bobo ifofour on totoris. 13On mes yau taitaiu tutuau, sabu tafanamai sinbisisiweiim on men woniror mes. 14Ot tasagob rabob on taikirir ato tarabon tanat yawas bobounai tagat; ot tasagob yabin ot taitait tutuat tainuabois on mes. Iyai iyafan men ebinuabo on nana rabobin emama. 15Iyai iyafan tain tuan ebisisiweiai on, on min sabu asububunuotin; ato omi wosagob sabu asububunuotin on men aurin yawas mama wantoanin yen on. 16Atonio bobo nanaba tasagob nuabo an yabin on mamaba: Keriso an yawas on Toun ikutetai ot aurit. Ot mat on tout ati yawas tankutetai taitait tutuat auris! 17Orot iyafan sawarotin on tain tuan an gogoi on it isagob baise on nunuan on men iruseren tain tuan aurin on, mamaba arimon inau, on nunuanai on God ebinuaboai i? 18Yau nanatu! Ati nuabo on men duraiai wat tanikakafun mom; on nuabo on dura bagai wat, on nuabo on boboai iniyoboet. 19Atonio bobo nanaba ati boboai iniyoboet tansagob on ot dura maiauin on ot ebinoanit. Atonio nanaba on ot nunuat arimon inwani God nanai tantawar. 20Ot nunuat inbikomasit tannos ati bokomas on nana yen on, tasagob God on gagamin bag men nunuat ba, ato On bobo engon tutufin isagob. 21On mes yau tuturau au nuabo, ot nunuat men inbikomasit on, ot God nanai on faiwarinai tantawar. 22Ot Keriso aurin tabifefeyan on sawar ebitet taboai yabin ot on On an baifafaro dura aurin tabifonabo a bobo obis tafofour tabiyasisirai. 23On dura wawanin ato nanaba iyau: Ot On Natun Iesu Keriso Wabinai tanitutum a tuturat taninuabois bonen ato Keriso dura wawaninai iyawuret nanaba. 24Iyai iyafan God an baifafaro dura aurin inbifonabo on inat God amonai emama ato God on ato orot jever amonai emama. Yabin God Ayu ibitet nan on tasagob, God on ot amoti emama.


1 John 41Yau tuturau au nuabo: sabu engon sebikakafun sau, wei Ayu wabo, on men wonitutumes baise omi ayu wonrutobonai wonitai, osi ayu siboai on God emon o ambin. Yabin baisigogo aubairuruotis on sigat tafanam au engon ibonu. 2Atonio bobo nanaba on wonsagob mamaba on God an Ayu: iyai iyafan dura inkurereb inau Iesu on Keriso inat orot imatar, ato On an Ayu on God emon. 3Baise iyai iyafan Iesu aurin ebisosouf on an ayu on men God emon on. Atonio ayu on Keriso an Ragit emon; omi dura wotatam Keriso an Ragit on enat, ato ari on inat nono tafanamai emama. 4Baise yau nanatu, omi on God ebinoanai, ato omi on baisigogo aubairuruotis wobomerubes nono; yabin Ayu ato omi amomui emama on an faiwar irat kwakwan men ato ayu nin tafanamai semama asi faiwar ba. 5Osi on bobo aifan nin tafanamai semamatar auris wat on sebikakafun ato sabu tafanamai on asi dura setatam yabin osi on tafanam ebinoanis. 6Baise ot on God ebinoanai. Iyai iyafan God isasagobai on ot fonat etatam; iyai iyafan men God ebinoanai on, men ot etatamit on. Atonio eta nanaba on, tansagob menan on Ayu maiauin a menan on ayu baisigogo’otin. 7Arie yau tuturau au nuabo! Ot on tuturat mat taninuabo bonen yabin nuabo on God emon enat. Iyai iyafan ebinuabo on God natun a on God isagobai. 8Iyai iyafan men ebinuabo on God men isagobai on yabin God on nuabo. 9Atonio bobo nanaba on God an nuabo ot aurit ebiyoboet: On Natun kaikas iyafarai inat au tafanam onai ot yawas On emon tatboai mes. 10Nuabo an yabin min on nanaba. Atonio on men ot God tainuaboai on baise On ot inuaboit on mes On Natun iyafarai eta iyamai ot ati bokomas bainotbur mes. 11Arie yau tuturau au nuabo, God atonio nanaba ebinuaboit on mes ot on tuturat mat taninuabo bonen. 12Men iyafan tani matanai God it on; ato ot tuturat mat taninuabo bonen on God on ot amoti emama a On an nuabo on amoti ebobo ebiyamet obinai tuturat mat taninuabo bonen. 13Atonio nanaba tabi dura bag on ot God amonai tamama ato On ot amoti emama: On an Ayu on ot itet. 14Ato wei On mataii wait ato sabu wakasones Tamat on Natun iyafarai inat au tafanam ot Baiyawasit mes. 15Iyai iyafan dura ekukurereb yau, Iesu on God Natun, God on on orot jever amonai emama ato orot jever on God amonai emama. 16Ato ot tout tasagob a tabitutum God on nuabo itet. God on nuabo, ato iyai iyafan nuaboai emama on, on God amonai emama ato God on, on amonai emama. 17Nuabo an yabin on ot amoti on iyamet matafit tamatar onai Baigurubaban an Ra on nunuat inwani tantawar; ot nunuat inwani tantawar yabin ot ati yawas atonio tafanamai on Keriso an yawas ba. 18Nuabo amonai on men beruber yen on; nuabo matafin on beruber engon ifaitanis sigat. On mes iyafan ebeber on God arimon inimakiai yabin on an baitutum on kafakakai a on men isagob God an nuabo on mamaba on aurin yen. 19Ot tabinuabo yabin God ainau on ot inuaboit. 20Iyai iyafan inau, “Yau God abinuaboai,” baise on tain tuan ebisisiweiai on baisigo’otin. On tain tuan toun matanai it baise ebisisiweiiai, on mes on men fofonin God ininuaboai ato men toun matanai i’tai on. 21Atonio dura wawanin on Keriso itet: On iyafan God ebinuaboai on, on tain tuan mat inuaboai.


1 John 51Iyai iyafan ebitutum Iesu on Keriso on God Natun: a iyai iyafan taman ebinuaboai, on mat natun ebinuaboai. 2Bobo atonio nanaba on tasagob ot on God nanatun tabinuabois: yabin ot on God tabinuaboai a On an baifafaro dura aurin on tabifonabo on mes. 3Ot God tabinuaboai an yabin min ot on On an baifafaro dura aurin tabifonabo. Ato On an baifafaro dura on men wawanin bag ot aurit, 4yabin God nanatun kakaita kakaita on fofonin tafanam sinbomerubai. Atonio nanaba on ot ati baitutum emon: on tafanam tabisowarai. 5Iyafan on arimon tafanam inbomerubai i? On iyafan ebitutum Iesu on God Natun on arimon tafanam inbomerubai. 6Iesu Keriso on inat; On i’nat on bapataito an sareu a On irarabob an tara on auman iboen inat. On men sareu wat ibo auman inat baise sawar ruam, sareu a tara. Ato Ayu iyau on dura bag yabin Ayu on dura maiauin. 7Dura on ton nanaba ekakasonet, 8Ayu, sareu a tara; ato osi ton on engon sebibasites. 9Sabu dura sebikakafun tatam on tabitutum; ato God dura ekurereb on faiwarin bag, ato God Toun dura ikurereb On Natun on Iesu Keriso. 10On mes iyai iyafan God Natun ebitutumai on atonio dura on nunuanai yen; baise iyai iyafan men ebitutumai on, on God aurin ebikakafun yau, On baisigogo’otin, yabin God dura aifan ibikakafun Toun Natun aurin i’yau on men ebitutumai on. 11Dura atonio nanaba God iyawuret: God on yawas mama wantoanin itet, ato atonio yawas on On Natun amonai yen. 12Iyai iyafan Natun eboai on, on atonio yawas ibo; iyai iyafan men God Natun i’boai on, on men yawas ibo on. 13Yau atonio fef agagayam omi aurim onai wonsagob on omi yawas mama wantoanin wobo—omi ato God Natun Wabinai wobitutum on. 14Ot on kufaiwar taboai God nanai tantawar mes yabin ot tasagob On an gogoi nanaba on aurin tabifefeyan on etatamit. 15Ra fufur On aurin tabifefeyan on etatamit yabin ot tasagob atonio on dura maiauin, mat ot tasagob sawar aifan On aurin tabifefeyan on sawar ebitet. 16Iyai iyafan tain tuan matanai it ebokomas, ato on men ibonanawai enan inarab on, ato on orot jever on God aurin inbayoi tain tuan i’bokomas aurin, ato God arimon iniyawasai. Yau on dura abikakafun ato osi sabu iyabon sibokomas ato asi bokomas on men ibonanawaiis senan sinarab auris. Baise bokomas on arimon inbonanawaiim wonan wonarab ato yau men abikakafun au, atonio osi bobo auris on God aurin wonbayoi. 17Bobo komasis engon wofofour min on bokomas, baise bokomas tani on men inbonanawaiim wonan wonarab on. 18Ot tasagob God nanatun on men nana bokomas sinfofour on yabin God Natun on obinai wat ekakaifares, ato Afaguban on men arimon inikomasis on. 19Ot tasagob ot on God ebinoanai basit tafanam engon on Afaguban ebinetewarai min on. 20Ot tasagob God Natun on inat ato sagob itet onai ot God on dura maiauinai on tatsagobai mes. Ot ati yawas on God an dura maiauin bisinai yen—a Natun Iesu Kerisoai. Atonio on God dura maiauin a atonio on yawas mama wantoanin. 21Yau nanatu, omi wonkaifarem tiwag, baisigogo god on men wonitutumes mes!

 http://www.bible.is/UBRTBL/1John/1

Nenhum comentário:

Postar um comentário