domingo, 6 de março de 2016

1 Juan: U'wa - Tunebo, Central


1 Juan 11Anto cajc chati cuar echí itquey ojcor isat ba acu cuihsuro. Isat eyat tew̃ic rahjacro. Eyan ijmár ub cut itchacro. Yají wahitchacro. Ijmár at cut ey butajacro. Isat ey ojcor cuihsuro. Eya Sir owár etiti ohbac it áyqueyro. Jesucristo eyan eyro. Eyat Sir bitáratara, icúr yájctara ehcuro. 2Sir owár etiti ohbac it ayquey Jesucrístoan uwat wahitín acu sibár ji cajc uch cutar wijacro. Wicayat ísatan ey itchacro. Etar ey ojcor uw quin ehcuro. Ey ojcor tew̃ro. Sir owár etiti it ayquey Jesucristo récaram echí Sir owár, Tet owár itro. Etara isat istín acu sibár ji cajc uch cutar wijacro. Isatan ey istír car ba acu cuihsuro. 3Isat itchaquey ojcor, tew̃ic rahjaquey ojcor ba quin ehcuro. Ba is owár tan wan ítayta acu ehcuro. Isan Sir jor, Tet chor tan wan itro. Isan ey waquích Jesucristo jor tan wan itro. Isan Sir jor, Jesucristo jor tan wan itir eyta ba cat eyta is owár tan wan ítayta acu cuihsuro. 4Carit uchan ba acu cuihsuro. Isan ahnian caba rehquín acu cuihsuro. 5Jesusat is quin ehcujacan uchan eyro. Isat acsar ba quin ehcunro. Siran urá wíqueyro. Uw quin urá wícayat eyin ur icar cuanír éytaro. Siran cuan áyqueyro. Ur ayro. Ur ayan cuít etar Síratra ay batra yájtiro. Bíyinat ay bár yajcayat, eyin ur icar tínjacan wanro. Siran cuan ayquey etar ur icar tínjacan wanra batro. Ay batra yájtiro. 6Is ur icar tinjac éytaan wan isat ay bár yajca rabar “Asan Sir jor tan wan itro,” wacayat, tew̃yat sinro. Ay yajti rehquít, tew̃yat sinro. 7Cuatán Siran cuan áyqueyro. Ay yajcaro. Sirat ay yajquír eyta isat cat eyta yajcayat, isan rahra rahra tan wan itro. Etar cat isat Sir tayar yajác sicor tayar bár jácaro. Sir wacjá Jesús chinír ab bijác cuitar Sir tayar túnjacro. Etar isan sicor tayar bár jácaro. 8Bíyatan “Aját Sir tayar yájtiro,” waquíctara, tew̃yat sinro. Uní wati cuar, imát sehw̃at uní tew̃ro. Eyin ur cut uní queney istítiro. Etar eyta tew̃ro. 9Cuatán isat bucoy, bucoy tayar yajaquey Sir quin bahnác ehcwáyatan, Síratan is cayar yájtiro. Yajcata ey yajcáyqueyra. Sicor tayar bár jácayqueyra. Etar is urán sicor ay chácayqueyra. 10Cuatán Sir imát waquít: “Uw bahnáquinat ay bár yajacro,” wacaro, Sirat. Eyta cuar uwat “Isat ay batra yájtiro,” wacata óraro. Eyta wacayat, Sir wajacan uní wati síhw̃aro. Isat eyta wáctara, Sir chihtá is ur ícari batro.

1 Juan 21Aját ba sehnacro. Baatán ur ay bár yajti acu ba ac uch cuihsuro. Eyta cuar ur ay bár yajquítara, Jesucrístoat Tet quin is cuitar wacátaro. Jesucrístoat Sir ub cahmor bahnác ay yájqueyat is cuitar wacátaro. 2Eyan isat Sir tayar yajác tunin acu chinjacro. Eyta cuar is istir bínati tayar yajáqueya tunin acu chíntiro. Uw bahnáquinat Sir tayar yajaquey tunin acu chinjacro. 3Isat Sir chihtá yájctara ijmár urá cutar Siran it síhw̃ataro. 4Bíyinat “Aját Siran itro,” waquí cuar, Sir chihtá yajti cuácayatra tew̃yat sinro. Eyin ur icar Sir chihtá cátiro. 5Cuatán bíyinat Sir chihtá yajcáyatan éyinatan Sir sehnacro. Sir sehnár yajquíc caba sinro. Eyta yajquír síhw̃ataro: “Isan Sir jor cuiiti itro,” síhw̃ataro. 6Istiyát “Sir jor cuiiti itro,” wacaro. Bíyinatan eyta wacayat, éyinatan ur ay yajcátaro. Jesusat yajác eyta yajcátaro. 7As íw̃oquinu, chihtá baat yajquín acu aját cuihsúc awan bini batro. Cahmor im eyro. Récaram ba quin ehcujáqueyan uchan im eyro. Baat chihtá uchan récaram bar rahjáquinro. 8Eyta cuar chihtá uchan ba acu awan binan wanro. Etar ba ac cuihsuro. Chiht uchan Jesucrístoat ay yajcaro. Baat cat ay yajcáy yinjacro. Chéycara cutar tinjac cajc cutar uwat récaram rahjác chihtá yajti cuácayat cat, éytaan wan ay bár rehjecro. Ahra rahsa cuan bir eyta cajc cutar cat éytaan wan ay rehc bicaro, uwat récaram rahjác chihtá yajquíc rehquít. Uwat cajc bahnác cutar uch chihtá rahcyat, uní quen cuanjacan wanro. 9Istiyát waquít: “Cuanír cuitar yajquír eyta aját éytaan wan ur ay yajcaro,” wacaro. Eyta wac cuar rabin quehsuro. Bíyatan rabin quehsuyat, ur ay yájtiro. Cuanír cuitar yajcata bin eyta eyat eyta yájtiro. Tinjac cutar yajquír eyta eyat éytaan wan ay bár yajcaro. 10Cuatán bíyatan rabin sehnactar cuanír cuitar yajquír eyta eyat éytaan wan ur ay yajcaro. Etar ey chihtá cut cahujín quin ay bár yajc áytiro. 11Cuatán bíyatan rabin quehsúctara tinjac cutar yajquír eyta eyat cat éytaan wan ay bár yajcaro. Eyat ay yajquíc síntiro. Ayra yájcajatro. Ub bár chaquir eyta eyin éytaan wan urá bár jájacro, ur ay bár yajquíc rehquít. 12Aját síw̃jaquinu, ba ac uch cuihsuro. Baat ay bár yajác táyaran Jesusat tunjac etar cuihsuro. 13Bihtinu, ba ac uch cuihsuro. Anto cajc chati cuar echí itquey, baatán ey itchác etar cuihsuro. Anto síbijinu, ba ac uch cuihsuro. Ba Sir sasaro. Etar ay bár yajc ayquib ria cátiro. Eyta rehquít ba ac cuihsuro. 14Aját síw̃jaquinu, Siran Tetán baatán it binro. Eyta rehquít, ba ac uch cuihsuro. Bihtinu, anto cajc chati cuar echí itquey baatán it binro. Eyta rehquít, ba ac uch cuihsuro. Anto síbijinu, baat Sir chihtá wácati ay cájacro. Sir chihtá ba ur ícatro. Baatán ay bár yajc ayquib ria cátiro. Eyta rehquít, ba ac uch cuihsuro. 15Cajc cuitar ur ay bár eyin chihtá racar rehti jaw̃i. Ur ay bár éyinat yajquíc eyta baat cat eyta yajca racar rehti jaw̃i. Bíyinatan cajca cutar ur ay bár eyin chihtá racar rehcayat, éyinatan Siran Tetán sehnác batro. Bíyinat ur ay bár binat yajquíc eyta yajca racar rehcayat, éyinatan Siran Tetán sehnác batro. 16Cajc cutar ur ay bár eyin chihtá Sírayi batro. Cajc uch cutar imárinayro. Cajc uch cutar bin ur ay bár bin úchtaro. Imár sibaratán bitara yaj cun réhctara eyta yajcaro, imár ahní rehquín acu. Imár ub cutar itquey imáraya secua rácatro. Uwat imár ojcor caran tahnác síhw̃ayta acu bahnác sécuaro. Uwat eyta yajquín acu Sirat áytiro. Cajc cutar bin ur ay bár binat eyta yajcaro. 17Cajc uch bahnác bahnáyqueyra. Cajc uch cutar uwat sibár cut icúr yaj cun rehquey ey cat bahnáyqueyra. Icuran biyan racar rehquey ey cat bahnác bahnáyqueyra. Uwat imár ojcor caran tahnác síhw̃ayta acu sécuajaquey bahnác bahnáyqueyra. Cuatán bíyinatan Sir chihtá yajcayat, eyin bahná báreyra. Saca báreyra. Sir jor etiti ítayqueyra. 18Aját baan sehnacro. Ahra cabar tinic cab bar cucaro. Baatán uch chihtá bar rahjacro. Cristo quehsuquib yehnata ey rahjacro. Ahra Cristo quehsuquin to yinjacro. Cristo quehsuquin to yinjác etar, isat ítitan, cabar tinic cab bar cucaro. 19Cristo quehsuquin is owár sécuajaquinro. Eyta cuar ahra bar waa béjecro. Is owár sécuajac cuar, isat sihw̃ac eyta éyinatra eyta síhw̃atiro. Isat sihw̃ar eyta síhw̃ajaquir waquít, is owár ítata binro. Eyta cuara waa bejec étarwan isat ítitan, isat sihw̃ar eyta éyinat éytara síhw̃atiro. 20Jesusat Sir Ajcan Camur Eya ba ur icar chájacro. Ba ur icar Sir Ajcan Camur Eya chajac rehquít, biyan unítara, biyan uní bártara baat ey itro. 21Baatán uní sinti étari cuihsútiro. Uní sinjac etar cuihsuro. Baat itit cat chihtá uní queney sicatra tew̃yat batro. Baatán eyta it etar aját cuihsuro. 22¿Biyan sucuar téw̃quibca? Bíyatan “Jesusan Sirat Cara Ayin Wajaquin eyi áytiro,” wacáyatan, eyan sucuar téw̃quibro. Bíyatan eyta wacayat, Cristo quehsuro. Eyatan Tet cat, wacjá cat quehsuro. 23Bíyinatan “Jesús Sir waquíj bár,” wacáyatan, Tet ur eyin ícari batro. Cuatán bíyinatan “Jesusan Sir waquijró,” síhw̃ayatan Tet urá eyin ícatro. 24Eyta bira baatán chihtá cájaquey im ey tamo ba ur icar síhw̃awi. Chiht ey waca teti jaw̃i. Baatán eyta wácati cuácayatan, Sir waquíj joran cuiiti ítayqueyra. Tet ima jor cat cuiiti ítayqueyra. 25Jesucrístoat is quin eyta wajacro. Isan Sir jor etiti ohbac ítata, wajacro. 26Cahujinat ba cayar yajca racar rehc eyin ojcor eyta cuihsuro. Baat ey ojcor istayta acu eyta cuihsuro. 27Cuatán Jesucrístoat Sir Ajcan Camur Ey ba ur icar chájacro. Eya ba ur icar rehcayat baat siw̃quin istiyá táyotiro. Sir Ajcan Camur Eyat ba bahnác siw̃ro. Eyat uní siw̃ro. Tew̃yat síw̃tiro. Cristo jor cuiiti itin síw̃jacro. Eyta bira Jesucristo jor cuiiti ituwi. 28Aját baan sehnacro. Acsar cat Jesucristo joran cuiiti ituwi. Jesucristo sicor wicáyqueyra. Ey wicayat, ba ahní rehcayta acu, ey jor cuiiti ituwi. Ehúr bar jácayta acu ey jor cuiiti ituwi. 29Baat ítitan, Jesucrístoat Sir ub cahmor bahnác ay yajcaro. Eyta cuácayat uch cat sínataro. Sir ub cahmor bahnác ay yájqueyinan Sir sasaro.

1 Juan 31Uch síhw̃awi. Síratan Tetatán isan sehnacan cuitro. Is sehná reht isan Sir ima sasá aw̃uro. Isan Sir sasaro. Eyta cuaquir cajc uch cutar ur ay bár binat sihw̃at, isan Sir sasayi batro. Sir tamo síhw̃ati rehquít, eyta síhw̃aro. 2Aját baan sehnacro. Ah rícara isan Sir sasaro. Yahncutra Sir sasá bitara waátatara, áhajira bahnác istítiro. Eyta cuar uchrun itro. Jesús sicor wicayat, isan eyan wan waáyqueyra. Eyan bitáratara isat istáyqueyra. Istír car eyan wan waáyqueyra. 3Bíyinat Jesusan wan waata síhw̃ayat, éyinat ur ay bár yajquíc etro. Sir ub cahmor ur ay chácaro. Jesús urán ay bi eyta eyin cat eyta chácaro. 4Bíyinatan ur ay bár yajcáyatan, éyinatan Sir chihtá yajti itro. Ur ay bár yajcayat, Sir chihtá yájtiro. Sir tayar yajcaro. 5Uwat ur ay bár yajquey tayar tunin ac Jesusan cajc uch cutar wijacro. Cuat imatra Sir táyari yájtiro. Ay batra yájtiro. 6Bíyinan Jesucristo jor cuiiti ítyatan, éyinat acsar acsar, ur ay bár yájtiro. Cuatán bíyinatan acsar, acsar ur ay bár yajcayat, éyinat Jesucristo tamo síhw̃atiro. Eyin urá Jesucristo icar chátiro. 7Aját baan sehnacro. Yají jaw̃i. ¿Cahujinat ba cayar yájcajaqui? Ba cayar yajti acu uch rahcwi. Bíyinatan Sir ub cahmar bahnác ay yajcáyatan eyin Sir ub cahmar ayro. Jesucrístoat Sir ub cahmar ay yajquír eyta éyinat cat eyta yajcaro. 8Cuatán bíyinatan ur ay bár yajcáyatan, éyinra Sisrámayro. Sisramat récaram cuar ah ocso tas ur ay bár yajcaro. Etar Sir wacján uch yajquín ac wijacro. Sisramat yajquey et ayin ac wijacro. 9Bíyinan Sir ima urá cut Sir sasá cháctara éyinan acsar, acsar ay batra yájtiro. Sir urán eyin icar chajac rehquít, ay batra yájtiro. Sir ima urá cut Sir sasá yinjác rehquít, ay bar yájcajatro. 10Uchta jaw̃ istátaro. Bíyinan Sir sasátara, bíyinan Sisrám sasátara uchta jaw̃ istátaro. Bíyinatan yajcata ey yájtitara, éyinan Siray batro. Sisrámayro. Bíyinatan rabin sehnác bártara eyin Sírayi batro. 11Récaram echí isat chihtá uchta rahjacro. Isan rahra rahra sehnác chácataro. 12Is urán is cohtín ajc Caín ur éytara chácajatro. Uchicrias cohtín Caín Sisramay chájacro. Eyta rehquít ima taná yau téjecro. ¿Cohtín Cainat bitara reht taná yau téjequi? Uchta etar yaujacro. Imatra ur ay bár yajacro. Eyta cuar tan éyatra ay yajacro. Ay yajác étara yau téjecro. 13Etarwan rábinu, ba ay yajcayat, cajc uch cutar ay bár yájqueyinat ba quehswáyatra ojc siti jaw̃i. 14Récaramra isat Sir tayar yajác ques sácata binro. Ahra isat ítitan, Sir jor etiti ohbac ítayqueyra. Isat rabin sehná rehquít, eyta ítayqueyra. Cuatán bíyinan Jesús chiwa sehnác bartar, éyinra Sir tayar ques sácata binro. 15Bíyinatan uw quehswáyatan, éyinat uw yauwir eyta yajcaro. Baat ítitan, bíyinat uw yaúyatan, éyinra Sir jor ítajatro. 16Jesusat is sehnác rehquít, is sácati acu chinjacro. Eyta chinjác etar isat ítitan, Jesusat uw sehnacro. Etar isat cat cahujín sehnác chácataro. Eyin sehnác rehquít eyin siwin acu china tacat síwataro. 17Bara oyan chétara, ray chétara rabin cahujín oya bártara, ray bártara, bahat eyta ityat ey tamo síhw̃atieyra, ey quin wítieyra baat rabin sehnác batro. Sirat uw sehnác eyta baat rabin eyta sehnác batro. 18Aját baan sehnacro. Isan rahra rahra sehnác chácataro. Cuw cutar “aját bah sehnacro,” wacayat, yarisi batro. Unian sehnáctara cahujín obir yajcátaro. 19Isatan eyta rahra rahra sehnác chácayat, isan uní queney sasá síhw̃ataro. Sir ub cahmar ehúr bár jácataro. 20Is urát ijmár quin isat ay bár yajaquey ehcúc cuar, is úrara Sir ur owárai cútiro. Síratra bahnacan itro. Etar Sir ub cahmor ehúr bár jácaro. 21Rábinu, ijmár urát is quin isat bitara utar ur ay bár yajti ehcúyeyra, Sir at cahm áyui batro. 22Isat Sir chihtá yajcaro. Sir ahní chácayta acu icúr bi yajcátatara isat eyta yajcaro. Eyta yajc rehquít, isat ey quin icúr chícayat, eyat is quin eyta wícaro. 23Sirat uchta yajquín wajacro: “Jesucristo as wacjá síhw̃awi. Ey tamo síhw̃awi. Rahra rahra sehnác chaw̃i,” wajacro, Sirat. Jesucrístoat cat eyta yajquín wajacro. 24Bíyinatan eyta yajcáyatan, eyin urá Sir ícatro. Sir urá cat eyin ícatro. Isat uchta síhw̃aro. Sir urá is ícatro. Isat eyta síhw̃aro. Sirat ima Ajcan Camur Eya is quin wíjacro. Ey wijac rehquít, Sir urá is icar síhw̃aro.

1 Juan 41As íw̃oquinu, ricán to binat tew̃ay yinjacro. Eyinat uchta wacaro: “Aját Sir urá cut tew̃ro,” wacaro. Eyta waquí cuar Sir urá cuti téw̃tiro. Cajc bahnác cutar bísaran bísaran eyta tew̃yat sinquin yinjacro. Bahnáquinat Sir urá cut tew̃ic waquín ajc rahcti jaw̃i. Síraytara, Siray bártara ey istín ac bow̃ yajw̃i. 2Uch síhw̃awi: Bíyinatan “Jesucristo sibár ji yehnjác” wacáyatan, éyinat Sir urá cut tew̃ro. 3Cuatán bíyinatan Jesucristo sibár ji yehnti wacáyatan, éyinat Sir urá cut téw̃tiro. Eyinat Cristo quehsuquib urá cut tew̃ro. Eyta síhw̃awi. Baatán Cristo quehsuquib wicata rahjacro. Ahra cajc uch cuitar bar wijacro. 4Aját baan sehnacro. Baan Sir imayro. Eyta bira baat tew̃yat sinquin ria cátiro. Ba ur wíquiba Siran eyro. Eyan urán tahnacro. Cuatán cajc uch cuitar tew̃yat sinquin chihtá wíquibra Sisraman eyro. Ey úrara Sir urá owárai cútiro. 5Tew̃yat sinquin chihtá uch cajc cut binro. Eyta bira éyinat uch cajc cutar ey ojcor tew̃ro. Cajc uch cutar bin tew̃ic rehquít, uch cajc cutar Jesús chiwa bár éyinat ey chihtá rahcro. 6Cuatán isra Sírayro. Sir chihtá tew̃ro. Eyta bira Sir tamo síhw̃aquinat is chihtá bar rahcro. Cuatán Siray bár éyinatra is chihtá cat rahcua báreyra. Isatan eyta bow̃ yajquír istátaro. Bíyinat Sir chihtá rahcuítara Sir ajcan Camur Eya eyin ur ícatro. Eyta cuar bíyinat Sir chihtá ráhctitara Sir quehsuquib eyin ur ícatro. 7As íw̃oquinu, Sirat uw sehnacro. Isan rahra rahra sehnác chácataro. Biyin rahra rahra sehnáctara, éyinan Sir urá cut sehnác chácaro. Eyinan Sir sasaro. Sir it binro. 8Bíyinatan sehnác chátitar éyinatan Sir istiti binro. Sirat uw sehnacro. Ima uw quin cat cahujín sehnác chac ayro. 9Síratan uw sehnác eyan bar ehcujacro. Is quínoan uchta ehcujacro. Síratan is sehnác reht ima waquíj istán ey áyjacro. Cajc uch cuitar áyjacro. Isan waquíj chihtá cuitar ima jor etiti ítayta acu áyjacro. 10Eyta rehquít, isat ítitan, Sirat is sehnacro. Isat ima sehnác rehquiti Sirat is sehnác chátiro. Cuat im urá cut is sehnác chájacro. Etar ima wacjá áyjacro. Caruc ojcor yauwin acu áyjacro. Isat ima tayar yajaquey tunin ac áyjacro. Eyta reht isat ítitan, Sirat is sehnacro. 11As íw̃oquinu, Sirat isan eyta sehnác chihtara isat cat ijmár owár rahra rahra eyta sehnác chácataro. 12Istiyati ub cutar Siran anto istítiro. Cuatán isan uw owár rahra rahra sehnáctara, Siran is ur ícatro. Etar cat Sirat uw sehnár yajquír eyta isat cat eyta caba sehnár yajquíc sinro. 13Isat uchta síhw̃aro. Is urán Sir ícatro. Rahra Sir urá is ícatro. Isat eyta síhw̃aro. Sirat ima Ajcan Camur Eya is quin wíjacro. Eyta wijac rehquít, is urá Sir icar síhw̃aro. Ey urá is icar síhw̃aro. 14Isat ítitan, Sir ima wacjá áyjacro. Uw bahnaquin siwin áyjacro. Isat eyta istír uw quin eyta ehcuro. 15Bíyinatan “Jesús Sir waquijró,” sihw̃ar wacáyatan, eyin urá Sir ícatro. Rahra cat Sir urá eyin ícatro. 16Eyta bijira, isat sihw̃ar ítitan, Sirat is sehnacro. Sirat uw sehnacro. Ima uw quin cahujín sehnác chac ayro. Eyta bira bíyinat uw sehnác ítictara, eyin urá Sir ícatro. Rahra cat Sir urá cat eyin ícatro. 17Isat caba sehnác chaquin yajcáy yinjacro. Eyta yajcáy yinjác etar Sirat uw quin tayar chiín cuanyat, isra ayuí bár rehcáyqueyra. Cajc uch cuitar Jesucristo ur ay eyta is cat eyta chácaro. Eyta bijira is ayuí bár rehcáyqueyra. 18Síratan isan caba sehnár yajcaro. Síratan is caba sehnár yajcayat is ayú rehca báreyra. Cuatán bíyinan ayú rehctar éyinat Sirat eyin caba sehnár yajquíc síhw̃atiro. Biyin ayú réhctara eyin Sirat cuécwata sihw̃ac étatro. 19Sirat isan cahmor sehnác chájacro. Eyta bira isat rahra Sir sehnacro. Jesús chiwa cat sehnacro. 20Cahujinat Sir sehnác waquí cuar, rabin quehsuro. Bíyinatan eyta yajcáyatan, éyinat tew̃yat sinro. Bíyinatan ijmár ub cut it bin sehnác bártara éyinatan ub cut istiti biwat bitách sehnár yájcajatro. Uw it bin sehnác bártara Siran ub cut istiti biwat bitách sehnár yájcajatro. 21Sirat is quin uchta yajc áyjacro. Isat Sir sehnactar rabin cat sehnác chácataro.

1 Juan 51Bíyinatan “Sirat Cara Ayin Wajaquin Jesusan ey ayjac” síhw̃ayatan, éyinan Sir sasaro. Bíyinatan tet sehnactar ey sasá cat sehnacro. 2Isat ítitan, isat Sir sehnáctara, Sir chihtá yájctara, isat Sir sasá cat sehnacro. 3Isat “Sir sehnác” waquíctara ey chihtá cat yajcátaro. Ey chihtawan canarán táhnaqui batro. Bach táhnaqui batro. 4Bíyinan Sir sasatar éyinatan cajc uch cuitar ur ay bár eyin ria cátiro. Isat Jesús Sir wacjá ey sihw̃ac rehquít, ur ay bár bin ria cátiro. Ria cati eyin burbar yajcaro. Etar Sir chihtá canarán táhnaqui batro. 5Baat ítitan, ¿Bíyinat cajc cutar ur ay bár eyin ria cática? Jesusan Sir wacjá síhw̃aquinat ria cátiro. 6Jesucristo cajc uch cutar wijacro. Wicayat rih icar siw̃yat, Sirat ey ayjac ehcujacro. Caruc ojcor yauyat, ab bicayat, Sirat ey ayjac bucoy ehcujacro. Rih icar siw̃yat cutar étani ehcútiro. Rih icar siw̃yat cat, ab bicayat cat eyta ehcujacro. Ima Ajcan Cámuran Eyat cat “Sirat Jesús ayjac” ehcuro. Sir Ajcan Camur Eyan ajc uní téw̃queyro. 7Eyta chihtara, Jesusan Sir wacjá ehcúquinan bayro. 8Rih icar siw̃yat cutar eyta ehcujacro. Ab bicayat cutar cat eyta ehcujacro. Sir Ajcan Cámuran Eyat cat eyta ehcuro. Bay binat chiht im ey ehcuro. Jesusan Sir waquijró, wacaro. 9Cajc uch cut uwat ehcuquey isat rahcro. Isat uwat ehcuquey rahcuíctara, Sirat ehcúqueyan ísatan cuít rahcuátaro. Sirat téw̃queyan ayan cuitro. Sirat uw quin Jesús ojcor wajacro: “Eyan as waquijró,” wajacro. 10Bíyinatan Jesús Sir wacjá síhw̃ayatan, eyin ur icar bay binat ehcujaquey chihtá rahcuír ey tamo síhw̃aro. Sirat “Jesús as waquijró,” wajacro. Bíyinat eyta tew̃ic eyan uní síhw̃ati cuácayatan, éyinatan Siran téw̃yatib síhw̃aro. Sirat eyta wajác uní síhw̃ati étarwan, Siran téw̃yatib síhw̃aro. 11Sirat is quin uchta wajacro. Isra ima owár ohbac etiti itin ac ajc waajacro. Ima wacjá chihtá cuitar uwa eyta itin ajc waajacro. 12Sir wacjá biyin ur icar chácayatan, éyinan Sir owár ohbac etiti ítataro. Cuatán Sir wacjá biyin ur icar chati cuácayatrun éyinra Sir jor ítajatro. 13Jesusan Sir wacjá síhw̃aquin ac aját eyta cuihsujacro. Baan Sir owár ohbac ítata ey istayta acu cuihsuro. Eyta síhw̃ayta acu cuihsuro. 14Isat Sir quin conín ac ehurí batro. Isat ítitan, Sir imát bi yajc cúntara isat ey racar conyat, Sirat is conic rahcro. Eyta cuácayat, isat Sir quin conín ac ehurí batro. 15Isat ítitan, is conquey Sirat rahcro. Is conquey rahcuíc reht isat ítitan, icúr racar conictar Sirat ey wícaro. 16Ay bár yajquíc ajquír cat, ajquír cat yajcaro. Ay bár yajquíc ac istiy yajquír, Sir ojcor conyat, Sirat sicor tan wan chácataro. Ima owár ohbac etiti itin ajc waátaro. Bíyinat rabin eyta ay bár yajquíc ityat, éyinat Jesús chiwa cutar conátaro. Eyta conyat, Sirat Jesús chiwa quin im owár itin ajc waátaro. Eyta cuar ajc ajquír ay bár yajcayat, ey tayar ques sácayqueyra. Jesús chiwat eyta yajquíc ityat, ey cutar conata wátiro. 17Ay bár yájquican ajc bahnacan Sir tayar yajcaro. Eyta cuar ajc ajquír ay bár yajcayat Sir ojcor conyat, Sirat tayar bár chácataro. Ey tayar ques saca báreyra. 18Isat ítitan, bíyinan Sir im urá cut Sir sasá chájactara, éyinat acsar, acsar Sir tayar yajca báreyra. Cuatán Sir ima wacját eyin obir yajcáyqueyra. Eyta obir yajcayat, ay bár yajc áyqueyat eyin cayar yájcajatro. 19Isat ítitan, isan Sir imayro. Cuatán cajc uch cutar Jesús chiwa bár éyinra ay bár yajc áyqueyayro. Eyinatra ay bár yajc ayquey chihtá yajcaro. 20Isat ítitan, Sir wacjá cajc uch cuitar wijacro. Wiquír car is quin urá wíjacro. Sir queney istayta acu is urá wíjacro. Isat eyta itro. Etar is urán Sir queney icar chájacro. Ey wacjá Jesucristo icar cat chájacro. Jesucristo Sir quéneyro. Ey chihtá cuitar uwan Sir owár ohbac etiti ítataro. 21Aját baan sehnacro. Uwat sirir órojoquey tamora síhw̃ati jaw̃a. Sir queney tamo síhw̃awi.

http://www.bible.is/TUFWYI/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário