quarta-feira, 2 de março de 2016

1 YOHANA: ZIGULA


1 YOHANA 11Ulosi uno walawana na Mbuli ya ujima yendaga aho nkongo suwe chawivaga na kumwona kwa meso yetu, chimwona na kumtoza kwa mikono yetu wenye. 2Ujima uyo aho alailaga suwe nachimwona, haluse chalonga izi mbuli zakwe, na kuwagambilani mo ujima uwo wa mazuwa yose wendaga kwa Tate na kugubulwa kwetu. 3Yadya chiwone na kuyeva nayo chikuwagambilani nyuwe chani nanywi mtende na ndala na suwe hamwenga na Tate na mwanawe Yesu Kulisito. 4Chawandikila mbuli zino zo ujima chani kumbweda kwetu kuchinte. 5Elo, mbuli chivile kwa Yesu na kuwagambilani ni zino, Chohile ni ulangazi na hamna chiza chochose mndani mwake. 6Chinalonga kugamba china ndala naye, mna chekala mwe chiza na chitende chalonga udanti naho hachikwikala mwe chindedi. 7Mna chinekala mwe ulangazi saviya eli mo ulangazi, suwenye nachitende na ndala na sakame yakwe Yesu Kulisito Mwanawe yachilengusa masa yose. 8Chinagamba hachina masa, chedanta suwe wenye na ichindedi hachimuli mndani mwetu. 9Mna chikeila masa yetu, Chohile ni mkanuni naho ni ywedi mazuwa yose naye na chilekeile masa yetu yose na kuchilengusa wihi wose. 10Chinagamba hachidamanye masa, nachimtende Chohile ni mdanti na mbuli yakwe haimuli mndani mwetu.

1 YOHANA 21Wanangu nawawandikilani mbuli zino chani msekudamanya masa, mna inalaila mntu adamanya masa chinanaye yumwenga akuchigombela kwa Tate, nuyo Yesu Kulisito akumuwagila Chohile. 2Kulisito nuyo alavigwe ntambiko chani ause masa yetu chinanayo mna siyo masa yetu du mna na masa ya wantu wose we isi. 3China yeva malagizo ya Chohile, chadaha kutenda na ukanuni kugamba chimmanya. 4Mntu anagamba kammanya Chohile mna hakutimila malagizo yakwe mntu uyo ni mdanti, naho chindedi hachimuli mdani mwakwe. 5Mna mntu yoyose akwiva mbuli ya Chohile, nuyo eli na ungi jejeje wa Chohile mndani mwakwe. Vino nivyo chikudaha kutenda na ukanuni kugamba chalungana naye, 6mntu yeyose akugamba kalungana na Chohile aungwa ekale saviya ekalaga Yesu Kulisito. 7Wambuya zangu, lagizo dino huwawandikilani sidyo hya, ni lagiso dya kale mwendaga mnanadyo kukongela nkongo. Lagiso idyo dya kale ni mbuli mwivile. 8Seivyo, lagizo dino huwawandikilani ni lagiso hya, ne chindedi chakwe chawoneka mndani mwa Kulisito na mndani mwenyu naho. Kwaviya chiza chausika, na ulangazi wa chindedi ukonga kale kulangaza. 9Yoyose akulonga kugamba ekala mo ulangazi, mna amwihiwa mlukolo ywakwe mntu uyo achei mwe chiza. 10Yoyose akumunga mlukolo ywakwe, mntu uyo ekala mwe ulangazi, naho mndani mwakwe hamna chintu chochose chikunga chimhose mtuhu akole masa. 11Mna akumwihiwa mlukolo ywakwe ekala mwe chiza ajenda mwe chiza, naho hamanyize uko akwita, kwaviya chiza chimtenda tuntu. 12Nawawandikilani nyuwe wana kwaviya masa yenyu yalekeilwa kwa zina dya Kulisito. 13Nawawandikilani nyuwe, watate, kwaviya mummanya Kulisito endaga eyaho kukongela nkongo. Nawawandikilani nyuwe wabwanga kwaviya mumhuma yudya Mwavu. 14Nawawandikilani nyuwe wana kwaviya mummanya Tate. Nawawandikilani nyuwe watate kwaviya mummanya yudya endaga kukongela nkongo. Nawawandikilani nyuwe wabwanga, kwaviya mna nguvu na mbuli ya Chohile yekala mndani mwenyu naho mumhuma yudya Mwavu. 15Msekunga isi hegu chintu chochose chi mwe isi. Mntu akunga isi, ungi wa Tate haumuli mndani mwakwe. 16Vintu vyose vya mwe isi kugamba tama zihiye zo mwili, tama zihiye za meso na weduvi ukuhoswa nu ugoli vyose ivyo havikulaila kwa Tate, mna vyalaila mwe isi. 17Isi hamwenga ne vintu vyakwe vyose na tama zose zi mndani mwakwe navijinke, mna mntu akudamanya yadya akunga Chohile nekale mazuwa yose. 18Wanangu, udumo wi haguhi! Namwiva kugamba mhiga Kulisito eza, haluse wahiga Kulisito walozize weza kale, elo chimanya kugamba udumo wihaguhi. 19Wantu awo walaila mgati mwetu mna hawendaga wetu wa chindedi, nivyo vilekile nawachasa, hegu wendile wetu, nawekala na suwe. Mna nawahalawa, waita zawo, chani vilavyanye pwipwi kugamba sawo wetu ng'o. 20Mna nyuwe mhokela Muye Mkuka kulaila kwa Kulisito, ivyo nyuwe nyose mmanya ichindedi. 21Siwawandikilani nyuwe kwaviya hammanyize icho chindedi, mna kwaviya mmanya kugamba hamna udanti wowose ukulaila mwe icho ichindedi. 22Mdanti ni yuhi suyo yudya akulemela kugamba Yesu ni Kulisito Mwambula? Uyo nuyo mhiga Kulisito amlemela Tate na Mwana. 23Chila akumlemela Mwana, iviya amlemela Tate na yoyose akumzumila Mwana, iviya amzumila Tate. 24Elo nyuwe mhezize kuwiva ulosi uwo kukongela nkongo, wikale mwe myoyo yenyu. Hegu ulosi uwo mwivile kukongela nkongo unekala mndani mwenyu, elo namwikale mwe kwelunga na Mwana na Tate. 25Na chiya Kulisito alaganaga na suwe ni chino, ujima wa mazuwa yose. 26Siwawandiklani zimbuli zino kwachausa cha wadya wakunga wawazaganye. 27Mna nyuwe mhokela Muye Ukukile kulaila kwa Kulisito na uyo ekale mndani mwenyu. Kwaivyo hamungwe mhinywe ni mntu yoyose. Kwaviya uyo nawahinyeni chila chintu, naho mahinyo yakwe ni ya chindedi. Elo tozani mahinyo ya uyo Muye na kusigaila mwe kulungana na Kulisito. 28Haluse, nyuwe wanangu jendelezani kwikala mndani mwakwe chani chipindi nalaile mtende wakankalu hemwina luhosa lwa kwefisa kwa soni mwe dizuwa dyo kwizila kwakwe. 29Mmanya kugamba Kulisito amuwagila Chohile vitendese, iviya mwaungwa mmanye kugamba chila mntu akudamanya mbuli zedi natenda mwana ywa Chohile.

1 YOHANA 31Kaulani ni ungi wi vivihi Tate achungise, hata chetangwa wana wa Chohile! Naho chindedi nivyo chili, nivyo vikule wantu we isi ino hawachimanyize, kwaviya hawammanyaga Chohile. 2Wambuya zangu, suwe haluse chimanya chiwana wa Chohile, mna havinati kubunkulwa pwilili ivyo nachitende chili. Mna chivimanya kugamba, umo Kulisito nalaile, nachifanane naye kwaviya nachimwone viya eli. 3Elo chila mntu mta msuhi uno mwa Kulisito, elengusa saviya Kulisito alenguke. 4Chila mntu akudamanya masa atula sigilizi ya Chohile, kwaviya masa ni kutula sigilizi. 5Mvimanya kugamba Kulisito ezaga kusa masa yetu, na kugamba uyo hana masa yoyose. 6Elo chila akwikala mwe kulungana na Kulisito hakudamanya masa, mntu akujendeleza kudamanya masa hamuwone ng'o hegu kummanya Kulisito. 7Elo wanangu, msekuzumila kuzaganywa ni mntu yoyose. Mntu akudamanya ntendwa za wedi zikumwagila Chohile saviya Kulisito eli mwagilwa vitendese kwa Chohile. 8Mna mntu akujendeleza kudamanya masa ni ywa yudya Mwavu, kwaviya Mwavu kadamanya masa kukongela nkongo. Mna mwana ywa Chohile ezaga mwe isi kubalanga ndima za yudya Mwavu. 9Chila eli mwana ywa Chohile, hakujendeleza kudamanya masa kwaviya ujima wa Chohile wekala mndani mwakwe, hakudaha kujendeleza kudamanya masa kwaviya katenda mwana ywa Chohile. 10Mna yoyose hekudamanya mbuli zedi, hegu hekumunga mlukolo ywakwe, uyo suyo mwana ywa Chohile. Uko nuko kwesimana kwa wana wa Chohile na wana yudya Mwavu. 11Na ulosi mwivile kukongela nkongo nuno, chaungwa chungane! 12Chisekutenda saviya Kaini, ywa yudya Mwavu, amkomaga mvunawe. Amkomaga kwa mbwani? Kwaviya ntendwa zakwe zendaga ziha, mna mvunawe endaga na ntendwa zikumuwagila Chohile. 13Elo, walukolo wetu, msekwehelwa hegu wantu we isi ino wakawehiwani nyuwe. 14Suwe chimanya kugamba, chideluka kale kulaila mwe file na kwingila mwe ujima, kwaviya chawaunga walukolo wetu. Mntu hena ungi asigaila mwe file. 15Chila akumwihiwa mlukolo ywakwe ni mkomi, nyuwe mmanya kugamba mkomi yoyose hana ujima wa mazuwa yose mndani mwakwe. 16Suwe chimanya kugamba ungi ni mbwani kwa viya Kulisito alavyaga ujima wakwe kwa chausa chetu. Suwe naswi ivyo chaungwa chilavye ujima wetu kwa chausa cha walukolo wetu. 17Elo, hegu mntu anatendesa na vintu vya hano he isi niyo amuwona mlukolo ywakwe ni mchiwa, mna niyo atenda na moyo mdala hamuwonele mbazi, Togola! Adaha zeze kugamba ungi wa Chohile wi mndani mwakwe? 18Wanangu, ungi wetu usekutenda milosi na kulonga du, mna utende ungi wa chindedi na wantendwa. 19Ivyo nivyo chikudaha kumanya kugamba suwe ni wantu wa chindedi naho hachitende na woga mwe myoyo yetu kulongozi kwa Chohile. 20Kwaviya hata hegu udahi we myoyo yetu yachikantila, chimanya kugamba Chohile ni mkulu kujinka myoyo yetu, na kugamba uyo kamanya vintu vyose. 21Wambuya zangu hegu myoyo yetu haikuchikantila, china ukankalu kulongozi kwa Chohile, 22naho nachihokele kwakwe chochose nachilombeze kwaviya chatoza miko yakwe na kudamanya yakumuwagila. 23Na mwiko wakwe ni uno, kumzumila Mwanawe Yesu Kulisito na kungana saviya achilagize. 24Wantu wose wakwiva miko ya Chohile wekala mwe kulungana na Chohile, na Chohile ekala mwe kulungana naye. Kwa sila ya Muye Ukukile chinkigwe ni Chohile, suwe chimanya kugamba Chohile ekala mwe kulungana na suwe.

1 YOHANA 41Wambuya zangu msekumzumila chila mntu akugamba alongozwa ni Muye wa Chohile, mna mjezeni muone hegu mntu uyo alongozwa ni Muye wa Chohile hegu bule, kwaviya kuna wawoni wadanti walozize mwe isi. 2Sila ya kumanya hegu mntu alongozwa ni Muye wa Chohile ni ino, chila mntu akulonga mwenye kugamba Yesu Kulisito ezaga niyo atenda mntu, mntu uyo alongozwa ni Muye ukulaila kwa Chohile. 3Mna mntu yoyose hekumlonga mwenye Yesu seivyo hana Muye ukulaila kwa Chohile. Mntu uyo ana muye ukulaila kwa mhiga Kulisito nanywi mwevaga kugamba eza, haluse kabula kale hano he isi. 4Mna nyuwe mwi wana mlawane na Chohile, naho muwahuda kale awo wawoni wa udanti, kwaviya muye wi mndani mwenyu ni mkulu kujinka muye wi mwa wantu we isi ino. 5Wawoni wo udanti walonga kutimilana mbuli ivyo zili mwe isi ino, na wantu wa mwe isi wawetegeleza kwaviya ni wantu wa mwe isi. 6Mna suwe chi wantu wa Chohile. Mntu ammanyize Chohile achetegeleza, mna mntu suyo ywa Chohile hakuchetengeleza. Elo kwa sila iyo chadaha kubunkula kwesimana mgati mwa Muye wa chindedi na muye wa udanti. 7Wambuya zangu chungane, kwaviya ungi walaila kwa Chohile. Chila mntu mta ungi katenda mwana ywa Chohile naho kammanya Chohile. 8Mna mntu hena ungi hammanyize Chohile kwaviya Chohile ni ungi. 9Naho Chohile alagisaga ungi wakwe kwetu kwa kumwigala Mwanawe ichedu mwe isi, chani chitende na ujima kwa sila yakwe. 10Vino ungi nivyo wili, suko kugamba suwe chamungaga Chohile nkongo, mna kwa uyo achungaga niyo amwigala Mwanawe atende ntambiko ya kuchilekeila masa yetu. 11Wambuya zangu, uneva Chohile achungaga saivyo, elo suwe naswi chaungwa chungane. 12Hahana mntu amuwonaga Chohile, mna chinaungana Chohile ekala mwe kulungana na suwe na ungi wakwe watenda jejeje mwetu. 13Mwe dino chimanya kugamba chekala mwe kulungana naye, uyo naye ekala mwe kulungana na suwe, kwaviya kachinka Muye wakwe. 14Suwe chiwona na kuwaukwila watuhu kugamba, Tate amsigilaga Mwanawe atende Mwambula ywa wantu we isi yose. 15Mntu yoyose akulonga mwenye kugamba Yesu ni Mwana ywa Chohile, Chohile ekala mwe kulungana naye, uyo naye ekala mwe kulungana na Chohile. 16Elo suwe chimanya naho chazumila ungi ananawo Chohile kwetu suwe. Chohile ni ungi. Chila mntu akwikala mwe ungi ekala mwe kulungana na Chohile na Chohile ekaka mwe kulungana na uyo. 17Mwe sila ino ungi wi jejeje mndani mwetu chani chidahe kutenda na ukankalu mwe dizuwa diya dye nkanto, kwaviya wikazi wetu hano he isi wenga udya wa Kulisito. 18Ungi hauna woga, heye, ungi jejeje wausa woga wose. Elo mntu mta woga hejejeje mwe ungi, kwaviya nkanto yahosa mntu kutenda na wogohi. 19Suwe china ungi kwaviya Chohile nuyo akongile kuchunga. 20Mntu anagamba amunga Chohile, mna kuno amwihiwa mlukolo ywakwe, ni mdanti. Kwaviya mntu hekumunga mlukolo ywakwe akumuwona, hakudaha kumunga Chohile hekumuwona. 21Elo uno nuwo mwiko achinkile Kulisito, mntu akumunga Chohile iviya aungwa amunge mlukolo ywakwe.

1 YOHANA 51Mntu yoyose akuzumila kugamba Yesu ni Kulisito ni Mwambula, uyo katenda mwana ywa Chohile, chila mntu akumunga mwelesi iviya amunga umwana. 2Vino nivyo chimanyize kugamba chawaunga wana wa Chohile, kwa kumunga Chohile na kwiva imiko yakwe, 3kwaviya kumunga Chohile ni kwiva imiko yakwe, naho imiko yakwe siyo midala. 4Kwaviya chila atendile Mwana ywa Chohile adaha kuhuda mbuli zihiye zimwe isi ino, vino nivyo chikuhuda mbuli zihiye zimwe isi ino kwa uzumizi wetu. 5Haluse ni yuhi akudaha kuhuda mbuli zihiye zimwe isi? Ni yudya akuzumila kugamba Yesu ni mwana ywa Chohile. 6Yesu Kulisito nuyo ezile kwa mazi na sakame. Hezile kwa mazi du mna kwa mazi na sakame. Ni Muye akuukula kugamba ni chindedi uyo Muye ni Chindedi. 7Elo, weyuko waukuzi watatu, 8Muye Ukukile na mazi na sakame na ukuzi wa awo watatu wevana. 9Hegu chazumila ukuzi wa chimntu, ukuzi wa Chohile una nguvu zitendese na uno nuwo ukuzi alavize Chohile mwenye mwa Mwanawe. 10Akumzumila Mwana ywa Chohile ana uwo ukuzi mndani mwakwe, mna hekumzumila Chohile, amtenda uyo ni mdanti, kwaviya hazumile ukuzi alavize Chohile mwa Mwanawe. 11Ukuzi wenye nuno, Chohile achinkaga ujima wa mazuwa yose, na ujima uwo wi mndani mwa Mwanawe. 12Mntu yoyose mta Mwana ywa Chohile ana ujima uwo, na mntu yoyose hena Mwana ywa Chohile hana ujima uwo. 13Nawawandikilani chani mmanye kugamba ujima wa mazuwa yose una nyuwe mkuzumila zina dya Mwana ywa Chohile. 14Elo chino nicho chindedi chinanacho, kugamba chikalombeza chintu chochose saviya akunga, achetegeleza. 15Elo, uneva chimanya kugamba achetegeleza chila chikamlombeza, iviya chimanye kugamba achinka chochose chikumlombeza. 16Unamuwona mlukolo ywako kadamanya masa heyekumwigala kwe file, umlombezeze kwa Chohile, naye Chohile namwinke ujima. Nalonga imbuli ino halanga wadya wadamanye masa sayo ya file. Mna kuna masa yakumwigala mntu kwe file, miye sikugamba mumlombeze Chohile kwa chausa icho. 17Chochose hechikumuwagila Chohile ni masa, mna kuna masa heyekumwigala mntu kwe file. 18Chimanya kugamba watendile wana wa Chohile hawakudamanya masa kwaviya Mwana ywa Chohile awadimisa, na yudya Mwavu hakudaha kumtenda chochose. 19Chimanya kugamba suwe chi wa Chohile, hata hegu isi yose ihiye yalongozwa ni yudya Mwavu. 20Naho chimanya kugamba Mwana ywa Chohile nakeza, niyo achinka umanyi chani chimmanye Chohile ywe chindedi naho chikale mwe kulungana na Chohile ywe chindedi na mokulungana na Mwanawe Yesu Kulisito. Uyo nuyo Chohile ywe chindedi na nuwo ujima wa mazuwa yose. 21Wanangu, mwenege kuvikila milungu.

http://www.bible.is/ZIWPBT/1John/1/D

Nenhum comentário:

Postar um comentário