sexta-feira, 11 de março de 2016

John 3:16 (Arifama-Miniafia) 

 God tafaram iyabuw kwanekwan imih i Natun ta’imonamo iyafar na, saise yait i ebitumitum boro men namorob, baise boro yawas wanatowan nab.

John 3:16

Nenhum comentário:

Postar um comentário