quinta-feira, 10 de março de 2016

O YOHANIS MADODIHIRAKA: TOBELO


O YOHANIS MADODIHIRAKA 11O hurata nënanga madol̄a yakorona o Demo ihi döaka o ngango, enagënanga o Demo nagaka kao dunia mahirahi. Ngomi mi ihenoka, de' mia mäkeoka de tongomi mia lako mahirete. Ngomi mia pulonoka, de' miasö oka de tongomi mia giama. 2Maöraha o ngango gënanga ihimatoko, ngomi mia mäke. Hababu gënanga imakorona ënanga ngomi mihi döaka o hakihi. Ngomi mihingahu nginika mangale o ngango madutu de' ikakali, naga de o Ama, de' wohimatokoka ngomino. 3Okia ngomi mia mäkeoka de' mi ihene, ngomiö mihingahu gënanga nginika, la' ngini de ngomi hamäke o ngango kamoi de o Ama de ai Ngohaka o Yesus Kristus. 4Ngomi mitulihi nënanga la' tongone nanga hininga igou-goungu imörene. 5O abari nënanga ngomi mi ihenoka ai Ngohakino de' ngomi mihi adonoka nginika: ma Jou Madutu gënanga o dararono, de' Unangoka hakali-kali koiwa o huhutu. 6Nako ngone hotemo ngone howango kamoi dede Unanga, ena hioko ngone howango o huhutu magoronaka, mangone hoeluku yaoa de nanga demo-demo ya oa de nanga manarama. 7Mä nako ngone howango o dararono ma goronaka hokä sarakia ma Jou Madutu naga o dararono magoronaka, ngone howango ikekete, homakao yaoa moi de moi, de' o Yesus, ai Ngohaka, Ai awunu ihi tebini hagala tongone nanga baradoha. 8Nako ngone hotemo ngone hobaradohaua, ngone hatipu nanga diri mahirete; de' ma Jou Madutu koiwiwa tongone nanga hininga magoronaka. 9Mä nako ngone homangaku hagala nanga baradoha ma Jou Madutuika, Unanga aha wohi ganapu Ai jaji de okia wodiai iadili. Unanga aha wohi apongo hagala nanga baradoha de wonahi tebini ngone hagala nanga manarama ihowo-howonino. 10Mä nako ngone hotemo ngone hobaradohaua, ngone hapulono matero-tero ma Jou Madutu woelu-eluku de ngone hagogonua ma Jou Madutu ai demo nanga hiningaka.

O YOHANIS MADODIHIRAKA 21Ahi ngoha-ngohaka! Ngohi totulihi nënanga nginika la' ngini uha nidiai o baradoha. Mä nako naga yodiai o baradoha, tongone nanga roriwo womatëngo, enagënanga o Yesus Kristus woadi-adili gënanga; Unanga aha wonä gahoko mangale ngone o Ama ai himangoka. 2De o dodohanga o Yesus Kristus gënanga tongone nanga baradoha iapongo. De kato ngoneua dika nanga baradoha, mä o nyawa ingodumu manga baradoha. 3Nako ngone hohingounu ma Jou Madutu ai pareta-paretaika gënanga manonako ngone hinako ma Jou Madutu. 4O nyawa yotemo, "Ngohi tinako ma Jou Madutu," mä ihi ngounua Ai pareta-paretaika, o nyawa gënanga yoelu-eluku, de' ma Jou Madutu koiwiwa manga hininga magoronaka. 5Mä o nyawa ihi ngounu ma Jou Madutu ai demoika, o nyawa gënanga iwi hininga ma Jou Madutu itototomo. Gënanga manonako ngone howango kamoi de ma Jou Madutu. 6O nagona honanga yotemo yorimoi de ma Jou Madutu, önanga kiani yowango yanïki o Kristus ai aguru mario. 7Roriadodoto tini hohininga! Ngohi totulihi nënanga o pareta moi mahungiua. Nënanga o pareta madeka-dekanuku inihi adonoka nginika maöraha ngini nimuläenge niwingaku o Kristusika; enagënanga o abari ma Jou Madutuino, kowahiohi de ngini ni ihenoka. 8Ngaro hoko gënanga, o pareta ngohi tato tuli-tulihi nenangö mahungi; karana Ai diai yakunu hamäke o Kristus Ai dirioka de' tingini nia dirioka. Hababu o huhutu iholoi ihihanga de' o dararono madiai imulaengoka ihiwara. 9O nyawa yotemo önanga naga o dararono magoronaka mä o nyawa gënanga kayä dohatohi manga riadodotika, o nyawa gënanga kanagahi o huhutu magoronaka hiädono öraha nënanga. 10O nyawa yahininga manga riadodoto, yowango o dararono magoronaka hiädono kianaga moi ö koiwa onangoka aha idadi o hababu o nyawa mahomoa yootaka o baradoha magoronauku. 11Mä o nyawa yadohata manga riadodoto, naga o huhutu magoronaka. Unanga wotagi o huhutu magoronaka, de wohi orikua kiaika ünanga wakaika, hababu o huhutu gënanga iwi diai ünanga womahi orikokaua. 12Ngohi totulihi nginika, Ngoha-ngohaka, hababu karana o Kristus nia baradoha iapongoka. 13Ngohi totulihi nginika, o Ama-ama, hababu ngini niwinako Unanga naga kama öraha mamulaengohi. Ngohi totulihi nginika, o nyawa o gögö, hababu ngini niwi hihangoka iwi to Torou. 14Ngohi totulihi nginika, Ngoha-ngohaka, hababu ngini niwinako ma Jou Madutu o Ama. Ngohi totulihi nginika, o Ama-ama, hababu ngini nianako o Demo nagaka kama öraha mamulaengohi. Ngohi totulihi nginika, o nyawa o gögö, hababu ngini nikuata. Ma Jou Madutu ai demo naga nia hininga magoronaka, de' ngini niwi hihangoka iwi to Torou. 15Uha niohininga o dunia nënanga, ekola okia dika naga o dunia magoronaka nënanga. Nako ngini niohininga o dunia, ngini niwihiningaua o Ama. 16Hagala moi-moi o dunia ma goronaka nënanga -- o nyawa mabiaha ibobaradoha yononahihu, yamäke daha yonahihu de ihi amo-amoko -- o hali-o hali mata-mata ganga ma ahali o Ama inoua, mä o duniaino. 17O dunia de' hagala moi-moi magoronaka yononahihu o nyawa, magogiria i hihanga. Mä o nyawa yamote-moteke ma Jou Madutu ai mau, tatapu yowango kahi ado-adonika. 18Ahi ngoha-ngohaka, öraha mabaha itigioka! Koiwahi ma tinihi ngahuoka nginika o Kristus ai haturu aha iböa; de' oraha nënanga ipudaka o nyawa manga ngöe iwi haturu o Kristus. Gënanga manonako o öraha mabaha itigioka. 19O Kristus ai haturu gënanga ganga hagala o nyawa ina mal̄a-mal̄aka ngone, karana igoungu de madiai, önanga tongoneua nanga nyawa. Nako önanga tongone nanga nyawa, marai önanga tatapu homakinïki dede ngone. Mä onanga ina mal̄a ngone, hupaya itararono o nyawa moiuaö onangino igou-goungu yodogo tongone nanga doomu. 20Mä ngini nia tarimaka ma Jou Madutu ai Womaha wini dogopoaka o Yesus Kristus de' hababu gënanga ngini mata-mata nia nako o dodötoko madiai. 21Ho ngohi totulihi nënanga nginika igoungua karana ngini nia nakoua o dodötoko madiai, mä i holoi karana ngini nia nakoka, de' nginiö nihi öriki koiwa naga ieluku o dodötoko madiai magoronaka gënanga. 22Yoelu-eluku ganga o nyawa yotemo o Yesus o Koano Wohihohalamatua wihijajioka ma Jou Madutu. O nyawa gënanga o Kristus ai Haturu; önanga iwihi goungua o Ama ekola o Ngohaka. 23O nyawa iwihi goungua o Ngohaka, ma mangarati iwitarimaua o Ama ö. De' o nyawa iwihi goungu o Ngohaka mamangarati iwitarima o Amaö. 24Hababu gënanga, o abari ngini ni ihe-ihenoka maöraha ngini muläenge ningaku ngini kiani niogöana nihidodiai nia hininga magoronaka. Nako o abari gënanga ngini niohininga nihidodiai, ngini aha hoko genangika niwango nirimoi de o Ngohaka de' de o Ama. 25De' nenangala o Kristus mahirete wohijajioka ngoneino: o ngango madutu de' ikokakali. 26Ngohi totulihi nënanga nginika ima korona hagala o nyawa manga gogiria ihi dailako initipu ngini. 27Mä ima korona ngini mahirete, o Kristus wini dogopoaka ai Womaha nginika. De' hokokia madekana o Womaha naga nginioka, iparaluua naga o nyawa mahomoa ini dotoko ngini. Hababu Ai Womaha ini dotoko ngini mangale hagala moi-moi; de' okia inidotoko gënanga itiai, ielukua. Hababu gënanga, ngini kiani nihi ngounu okia o Womaha ini dotokoka gënanga, de' ngini kiani tatapu niwango nirimoi de o Kristus. 28Ho', ahi ngoha-ngohaka, nitatapu niwango nirimoi de o Kristus, la' damä maöraha Unanga woböa, ngone hihimanga Unanga de hogogomangil̄e nanga barani, de kohoma ngiu-ngiunua karana inamal̄eke. 29Ngini nihi örikoka o Kristus wowango imamoteke ma Jou Madutu ai mau. Hababu gënanga ngini kiani nihiorikoli o nyawa moi-moi yowango imamoteke ma Jou Madutu ai mau ganga ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka.

O YOHANIS MADODIHIRAKA 31Niolega hokokia ma Jou Madutu wonahininga ngone, hiädono wonahi goungu ngone hokä Ai ngoha-ngohaka. De' igoungu ngone ganga ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka. Hababu gënanga o dunia itotorou nënanga inanakoua ngone, hababu o dunia iwi nakoua ma Jou Madutu. 2Roriadodoto tini hohininga! Ngone öraha nënanga ganga ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka, mä nanga rupa ngone damä itararonuahi. Mä ngone hohi öriki nako o Kristus woböa, ngone aha hodadi hokä Unanga, hababu ngone aha himäke Unanga Ai rupa magoronaka de madiai. 3Mata-mata o nyawa de manga nganono nënanga o Kristusika, yogöana manga diri la' igou-goungu yotebini, yo tebini o baradohaino hokä o Kristusö wotebini. 4O nyawa yodiai o baradoha, yatilakuru ma Jou Madutu ai tita; hababu o baradoha ganga yatotilakuru ma Jou ai tita. 5Ngini nihiöriki o Kristus woböa mangale waehe o nyawa ma baradoha, de' koiwa naga o baradoha Ai diri magoronaka. 6Mata-mata o nyawa yowango yorimoi de o Kristus, kahoko genangikaua yodiai o baradoha. O nyawa kahoko genangika yodiai o baradoha, komaiwahi iwi mäke o Kristus ekola iwi nako. 7Ahi ngoha-ngohaka, uha nia higumal̄aika o nagonaö dika inihi rehene ngini. O nyawa yadodiai ma Jou Madutu ai mau ganga ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka hokä sarakia o Kristus ganga ma Jou Madutu ai Ngohaka. 8Mä o nyawa kahoko genangika yodiai o baradoha ganga o Ibilihi mangoha-ngohaka, hababu kaöraha mahirahi o Ibilihi ibaradoha. Mangale nënanga ma Jou Madutu ai Ngohaka woböa, enagënanga mangale wawedere o Ibilihi mamanarama. 9O nyawa yodadioka ma Jou Madutu ai Ngohaka, kahoko genangikaua yodiai o baradoha, hababu ma Jou Madutu mahirete Ai biaha naga onangoka. De' karana ma Jou Madutu gënanga ai Ama, Unanga wakunua hoko genangika wodiai o baradoha. 10Mahi dogoronaka nenangala ima howono ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka de o Ibilihi mangoha-ngohaka: o nagona honanga yadiai ua ma Jou Madutu ai mau, ekola yahiningaua manga riadodoto, ünanga ma Jou Madutu ai ngohakua. 11Oraha kama dodihirakahi inihi adonoka o abari nënanga nginika: Ngone kiani homateke hininga moi de moika. 12Uha ngone hokä o Kain, wodadi o Ibilihi mangohaka de' witoma ai dodoto mahirete. Mahababu okia o Kain witoma ai dodoto? Hababu o hali-o hali wadodiai ganga ihowono, mä o hali-o hali wadodiai ai dodoto ganga itiai. 13Hababu gënanga, ahi Roriadodoto, uha nihëranga nako o dunia manyawa nënanga inï dohata ngini. 14Ngone hohiöriki ngone hohupuoka o honengino, de' homatagalioka o ngangoika. Ngone hohiöriki gënanga, hababu ngone hahininga nanga riadodoto. O nyawa manga dora koiwa, mamangarati kayakuahahi o honenge. 15O nyawa yadohata manga riadodoto ganga yotoma-toma, de' ngini nihiöriki o nyawa imatëngo yotoma-toma koiwa to önanga manga ngango madutu de' ikakali. 16De mangëkomo nenangala ngone hohiöriki madodagi hahininga nanga dodiawo o nyawa: O Kristus womahilapahioka Ai ngango mangale ngone. Hababu gënanga, ngoneö kiani hohilapahi nanga ngango mangale tongone nanga roriadodoto! 17Nako o nyawa womatëngo ai kiahonanga de maenangoka, wamäke ai riadodoto manga kia-kiaua, mä woluku wariwo ai riadodoto gënanga, sarakia o nyawa gënanga yakunu wotemo ünanga wihininga ma Jou Madutu? 18Ahi ngoha-ngohaka! Uha ngone homateke hininga duga-duga kananga uruoka ekola duga-duga kananga demo dika. Kiani ngone homateke hininga de o dora madutu, hohimatoko de tongone nanga manarama. 19Hoko gënanga madodagi ngone hohiöriki iwohama ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka madiai, de' tongone nanga hininga yakunu irïdi ma Jou Madutu ai himangoka. 20Ngone hohiöriki, nako nanga hininga inahihowono ngone, ma Jou Madutu iholoi ilamoko wohiöriki de tongone nanga hininga mahiöriki, de' Unanga wohiöriki hagala mata-mata. 21Ho', ahi Roriadodoto tinihohininga, nako nanga hininga inahi howonua ngone, ngone hakunu hihimanga ma Jou Madutu de nanga baranioka. 22De' okia ngone hogahoko Unangino, ngone hamäke, karana ngone hohingounu Ai pareta-paretaika de' hadiai okia Ai hininga yadäene. 23Unanga wonahipareta ngoneino enagënanga: Ngone kiani hingaku ai Ngohakika enagënanga o Yesus Kristus, de' ngone kiani homateke hininga, hokä o Kristus wonahiparetaka ngoneino. 24O nyawa mata-mata ihi ngou-ngounu ma Jou Madutu ai pareta-paretaika, yowango kamoi de ma Jou Madutu de' ma Jou Madutu kamoi de önanga. De' ngone hohiöriki ma Jou Madutu wowango kamoi de ngone, karana Unanga wonahidöakoka ai Womaha ngoneino.

O YOHANIS MADODIHIRAKA 41Roriadodoto tinihohininga! Uha nia ngaku o nyawa mata-mataika ima ngaku onangoka de ma Jou Madutu ai Womaha, mä niä uji ihira önanga mangale nihiöriki boteka o womaha naga onangoka gënanga ma ahali ma Jou Madutuino ekola kowali. Hababu o nabi madutua komanga ngöe ima hikabarihoka okiaika honanga. 2Hoko nënanga madodagi ngini nihiöriki bote gënanga ma Jou Madutu ai Womaha ekola kowali: O nyawa ihigoungu o Yesus Kristus woböa o duniaino hokä o nyawa, o nyawa gënanga manga Womaha ma Jou Madutuino iböa. 3Mä o nyawa ihigoungua o hali nënanga imakorona o Yesus, koiwa manga Womaha ma Jou Madutuino. O nyawa gënanga manga womaha o Kristus ai Haturuino. Riadodoto ni ihenoka o womaha gënanga aha iböa, de' oraha nënanga ënanga nagaka o dunia nënanga magoronaka. 4Mä ahi Ngoha-ngohaka, ngini toma Jou Madutu. Ngini nia hihangoka o nabi-nabi madutua, hababu o Womaha naga nginioka holoi ikuaha de o womaha naga o dunia manyawaka nënanga. 5O nabi-nabi madutua gënanga yotemo mangale o hali-o hali o dunia, de' o dunia ihi gihene toönanga manga demo, hababu önanga todunia. 6Mä ngone ganga ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka; de' o nyawa iwinako ma Jou Madutu, ihi gihene tongone nanga demo. O nyawa to Jou Madutua ihi gihenua tongone nanga demo. Hoko gënanga madodagi ngone hohiöriki imahowono o Womaha inahi döaka o dodötoko madiai, de o womaha inahi ro rehe-rehene. 7Roriadodoto tinihohininga! Niaino ngone homakodora moi de moi, hababu o dora gënanga ma ahali ma Jou Madutuino. O nyawa de manga doraka, ganga ma Jou Madutu ai ngohaka de' onanga iwi nako ma Jou Madutu. 8O nyawa koiwa manga dora, iwi nakoua ma Jou Madutu; hababu ma Jou Madutu ganga o dora. 9Ma Jou Madutu wohi matoko Unanga wonadora ngone de wihuloko ai Ngohaka womatëngo-tëngoka o duniauku la' ngone hamäke o ngango itilakuru Ai Ngohaka gënanga. 10Nënanga o dora: Ngoneua i hira hihininga ma Jou Madutu, mä ma Jou Madutu wonahininga ngone de' wihuloko ai Ngohaka la' i tilakuru Unanga hamäke tongone nanga baradoha ma apongo. 11Roriadodoto tinihohininga, nako ma Jou Madutu hoko gënanga wonadora ngone, ngoneö kiani homakodora moi de moi. 12Komoiuahi naga o nyawa iwi mäkeoka ma Jou Madutu, mä nako ngone homa tekehininga, ma Jou Madutu worimoi de ngone de' Ai dora idadi itotomo tongone nanga diri magoronaka. 13Karana ma Jou Madutu wonahi doakoka Ai Womaha ngoneino, ngone hohiöriki howangoka kamoi de ma Jou Madutu, de' ma Jou Madutu wowango kamoi dede ngone. 14Ngomi mahirete miwimäkeoka ma Jou Madutu ai Ngohaka, de' ngomi mihiabari Unanga wihulokoka o Ama mangale wodadi o Koano Wohihohalamati o dunia nënanga. 15O nagona honanga ihigoungu o Yesus gënanga ma Jou Madutu ai Ngohaka, ma Jou Madutu wowango kamoi de o nyawa gënanga, de' o nyawa gënanga yowango kamoi de ma Jou Madutu. 16Ngone mahirete hohiöriki de hongaku ma Jou Madutu ai doraika ngoneino. Ma Jou Madutu gënanga o dora. O nyawa yowango yakuaha o dora, o nyawa gënanga yorimoi de ma Jou Madutu, de' ma Jou Madutu worimoi dede ünanga. 17O dora idadi ihitotomo nanga diri magoronaka, la' iyakunu de nanga baranioka o Juru Hakimi ma Wangeoka. Ngone aha de nanga baranioka, hababu tongone nanga ngango o duniaka nënanga kaimatero o Kristus ai ngango. 18O nyawa yatarimaka ma Jou Madutu ai dora yanakoua yamäo yohawana; hababu o dora madiai yahohihanga o mamäo ihö hawa-hawana. Ho' i nyata o nyawa yatarima uahi ma Jou Madutu ai dora de itototomo nako o nyawa gënanga yohawana yohimanga o Juru Hakimi ma Wange. 19Ngone homateke hininga, hababu ma Jou Madutu iholoi ihiraka wonahininga ngone. 20Nako o nyawa womatëngo wato, "Ngohi tihininga ma Jou Madutu," mä unanga wadoraua ai riadodoto, o nyawa gënanga woëluku. Hababu o nyawa yahiningaua manga riadodoto yämäke-mäke, koiyakunua iwi hininga ma Jou Madutu iwi mäke-mäkeua. 21Hababu gënanga, o pareta nënanga o Kristus wonahidöaka ngoneino: O nagona honanga iwi hininga ma Jou Madutu kiani yahininga manga riadodoto ö.

O YOHANIS MADODIHIRAKA 51O nyawa yongaku o Yesus ganga o Koano Wohihohalamati ma Jou Madutu wohi jäjajioka, o nyawa ganga ma Jou Madutu ai ngohaka. O nyawa iwi hininga womatëngo o ama, wihininga ai ngohakö. 2De mangëkomo nenangala ngone hohiöriki, ngone hahininga ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka: Ngone hihininga ma Jou Madutu de' hohingounu Ai pareta-paretaika. 3Hababu hihininga ma Jou Madutu mamangarati hohingounu Ai pareta-paretaika. De' Ai pareta-pareta itubuhoua mangale ngone, 4hababu ma Jou Madutu ai ngohaka moi-moi yakunu yahihanga o dunia itotorou nënanga. De' ngone hahihanga dunia de tongone nanga ngongaku. 5O nagona yakunu yahihanga o dunia? Duga-duga o nyawa yongaku o Yesus ganga ma Jou Madutu ai Ngohaka. 6O Yesus Kristus woböa o duniauku de o gohiki madebi-debini ma akere de' Ai honenge ma awunu. Unanga woböaua duga-duga de o akere dika, mä de o akere de' o awunu. De' ma Jou Madutu ai Womaha mahirete ihi döaka o hakihi gënanga itiai, hababu o Womaha komaiwahi ieluku. 7Naga o hakihi hange: 8Ma Jou Madutu ai Womaha, o akere de' o awunu -- hangeö ihi döaka o hakihi kaimatero. 9Ngone hangaku o nyawa manga hakihi ika, mä ma Jou Madutu ai hakihi iholoi ikuatoli. De' o hakihi gënanga ma Jou Madutu wohidoakoka mangale ai Ngohaka. 10Hababu gënanga, o nyawa yongaku ma Jou Madutu ai Ngohakika, yatarimaka o hakihi gënanga manga hininga magoronaka; mä o nyawa iwi ngakua ma Jou Madutu, iwi pulonoka matero-tero ma Jou Madutu woelu-eluku, hababu ünanga wongakua okia ma Jou Madutu wotemo mangale ai Ngohaka. 11Nenangala o hakihi gënanga: ma Jou Madutu wonahidoakoka ngoneino o ngango madutu de' ikakali, de' ai Ngohaka gënanga o ngango matiti. 12O nyawa toma Jou Madutu ai Ngohaka to önanga, o ngango gënanga to önanga; de' o nyawa to onangua ünanga, o ngango gënanga to onangua. 13Ngohi totulihi nginika niwi ngaku-ngaku ma Jou Madutu ai Ngohakika, la' ngini nihiöriki tingini de maenangoka nia ngango madutu de' ikakali. 14De' ngone hobarani hihimanga ma Jou Madutu, karana ngone hongaku Unanga woihene tongone nanga niata, nako ngone hogahoko okia dika imadäene de Ai mau. 15Karana ngone hohiöriki Unanga wonagihene ngone, nako ngone homagahoko Unangika, mangoneö hohiöriki Unanga wonahidöaka okia ngone hogahoko Unangino. 16Nako ngini nia mäke o nyawa imatëngo nimahiteke ho Haranioka yodiai o baradoha mabahaka o nyawa gënanga yahihangua manga ngango madutu de' ikokakali, ngini kiani nia niata ma Jou Madutuika; de' ma Jou Madutu aha wahidöaka o ngango gënanga onangika. Nënanga imadäene de to önanga manga baradoha mabaha yahihangua to önanga manga ngango gënanga. Mä naga o baradoha mabaha yahihanga o nyawa gënanga manga ngango. Mangale o hali gënanga ngohi totemoua ngini kiani nima niata ma Jou Madutuika. 17Mata-mata o manarama ihohowo-howono ganga o baradoha, mä naga o baradoha koiwa mabahaka ihihanga o nyawa manga ngango ma dutu de' ikakali gënanga. 18Ngone hohiöriki o nyawa mata-mata yodadioka ma Jou Madutu ai ngoha-ngohaka, kahoko genangikaua yodiai o baradoha, hababu ma Jou Madutu ai Ngohaka wahohongino, de Iwi to Torou okia-kiaua yakunu idiai onangika. 19Ngone hohiöriki ngone toma Jou Madutu mahirete, ngaroka o dunia nënanga i Wi to Torou ai kuaha matimioka. 20Ngone hohiöriki ma Jou Madutu ai Ngohaka woböaka de' wonahidoakoka o mangarati ngoneino, la' ngone hinako ma Jou Madutu wotiai. Ngone howango kamoi de ma Jou Madutu wototiai, de' howango kamoi de ai Ngohaka o Yesus Kristus. Nenangala ma Jou Madutu wotototiai, de' nenangala o ngango madutu de' ikakali. 21Ahi ngoha-ngohaka, nimahikurutika nia diri de o goma-gomanga!

http://www.bible.is/TLBLAI/1John/1/N

Nenhum comentário:

Postar um comentário