quinta-feira, 14 de abril de 2016

Juan 3:16 (Achuar-Shiwiar)
Yus mash nungkanmaya ainautin timiá anengkratu asa, ni uchirin kichkinak akupturmakmiaji. Tura asamtai mash nekasampita tusar, nintimtin ainauka tukeka mengkakachartin ainawai, antsu tuke Yusnum iwiaaku pujusartin ainawai.
Juan 3:16

Nenhum comentário:

Postar um comentário