quinta-feira, 28 de abril de 2016

Juan 3:16 (Agutaynen)
Animan, tenged lamang ong mabael ang paggegma tang Dios ong mga taw ong kalibotan, sindol na tang bogtong ang Ana na, agod ang maski sinopay magto ong nandia indi mapatay, kondi magkatinir ta kaboing anday kataposan.
Juan 3:16

Nenhum comentário:

Postar um comentário