segunda-feira, 23 de maio de 2016

JOHN 3:16 (AMHARIC)
በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዶአልና።
John 3:16

Nenhum comentário:

Postar um comentário