quarta-feira, 1 de junho de 2016

Matthew 6:9-13 (Koya)
Matthew 69:13 (Koya)
 9   గాబట్టి మీరు ఈలా పాదన తుంగాటీ: పరలోకతె మంథాని మా తప్పె, నీ పెథెరి గొప్ప ఆదవాలె;
10  నిమ్మ పాలిసాని థేసమ్ వాదవాలె; నీ ఇస్టమ్ పరలోకాతె జరగతాటు బూమితె పొం్రొ గూడ జరగవాలె.
11  మాకు కావలస్త థోడాతిని నేండుగూడ మాకు ఈము.
12  మా రునస్తుర్కిని మమ్మ సెమిస్తాటు మా రునకినిగూడ మాకు సెమిసా.
13  మామిని సోదనతికి నడిపిసకుండా కీడునుంచి మామిని తప్పిసా, అన్ని అథికారమ్ సకితి, గొప్పతనమ్ బెస్కెటికి నీకే ఆదవాలె, ఆమెన్.

Nenhum comentário:

Postar um comentário