domingo, 12 de junho de 2016

Koini Apou, kumokiso tiyou yousini (Ama Language)
Matiyu 6:9-13
9 Noino na pa lukaso ni manowo, Kotowoi, “Koini Apou, kumokiso tiyou yousini. Nono mo itouniyaima itouniyaimo nokota. Nani siyolo mo na tokaluwaiyalounoki. 
 
10 Na posamukumoka tumo. Asi si noko koi mo nani mulusoso aluwai mulu monoi na tiyonoki, kumoki nokoyo komiyai no taluwai manoni no, kumokiso. 

11 Ulo siyamai koloni saiso saiso na pa nimokomoi. 

12 Nokoyo kopokoiyau komomokakinomo, koi mo imowoi muwoi, waliyo. Nono mani, kokaini molo kopokoiyau monoi imo mo na pa tokosokiko. 

13 Sokolo Nokota Wai monoi na pa samukumokomoi, aiko ainikomomoko ifoluwaimokoi. [Nonosu mo aniyopa poi poi tosamukumoko manoni, amiso na totolokaino manoni, Siyoli Nokota nali no, aniyopa poi poi. Motu nali no.]”

Nenhum comentário:

Postar um comentário