domingo, 19 de junho de 2016

Yama guriguri ufone ukaadae eno weawe, iyanu urero ibinu Babae (Aneme Wake) 

Madiu 6:9-13

9 Yama guriguri ufone ukaadae eno weawe,
iyanu urero ibinu Babae, Anu ibi daiwereba ibake iifa ukaisi. 10 Anu yawokaku odo fafine weaisi. Anu arara ukeka yaisina ua, urero ukaku i ari eno dooro enaenari ua. 11 Awoenae iyanu aine wai ure makeibaku uruna enaenari maa. 12 Iyanu naiyemukunu ba me ukeka iyabairo ukaisa, ibaie imuke medaisi enaenari iyanu ba me ukeka imuke media. 13 I merama uke ereka eraerabusa iyabairo da waure aarake i merama ukekabairoma iya imusu waure ania. 14 Ya emenu ba me ukeka imuke medifoisaie yanu urero ibinu Babaema yanu ba me ukeka imuke medifiaku. 15 Nono emenu ba me ukeka da imuke medifoisaie yanu urero ibinu Babaema yanu ba me ukeka da imuke medifiakua
Yesuma eno wei.

Nenhum comentário:

Postar um comentário