domingo, 3 de julho de 2016

Apakin Yain, nyape iruhw heven iri (Arapesh)
Matyu 6:9-13

9 “Ipak pakana punek betenum, aria punek beten namudok. ‘Apakin Yain, nyape iruhw heven iri, apak makri ihishmorim arpesh shutuk nyakin yopunyi nyeigur nyape holi iri nyuto gani iruhw. 

10 Apak makri nyak nyupe debeini um sabaishi arpesh.
Apak mape atap iri makri mugipesh nyakin baraen atin,
kabi da eshesh shape iruhw heven iri shenekesh um. 

11 Douk nyukop doukigun worigun ahudok atuh nyumnah. 

12 Aria nyukweshih-umap ihish yoweishi inahos
apak monekesh iri, kabi da apak shopunek menekesh um kupaishi shenekeshomap iri. 

13 Aria nyak mare ta nyukrip yoweinyi sagab Satan
um nukwiraeh apak ba munek yoweishi inahos uwe, uwok. Aria nyak nyutaurum apak nyukrip Satan um ta mare nunamori apak aria nyukweshihuk yoweishi inahos um apak. [Nyak atin nyape nyohwar arpesh um shuwish
agundok nyak nyape Debeinarium nyakish arpesh um,
aria nyak dodogowinyi abom aria sabaishi arpesh shatuk
nyakin yopunyi nyeigur nyape holi iri nyuto gani iruhw ihih nyumneh. Adur atin.]’

Nenhum comentário:

Postar um comentário