domingo, 10 de julho de 2016

Kamaghɨn amizɨ, ia kamaghɨn God ko mɨkɨm (Aruamu)
Matyu 6:9-13

9 "Kamaghɨn amizɨ, ia kamaghɨn God ko mɨkɨm: ‘En Afeziar uan Nguibamɨn itim, nɨn ziam bar zue, ezɨ arazir kuraba an saghon iti. 
 
10 Eghtɨ Dughiar Nɨ Bizibagh Ativamim, a izɨ.
Eghtɨ nɨn Nguibamɨn itir darasi nɨn ifongiamɨn gɨn zui moghɨn, e uaghan nguazir kamɨn nɨn ifongiamɨn gɨn mangam. 
 
11 Eghtɨ nɨ e datɨrɨghɨn damamin dagheba da isɨ e danɨng. 

12 Eghtɨ me e gamir arazir kuraba e da gɨn amadi moghɨn,
nɨ en arazir kuraba gɨn amang. 

13 Egh e ateghtɨ, e osɨmtɨzibar aven ikɨtɨ bizitam en navim bɨraghtɨma, e arazir kuratam damuan kogham. Nɨ arazir kurabar gavgavim da e inigh.’

Nenhum comentário:

Postar um comentário