sábado, 2 de julho de 2016

Tamai maramaim (Arafama-Miniafia) 
Matthew 6:9-13

9 Imith iti na'atube kwanayoyoban, ‘Tamai maramaim,
O wab i kakafiyin. 

10 A aiwob tan, tafaramamaim a kok atasinaf,
maramaim tisisinaf na’atube, 

11 Biyai ana fair isan mar etei ai bay initi. 

12 Ai kakafih kunotawiyen, taituwai hai kakafin anonotawiyen na’atube. 
 
13 Men routobonamaim inanawiyi’imih, baise kakafihine inatar fafari, a aiwob, a fair, a marakaw nama wanatowan, Amen.’

Nenhum comentário:

Postar um comentário