domingo, 11 de setembro de 2016

Afotiga, kokulumalugu minane (Benabena Languege)
Matiu 6:9-13

9 Lenali ma lite numuna hu emilo: Afotiga, kokulumalugu minane, kigika hetofa huto fato minalibe. 

10 Kai kapoka ai huto hino, luto nolune. Enali kabaga liyafa hite kokuluma agoya hi nekimigo lali melugu ana suhi huto kabaga liyafa huto kofokehi halunemu nolune. 

11 Kai yatai nosenati limibo. 

12 To kai foipanati li hemi letobo, to lali ana huto bonamagi foipana nehiletana li hemi epalalune. 

13 Kai sipi fi taga husenagu lelemo memoloto foipanamofihi afoafitogati lelemo lubuto bibo.

 http://pngscriptures.org/bef/MAT06.htm

Nenhum comentário:

Postar um comentário