segunda-feira, 30 de junho de 2014

Galasikaw (Bambara: Mali)


Galasikaw 1
1 Ne Paul bɛ nin sɛbɛn ci, ne min kɛra ciden ye, nka mɔgɔw ma ne ci, o cidenya fana ma bɔ mɔgɔ la, fɔ Yesu Krisita yɛrɛ ani Fa Ala, o min y'a lakunun ka bɔ suw cɛma. 2 Balima minnu bɛɛ bɛ ne fɛ yan, ne ni olu bɛ nin sɛbɛn ci Galasi jamana egilisiw ma. 3 An Fa Ala ni Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ni dususuma di aw ma. 4 Krisita y'a yɛrɛ di an ka jurumuw kosɔn, walisa ka an tila nin diɲɛ juguman la, ka kɛɲɛ ni an Fa Ala sago ye. 5 Nɔɔrɔ ka da ale kan badaa-badaa! Amiina. 6 Min ye aw wele Krisita ka nɛɛma barika la, aw ye o bila joona ka aw yɛlɛma Kibaru Duman sifa wɛrɛ fan fɛ, o de ye ne kabakoya haali. 7 A tɛ ko Kibaru Duman wɛrɛ bɛ yen, nka mɔgɔ dɔw b'a kan ka aw hakili ɲaami. Olu b'a fɛ ka Krisita Kibaru Duman yɛlɛma. 8 Nka ni an yɛrɛw wala sankolola mɛlɛkɛ dɔ bɛ Kibaru Duman wɛrɛ fɔ aw ye, min ni an ka fɔlɔ fɔlen tɛ kelen ye, o tigi ka danga! 9 An y'a fɔ ka ban cogo min na, ne bɛ segin o kan sisan tun ko: Ni mɔgɔ dɔ ye Kibaru Duman wɛrɛ fɔ aw ye, ni o tɛ aw ka minɛlen ye, o tigi ka danga! 10 Ayiwa, ne b'a fɛ ka ne ko diya mɔgɔw ye wa, wala Ala ye? Yala ne b'a fɛ ka mɔgɔw diyaɲekow kɛ wa? Ni ne tun b'a fɛ ka mɔgɔw diyaɲekow kɛ halibi, ne tun tɛna kɛ Krisita ka baaraden ye. 11 Balimaw, ne b'a fɔ aw ye k'a jɛya ko ne ye Kibaru Duman min fɔ aw ye, o ma bɔ mɔgɔw la. 12 Ne ma o sɔrɔ mɔgɔ fɛ. Mɔgɔ si fana ma ne kalan o la, nka a jirala ne la Yesu Krisita de fɛ. 13 Ne tun bɛ taama Yahutuw ka diinɛ sira la cogo min na fɔlɔ, aw y'o mɛn. Aw y'a dɔn ko ne tun bɛ tugu Ala ka egilisi nɔfɛ ka a tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛn, walisa ka a tiɲɛ. 14 Ne tun tɛmɛnna ne filaɲɔgɔn Yahutuw caman kan Yahutuw ka diinɛ kow la. Ne dusu bɛɛ tun bɛ an bɛnbaw ka laada fɔlenw na. 15 Nka Ala ye ne ɲɛnatɔmɔ sani ne ka bange, ka ne wele a ka baara kama a ka nɛɛma barika la. 16 A diyara a ye ka a Denkɛ jira ne la walisa ne ka o Kibaru Duman fɔ siya wɛrɛ mɔgɔw ye tuma min na, o yɔrɔnin bɛɛ ne ma mɔgɔ si ɲininka. 17 Minnu kɛra cidenw ye ne ɲɛ, ne ma taa olu sɛgɛrɛ Jerusalɛm, nka ne sinna ka taa Arabi jamana la. O kɔ, ne kɔseginna ka taa Damasi. 18 San saba tɛmɛnnen kɔ, ne taara Jerusalɛm walisa ne ni Piɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn. Ne ye tile tan ni duuru kɛ a fɛ yen. 19 Nka ne ma ciden tɔw si ye, fɔ Matigi balimakɛ Yakuba. 20 Ne b'a fɔ Ala ɲɛ kɔrɔ ko, ne bɛ nin ko minnu sɛbɛn, nkalon tɛ olu la. 21 O kɔ, ne taara Siri ni Silisi jamanaw la. 22 O waati bɛɛ la, Krisita ka egilisi minnu bɛ Jude jamanaw la, olu tun ma ne ye ka ne dɔn. 23 U tun b'a mɛn dɔrɔn ko min tun tugura u nɔfɛ ka u tɔɔrɔ, k'i gɛlɛya ka dannaya tiɲɛ, ko o bɛ o dannaya ko waajuli kɛ sisan. 24 O tuma la u tun bɛ Ala tanu ne ko la.
Galasikaw 2
1 San tan ni naani tɛmɛnnen kɔ, ne ni Barnabasi kɔseginna Jerusalɛm. Ne taara ni Tite fana ye. 2 Ne taara ka kɛɲɛ ni Ala ka jirali ye ne la. Ne delila ka Kibaru Duman min waajuli kɛ siya wɛrɛ mɔgɔw cɛma, ne y'o bɛɛ jira u ɲɛ mɔgɔw la u dan na, walisa ne ye baara min kɛ ka tɛmɛn, ani ne bɛ baara min kɛ sisan, a kana na sɔrɔ ko ne ye o kɛ fu. 3 Ayiwa, ne taamaɲɔgɔn Tite min ye Grɛki ye, olu ma o wajibiya ka boloko, 4 hali k'a sɔrɔ balima nkalontigɛla dɔw tun b'a fɛ k'a wajibiya o la. Olu tun y'u dogo ka don an cɛma, walisa an ye hɔrɔnya min sɔrɔ Krisita Yesu la, u ka o tiɲɛ ka sɔrɔ ka an bila jɔnya la. 5 An ma u kan minɛ, an ma kolo u ye hali waati kunkurunnin kɔnɔ, walisa Kibaru Duman tiɲɛ ka to aw fɛ. 6 Nka minnu jatera ɲɛ mɔgɔw ye, (tiɲɛ la u tun ye o min ye, o tɛ fɛn ye ne ɲɛ na, sabu Ala tɛ mɔgɔ filɛ a kɔkanna fɛ,) minnu jatera ɲɛ mɔgɔw ye, olu kɔni ma foyi fara ne ka Kibaru Duman fɔlen kan. 7 Nka u yɛrɛw y'a ye ko Ala ye baara kalifa ne ma ko ne ka Kibaru Duman fɔ siya wɛrɛw cɛma, i ko a y'a di Piɛrɛ ma k'a fɔ Yahutuw cɛma cogo min na. 8 K'a masɔrɔ Ala ye Piɛrɛ labɛn ka kɛ Yahutuw ka ciden ye cogo min na, a ye ne labɛn ka kɛ siya wɛrɛw ka ciden ye ten. 9 Yakuba ni Piɛrɛ ni Yuhana minnu tun jatera i ko samasenw, olu y'a ye ko o baara kalifara ne ma Ala ka nɛɛma barika la tuma min na, olu ye u tɛgɛ don ne ni Barnabasi tɛgɛ k'a jira ko an kɛra jɛɲɔgɔnw ye. U sɔnna an ka taa baara kɛ siya wɛrɛ mɔgɔw cɛma, ko olu na taa Yahutuw cɛma. 10 U y'an deli dɔrɔn ko an ka an hakili to dannabaa faantanw la. Ne fana ye ne jija ka o kɛ. 11 Piɛrɛ nalen kɔ Antiose, ne y'a sɔsɔ mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na, katuguni a jalaki tun don. 12 Sani mɔgɔ dɔw ka se yen ka bɔ Yakuba yɔrɔ, o y'a sɔrɔ a tun bɛ dumuni kɛ siya wɛrɛ balimaw fɛ. Nka olu sera yen tuma min na, a y'i mabɔ u la, a ma sɔn ka dumuni kɛ u fɛ tun, k'a masɔrɔ a siranna bolokolenw ɲɛ. 13 Balima Yahutu tɔw fana ye a ka filankafoya ɲɔgɔn kɛ, fo Barnabasi yɛrɛ lafilila u ka filankafoya fɛ. 14 Ne y'a ye ko u tun tɛ taama ka tilen ka kɛɲɛ ni Kibaru Duman tiɲɛ ye tuma min na, ne y'a fɔ Piɛrɛ ye u bɛɛ ɲɛ na ko: «E min ye Yahutu ye, ni e bɛ siya wɛrɛ mɔgɔw cogo ta, ka Yahutuw cogo bila, i bɛ se ka siya wɛrɛ mɔgɔw karaba ka Yahutuw cogo ta cogo di?» 15 An kɔni ye Yahutu bangelenw ye, an tɛ siya wɛrɛ mɔgɔw jurumukɛlaw ye. 16 O bɛɛ n'a ta, an y'a dɔn ko mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya kɛwalew barika la, fɔ Krisita Yesu dannaya barika la. O de kosɔn an fana dara Krisita Yesu la walisa an ka jo sɔrɔ Krisita dannaya barika la, o kana kɛ sariya kɛwalew nɔ ye, k'a masɔrɔ mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya kɛwalew barika la. 17 Ayiwa, k'an to jo ɲinili la Krisita barika la, ni an yɛrɛw sɔrɔla jurumukɛlaw ye, o kɔrɔ ko Krisita bɛ baara kɛ jurumu ye wa? Ayi dɛrɛ! 18 Nka ne tun ye fɛn minnu tiɲɛ, ni ne ye olu dila ko kura, ne bɛ ne yɛrɛ jira sariya tiɲɛbaa ye. 19 Ne kɔni salen don sariya ta fan fɛ, sariya yɛrɛ fɛ, walisa ne ka ɲɛnamaya Ala ye. 20 Ne ni Krisita gengenna jiri la ɲɔgɔn fɛ. Ne ɲɛnama don, ne yɛrɛ tɛ mɛnɛ, Krisita de bɛ ɲɛnamaya ne kɔnɔ. Ne bɛ ɲɛnamaya min na sisan, ne bɛ taama o la Ala Denkɛ dannaya barika la. Ale de ye ne kanu k'a yɛrɛ di ne kosɔn. 21 Ne tɛ ban Ala ka nɛɛma la, k'a masɔrɔ ni tilennenya bɛ sɔrɔ sariya barika la, Krisita sara fu.
Galasikaw 3
1 Aw Galasika hakilintanw! Yesu Krisita gengenni jiri la, o ko jirala aw la k'a jɛya, jɔni ye aw malasa? 2 Ne b'a fɛ ka nin dɔrɔn de dɔn aw fɛ: Aw ye Ni Senu sɔrɔ sariya kɛwalew barika la wa, wala Kibaru Duman lamɛnni ni a dannaya barika la? 3 Aw dun kɛra hakilintanw ye ten cogo di? Aw y'a daminɛ Ni Senu barika la, sisan aw b'a fɛ k'a dafa aw yɛrɛw barika la wa? 4 Aw ye koba minnu sɔrɔ, aw ye olu sɔrɔ fu wa? Nka olu tɛ se ka kɛ fu. 5 Ala ye Ni Senu di aw ma ka kabakow kɛ aw cɛma tuma min na, a y'o kɛ aw ka sariya kɛwalew kɛli kosɔn wa, wala Kibaru Duman lamɛnni ni a dannaya kosɔn? 6 O cogo la Kitabu bɛ kuma Ibrahima ko la ko: «A dara Ala ka kuma la, o de jatera a ye tilennenya ye.» 7 O de y'a to aw k'a dɔn ko minnu bɛ dannaya sira kan, olu ye Ibrahima bɔnsɔn sɛbɛw ye. 8 Kitabu kɔnna k'a ye ko Ala na jo di siya tɔw ma dannaya barika la, o de kosɔn a kɔnna k'a Kibaru Duman fɔ Ibrahima ye ko: «Siyaw bɛɛ na duba sɔrɔ e de la.» 9 O de y'a to minnu bɛ dannaya sira kan, olu bɛ duba sɔrɔ i ko dannabaa Ibrahima ye duba sɔrɔ cogo min na. 10 Mɔgɔ minnu bɛɛ bɛ sariya kɛwalew sira kan, olu bɛ danga kɔrɔ, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ tɛ to ka sariya kitabu ko sɛbɛnnenw bɛɛ kɛ, o dangalen bɛ.» 11 Ayiwa a jɛlen don ko mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ sariya barika la, katuguni a sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ tilennen na ɲɛnamaya dannaya de barika la.» 12 Sariya kɔni tɛ dannaya ko ye, k'a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: «Min bɛ sariya ci fɔlenw kɛ, o de na ɲɛnamaya u barika la.» 13 Krisita ye an kunmabɔ sariya ka danga ma. Ale yɛrɛ kɛra danga ye an nɔ na, k'a masɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ ko: «Mɔgɔ o mɔgɔ dulonna jiri la, o dangalen bɛ.» 14 O kɛra walisa Ibrahima ye duba min sɔrɔ, o ka lase siyaw bɛɛ ma Yesu Krisita fɛ, walisa Ni Senu min layidu tara, an ka o sɔrɔ dannaya barika la. 15 Balimaw, ne bɛna kuma ka kɛɲɛ ni Hadamadenw ka ko kɛcogo ye. Ni mɔgɔ dɔ bɛ layidu ta k'a sigi koɲuman, mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka o tiɲɛ wala ka fɛn wɛrɛ fara o kan. 16 Ayiwa, Ala tun ye layiduw ta Ibrahima ni a bɔnsɔn ye. Kitabu ma kuma a bɔnsɔn caman ko la, ko «bɔnsɔnw,» nka a kumana a bɔnsɔn kelen ko la, ko «a bɔnsɔn,» o ye Krisita de ye. 17 Ne b'a fɛ ka min fɔ, o filɛ nin ye ko: Ala ye layidu ta k'a sigi koɲuman. Sariya min sigira san kɛmɛ naani ni bisaba o layidu talen kɔ, o tɛ se ka o layidu yɛlɛma ka a ko fɔlen tiɲɛ. 18 K'a masɔrɔ Ala ye ciyɛn min di, ni o tun basigira sariya kan, o tun tɛna kɛ layidu nɔ ye tun, nka Ala y'a di Ibrahima ma ka kɛɲɛ ni a ka layidu ye. 19 O tuma la sariya sigi kun ye mun ye? A sigira layidu talen kɔ, sariya tiɲɛni kow de kosɔn. A tun ka kan ka to yen fo layidu tara Ibrahima bɔnsɔn min ko la, o ka na. O sariya sigira mɛlɛkɛw fɛ, a tɛmɛnna mɔgɔ bolo fɛ. 20 Min bɛ tɛmɛn mɔgɔ bolo fɛ, o tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye, k'a sɔrɔ Ala ye kelenpe de ye. 21 Yala sariya bɛ Ala ka layiduw kama wa? Ayi dɛrɛ! Sariya min bɛ se ka ɲɛnamaya di mɔgɔw ma, ni o tun sigira, o tuma la mɔgɔw tun na tilennenya sɔrɔ sariya barika la. 22 Nka Kitabu y'a fɔ ko Hadamadenw bɛɛ bɛ jurumu fanga kɔrɔ, walisa layidu nilifɛn min bɛ sɔrɔ Yesu Krisita dannaya fɛ, o ka di a dannabaaw ma. 23 Sani dannaya waati ka se, an tun bɛ sariya ka mara la, an bilara yen ka o dannaya nata jirali makɔnɔ. 24 O de y'a to sariya kɛra an denmisɛnma bilasirabaa ye ka an lase Krisita ma, walisa an ka jo sɔrɔ Ala ɲɛ kɔrɔ dannaya barika la. 25 Dannaya waati selen, an tɛ denmisɛnma bilasirabaa bolo tun. 26 Aw bɛɛ ye Ala denw ye dannaya de barika la Krisita Yesu la. 27 Aw minnu bɛɛ batisera Krisita la, aw ye Krisita don aw kan na i ko dulɔki. 28 O de kosɔn faranfasi tɛ Yahutuw ni siya tɔw cɛ tun, wala jɔnw ni hɔrɔnw, wala cɛw ni musow, k'a masɔrɔ aw bɛɛ ye kelen ye Krisita Yesu la. 29 Ayiwa ni aw ye Krisita taw ye, aw ye Ibrahima bɔnsɔnw fana ye, ani ciyɛntalaw, ka kɛɲɛ ni Ala ka layidu ye.
Galasikaw 4
1 Ne ko: Ka ciyɛntala denmisɛnma to, faranfasi si tɛ a ni jɔn cɛ, hali k'a sɔrɔ a ye fɛn bɛɛ kuntigi ye. 2 K'a denmisɛnma to, a bɛ kɔlɔsibaaw ni ko ɲɛnabɔlaw bolo fo ka se a fa ka waati latigɛlen ma. 3 An fana bɛ ten. Ka an to denmisɛnya la, an tun bɛ diɲɛ kow ka jɔnya la. 4 Nka waati dafalen selen, Ala ye a Denkɛ ci ka na. A bangera muso fɛ, a bangera sariya kɔrɔ, 5 walisa a ka sariya kɔrɔ mɔgɔw kunmabɔ walisa an ka don yɔrɔ sɔrɔ Ala denya la. 6 Aw ye Ala denkɛw ye, o de kosɔn Ala ye a Denkɛ Ni ci ka na don an dusukunw na. O Ni bɛ pɛrɛn ko: «Aba, an Fa.» 7 O de y'a to i tɛ jɔn ye tun, fɔ denkɛ. Ayiwa, ni i ye denkɛ ye, i ye ciyɛntala fana ye Ala barika la. 8 Waati tɛmɛnnen na, aw tun tɛ Ala dɔn. Aw tun bɛ minnu ka jɔnya la, olu tɛ batofɛn sɛbɛw ye. 9 Nka sisan, kabini aw ye Ala dɔn, ayi, kabini aw dɔnna Ala fɛ, aw bɛ kɔsegin o ko fu barikantanw ma cogo di? Aw b'a fɛ ka don olu ka jɔnya la ko kura cogo di? 10 Aw bɛ donw ni kalow ni waatiw ni sanw bila! 11 Ne bɛ siran aw ko la ko a kana na sɔrɔ ne ye baara kɛ aw kosɔn fu. 12 Balimaw, ne bɛ aw deli ko aw ka kɛ i ko ne, katuguni ne fana bɛ i ko aw. Aw ma ne tɔɲɔ foyi la. 13 Aw y'a dɔn ko ne taa ko fɔlɔ ka Kibaru Duman fɔ aw ye, o y'a sɔrɔ ne tun man kɛnɛ. 14 Aw ye kɔrɔbɔli sɔrɔ ne ka bana kosɔn, o bɛɛ n'a ta aw ma ne mafiɲɛya wala ka ɲigin ne la, nka aw ye ne minɛ i ko Ala ka mɛlɛkɛ dɔ, wala Krisita Yesu yɛrɛ. 15 Aw nisɔndiyalen tun don ne ko la kosɛbɛ. Nka o nisɔndiya dun bɛ min? K'a masɔrɔ ne ye aw seere ye ko ni a tun bɛ se ka kɛ, aw tun na aw yɛrɛw ɲɛw bɔ ka u di ne ma. 16 Ne ye tiɲɛ fɔ aw ye, o de kosɔn ne kɛra aw jugu ye sisan wa? 17 O mɔgɔw jijalen don aw ko la, nka u ka miiriliw man ɲi. U b'a fɛ ka an ni aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na, walisa aw ka jija u ko la. 18 Jijali kɔni ka ɲi ko ɲuman ta fan fɛ, tuma bɛɛ. O kana kɛ ka ne to aw cɛma dɔrɔn. 19 Ne ka denmisɛnw, ne bɛ tin na aw kosɔn ko kura, fo Krisita ka kɛ aw kɔnɔ sɛbɛ la. 20 Ne tun b'a fɛ ka ne yɛrɛ sɔrɔ aw cɛma sisan, walisa ne ka se ka ne kuma cogo yɛlɛma, sabu ne sigalen don aw ko la! 21 A' y'a fɔ ne ye, aw minnu b'a fɛ ka kɛ sariya kɔrɔ, yala aw tɛ sariya kuma lamɛn wa? 22 A sɛbɛnnen bɛ ko denkɛ fila tun bɛ Ibrahima fɛ. Kelen tun ye a ka jɔnmuso den ye, a tɔ kelen tun ye a ka hɔrɔnmuso den ye. 23 Jɔnmuso denkɛ bangera farisogo barika la. Hɔrɔnmuso denkɛ bangera Ala ka layidu barika la. 24 Kɔrɔ wɛrɛ bɛ o ko la: O muso fila ye layidu fila bisigiw ye. Kelen ye Agar ye, o ye Sinayi kulu bisigi ye. A bɛ denw bange jɔnya la. 25 Agar ye Sinayi kulu ye Arabi jamana la. O bɛ kɛɲɛ ni Jerusalɛm sisanlama ye, k'a masɔrɔ a ni a denw bɛ jɔnya la. 26 Nka sanfɛ Jerusalɛm ye hɔrɔnmuso ye, o de ye an bɛɛ ba ye. 27 A sɛbɛnnen bɛ ko: «Muso bangekɛbali, i ka ɲagali! Tin ma e min minɛ, i ɲagalilenba ka kulokanba ci! K'a masɔrɔ muso min tora a dan na, o denw na caya ka tɛmɛn muso cɛtigi ta kan.» 28 Aw kɔni balimaw, aw ye layidudenw ye i ko Isaka. 29 Waati tɛmɛnnen na, den min bangera farisogo cogo la, o tugura Ala Ni ta den nɔfɛ k'a tɔɔrɔ. A bɛ ten halibi. 30 Nka Kitabu bɛ mun fɔ? A ko: «I ka jɔnmuso ni a denkɛ gɛn, k'a masɔrɔ jɔnmuso denkɛ ni hɔrɔnmuso denkɛ tɛna ciyɛn ta ɲɔgɔn fɛ.» 31 O de kosɔn balimaw, an tɛ jɔnmuso denw ye, fɔ hɔrɔnmuso denw.
Galasikaw 5
1 Krisita ye an tila hɔrɔnya de kama. O de kosɔn aw sinsinnen ka to o hɔrɔnya kan, aw kana aw yɛrɛw bila jɔnya tɔnnajiri kɔrɔ tun. 2 A filɛ, ne Paul b'a fɔ aw ye ko: Ni aw bolokora, Krisita tɛna foyi ɲɛ aw ye tun. 3 Ne bɛ segin a kan tun ko: Mɔgɔ o mɔgɔ bolokora, ne b'a fɔ o tigi ye k'a jɛya ko sariya kow bɛɛ kɛli juru b'a la. 4 Aw minnu bɛ jo ɲini Ala ɲɛ kɔrɔ sariya barika la, aw farala ka bɔ Krisita la, aw binna ka bɔ Ala ka nɛɛma la. 5 An kɔni jigi b'a kan Ni Senu barika la ko an na tilennenya sɔrɔ Ala fɛ. An bɛ o de makɔnɔ ni dannaya ye. 6 K'a masɔrɔ Krisita Yesu la, bolokoli wo, bolokobaliya wo, nafa tɛ o si la. Dannaya min bɛ baara kɛ kanuya barika la, nafa bɛ o de la. 7 Aw tun bɛ boli koɲuman. Jɔni ye aw bali ka boli tiɲɛ sira kan? 8 O miirili ma bɔ aw welebaa Ala la fewu. 9 Buurufunun fɛn dɔɔnin bɛ mugu nɔɔninen bɛɛ funun. 10 O bɛɛ n'a ta, ne jigi dalen bɛ aw kan Matigi la ko aw tɛna sɔn ka miiri ko wɛrɛ la, nka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ aw hakili ɲaami, o tigi na tɔɔrɔ dɛ. 11 Balimaw, ne kɔni ta fan fɛ, ni a y'a sɔrɔ ne bɛ bolokoli ko waajuli kɛ tun, mun y'a to tugu bɛ kɛ ne nɔfɛ ka ne tɔɔrɔ halibi? Ni ne tun y'o kɛ, Krisita gengenjiri ko tun tɛna kɛ kunnatiɲɛ ko ye tun. 12 Minnu bɛ tɔɔrɔ lawuli aw cɛma, ne tun b'a fɛ olu ka u yɛrɛw tigɛ pewu! 13 Balimaw, aw kɔni welela hɔrɔnya de kama, nka aw kana o hɔrɔnya kɛ farisogo kow kɛ sababu ye, nka aw ka ɲɔgɔn mago ɲɛ kanuya la. 14 K'a masɔrɔ sariya bɛɛ bɛ dafa ni nin kuma kelen ye ko: «I ka i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu i ko i yɛrɛ.» 15 Nka ni aw bɛ ɲɔgɔn cin ka ɲɔgɔn ɲimi, a' ye aw yɛrɛw kɔlɔsi, aw kana ɲɔgɔn ban dun na. 16 Ayiwa, min bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ye, o filɛ nin ye ko: A' ye taama Ni Senu barika la. Ni o kɛra, aw tɛna farisogo nege kow kɛ fewu. 17 K'a masɔrɔ ko minnu man di Ni Senu ye, farisogo ɲɛ bɛ bɔ olu fɛ. Ko minnu ka di farisogo ye, Ni Senu tɛ olu fɛ fewu. U bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ, walisa aw b'a fɛ ka ko minnu kɛ, aw kana olu kɛ. 18 Nka ni Ni Senu ye aw ɲɛminɛbaa ye, o tuma la aw tɛ sariya kɔrɔ. 19 Farisogo ka kɛwalew jirala, olu filɛ: jatɔya, nɔgɔlenya, kakalaya, 20 boli batoli, subaaya, juguya, sɔsɔli, kɛlɛ, keleya, diminya, bila ɲɔgɔn na kow, farali, kan tilali, 21 koniya, dɔlɔtɔya ni ko kolonya ani olu bɔɲɔgɔnkow. Ne bɛ aw lasɔmi i ko ne tun y'a fɔ aw ye ka ban cogo min na ko minnu bɛ o kow kɛ, olu tɛna don Ala ka masaya la fewu. 22 Nka Ni Senu den ye kanuya ye, ani ɲagali, hɛrɛ, muɲuli, hinɛ, ɲumaya, dannamɔgɔya, 23 sabali, yɛrɛminɛli. Sariya si tɛ o bɔɲɔgɔnkow kɛlɛ! 24 Minnu ye Krisita Yesu taw ye, olu ye farisogo ni a negela kow ni a sagola kow gengen jiri la ka u faga. 25 An ɲɛnama don Ni Senu barika la, o de kosɔn an ka taama Ni Senu barika la. 26 An kana an yɛrɛw bonya, ka don ɲɔgɔn dimin kow la, ka ɲɔgɔn keleya.
Galasikaw 6
1 Balimaw, ni mɔgɔ dɔ minɛna hakɛma ko kɛli la, aw minnu bɛ Ni Senu sira kan, aw ka o latilen ni majiginlenya ye, ka i yɛrɛ kɔlɔsi, walisa i fana kana kɔrɔbɔ. 2 A' ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn ka doniw ta. Aw na Krisita ka sariya dafa ten. 3 Ni mɔgɔ dɔ bɛ miiri ko ale ye fɛn ye, k'a sɔrɔ a tɛ foyi ye, a b'a yɛrɛ lafili. 4 Mɔgɔw bɛɛ kelen-kelen ka u yɛrɛw taama cogo sɛgɛsɛgɛ. O cogo la, ni yɛrɛbonya yɔrɔ bɛ u fɛ, u na o sɔrɔ u yɛrɛw la, mɔgɔ wɛrɛ sen tɛna kɛ o la. 5 K'a masɔrɔ bɛɛ kelen-kelen na a yɛrɛ ka doni ta. 6 Mɔgɔ min bɛ kalan mɔgɔ wɛrɛ fɛ Ala ka kuma la, o tigi ka a karamɔgɔ niyɔrɔ bɔ a bolofɛnw bɛɛ la. 7 Aw kana aw yɛrɛw lafili. Mɔgɔ tɛ yɛlɛ bɔ Ala ma. Mɔgɔ mana fɛn o fɛn dan, a bɛ o de suman tigɛ. 8 Min ye danni kɛ a farisogo ye, o na tolilenya sɔrɔ ka bɔ farisogo la. Min ye danni kɛ Ni Senu ye, o na ɲɛnamaya banbali suman tigɛ ka bɔ Ni Senu fɛ. 9 An kana sɛgɛn ko ɲuman kɛ la, katuguni ni an ma sɛgɛn k'a bila, an na suman tigɛ tuma bɛnnen na. 10 O de kosɔn, ni cogo bɛ an fɛ, an ka ko ɲuman kɛ mɔgɔw bɛɛ ye, janko an balima dannabaaw. 11 A' ye nin sɛbɛnden kunbabaw filɛ. Ne yɛrɛ bolo de ye u sɛbɛn ka u ci aw ma. 12 Minnu b'a fɛ ka u ko diya mɔgɔw ye farikolo ko la, olu b'a fɛ ka aw wajibiya ka boloko. U bɛ o kɛ walisa mɔgɔw kana u tɔɔrɔ Krisita gengenjiri kosɔn. 13 Minnu bolokora, olu yɛrɛw tɛ sariya sira taama. U b'a fɛ aw ka boloko walisa u ka u yɛrɛw bonya ko o taamashyɛn bɛ aw fari la. 14 Ne kɔni tɛna ne yɛrɛ bonya foyi la ni an Matigi Yesu Krisita gengenjiri tɛ. O gengenjiri barika la, diɲɛ salen don ne ta fan fɛ, ne salen don diɲɛ ta fan fɛ. 15 Bolokoli ni bolokobaliya, o si tɛ foyi ye. Ka kɛ dafɛn kura ye, o de bɛ jate. 16 Minnu bɛɛ bɛ nin sira taama, ne b'a fɔ olu ye ko: Ala ka hɛrɛ ni a ka makari ka kɛ olu ni Ala ka Israɛl bɛɛ lajɛlen fɛ. 17 Kabini sisan mɔgɔ si kana ne tɔɔrɔ tun, k'a masɔrɔ Yesu ka taamashyɛnw bɛ ne farikolo la. 18 Balimaw, an Matigi Yesu Krisita ka nɛɛma ka kɛ aw fɛ. Amiina.

http://gospelgo.com/f/bambara_nt.htm#Galatians

QUE É A OBRA DE GANHAR ALMAS?


1. Não é profissão. Deus nunca quer que a obra mais elevada e santa, a de ganhar almas, se torne uma profissão. Mas o amor à fama, o amor ao salário e o amor de governar leva muitos a vestirem-se com trajes eclesiásticos e aceitar títulos de oficio. Na história da Igreja, as grandes colheitas de almas foram sempre fruto daqueles que trabalhavam sem ideia de profissionalismo, anunciando a Palavra por toda parte, à sua própria custa.

2. Não é dar esmola. Muitos crentes estão deixando mais e mais de anunciar a mensagem que dá vida à alma, para dar comida e roupa aos pobres. Que a Igreja, deve compadecer-se dos pobres e dar, é certo, mas não será o número total de Paes distribuídos que o Juiz quer ver no último dia, mas o número de almas salvas. Pães e roupas não podem estancar a sede da alma: “Todo o que bebe desta água, tornará a ter sede.”


3. Ganhar almas não é reformá-las. Não se deve pensar nem dar a entender ao perdido, que a salvação é adquirida pelo fato de alguém levantar a mão, deixar de fumar, recusar a bebida forte, e abandonar todos os vícios. Se o homem pudesse salvar-se, só exercer o poder da vontade, Deus não teria dado Seu Filho para sofrer a agonia do Getsêmani e do Calvário.


4. Ganhar almas não é magnetizá-las. A alma atraída pela personalidade ou eloquência do pregador permanece fiel só durante o tempo que o pregador fica com ele. “Meu ensino e a minha pregação não foram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus”. (1 Cor 2. 4-5). O grande número de almas que Paulo ganhou para Cristo, não foi atraída pela personalidade de apóstolo. “Sua presença corporal é fraca” (2 Cor 10.10). Diz-se Jônatas Edwards, poderoso em ganhar almas, em tempos passados, escrevia seus sermões por extenso; lia-os em voz monótona, página por página, segurando o manuscrito perto dos olhos porque era míope; e, apesar disto, algumas vezes os do auditório agarravam-se aos bancos com medo de cair no inferno dos pecadores, tão vividamente representadas em palavras de fogo, e de tal forma, que multidões foram conquistadas para Deus. Era a Palavra do Senhor que os atraía e não a personalidade do homem.


5. Ganhar almas é pescar. “Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens” (Mat 4.19). “Eu vos farei!” Então, os pescadores de homens são feitos por Cristo. Todos os dons necessários, Ele lhes concede.


“Serás pescador de homens” (Luc 5.10). A palavra nesta passagem no original traduzida literalmente, quer dizer: “Apanhar homens vivos”, dando a ideia de salvá-los completamente do perigo mais horrível. Encontra-se esta palavra só uma vez nas Escrituras, em 2 Tim 2.26: “E se livrem do loco do Diabo tendo sido feitos cativos, (apanhados vivos) por ele”. Satanás também apanha almas vivas! Que hoste grande de cativos ele está conduzindo para o inferno! Alguns dos nossos queridos estão na procissão, e nós permanecemos inativos?


6. Ganhar almas é ceifar. “Rogai pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a Sua seara” (Mat 9.38). Não é o dinheiro, nem os crentes, que envia o ceifeiro para suportar o calor, e o labor do dia inteiro, mas, sim, “o Senhor da seara”. “Aqueles que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Embora alguém saia chorando, levando a semente para semear, tornará a vir com júbilo, trazendo os seus feixes” (Sl 126. 5-6)


7. Ganhar almas é procurar o que se havia perdido. Toda a circunvizinhança comove-se ao saber que uma criancinha se perdeu no deserto. O pastor fiel não pode descansar, nem provar comida, a noite inteira, se não achar a ovelha perdida. Leia o capítulo 15 de Lucas e peça a Cristo que lhe dê a Sua compaixão abrasadora para com um mundo pródigo, e lhe ensine a procurar almas perdidas.


8. Ganhar almas é privilégio supremo do crente. Nem a Gabriel, nem a Miguel, nem a qualquer dos anjos dos céus, é permitido participar desse gozo de ganhar almas.


Um dos mais conhecidos missionários na Turquia foi convidado a assumir o cargo de cônsul, numa das maiores cidades daquele país, com salário de príncipe, mas não aceitou. “Por que não aceitou? Perguntou-lhe um moço, admirado. “Porque recuso rebaixar-me a ser embaixador ou cônsul”, foi a resposta calma.
“Os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas para todo o sempre” (Dan 12.3).


9. Ganhar almas é levá-las a ter contato com Cristo. Diz-se Jônatas Goforth: “O alvo da sua vida foi levar homens a Cristo até à hora da sua morte”.


Quantas vezes estamos satisfeitos quando o perdido vem somente para orar. O nosso dever é levá-lo a ter contato com o Cristo vivo.


Não devemos abandoná-lo depois de salvo, mas levá-lo a continuar perante o Senhor. Saulo, salvo no caminho de Damasco, estava pronto a começar a trabalhar para Cristo. Mas foi enviado à cidade, esperando, nas trevas, durante três dias, que Cristo fosse formado nele (compare Gal 4.19).


Não há estória mais gloriosa, entre todos os missionários, do que a de Carlos de Foucald. Nasceu-se e criou-se no seio de uma família nobre, com toda pompa e luxo. Não zombava da religião, mas o seu único interesse era divertir-se. Ocupava um lugar de honra no exército, quando, na casa de parentes, em Paris, encontrou Ruvelin. Quis entrar em polêmica com o pregador, mas este, depois de olhar para ele por alguns momentos, pediu-lhe que se ajoelhasse e orasse, confessando seus pecados. O moço não o quis fazer, dizendo que não viera pra confessar seus pecados. Contudo, o homem de Deus insistiu em que se ajoelhasse. Admirado, de Foucauld obedeceu e foi compungido em sua alma, a confessar a Deus, as faltas de uma vida desperdiçada, da qual antes não fora despertado. Não houve qualquer argumento entre os dois, nem troca de ideias, mas o contrito, Carlos de Foucauld, desde aquele dia não olhou para trás. Nunca houve alguém que abandonasse a velha vida mais sinceramente do que ele. Renunciou a todas as riquezas materiais e confortos da vida, para levar os silvícolas ao Salvador. No lugar onde o Senhor o colocou, foi fiel até a morte, morte de mártir.


O segredo da vida vitoriosa deste missionário estava em ter contato com o Salvador vivo, contato que nunca perdeu.


ESFORÇA-TE PARA GANHAR ALMAS. 

Orlando Boyer. Editora Vida. 1975

POR QUE ELE FOI CRUCIFICADO?
 Enquanto o superintendente falava a respeito da crucificação de Cristo, uma menina sentou-se no seu lugar na escola missionária. Ao ouvir esta bela e comovente história, as lágrimas rolavam dos seus olhos, e ela levantando-se saiu.

À tarde ela voltou. "Maria, por que você foi embora esta manhã?" perguntou-lhe o superintendente. "Ó professor, eu não poderia ficar quando você estava falando a respeito de Jesus sendo pregado na cruz, e fui para um canto da escola, onde confessei meus pecados, e disse-lhe que eu havia ajudado a pregá-lo na cruz por causa dos meus pecados; pedi-lhe o favor de perdoar-me porque eu havia ajudado a matá-lo. Eu estava muito triste, mas agora, sinto-me feliz".

DUZENTAS ILUSTRAÇÕES (Livro 1)
Departamento de Escola Dominical da Junta de
Escolas Dominicais e Mocidade da
Convenção Batista Brasileira – 1947
CASA PUBLICADORA BATISTA

RIO DE JANEIRO-RJ

READING ACTS OF THE APOTLES (KING JAMES VERSION)CHAPTER 15
AND certain men which came down from Judæa taught the
brethren, and said, Except ye be circumcised after the
manner of Moses, ye cannot be saved.
2 When therefore Paul and Barnabas had no small
dissension and disputation with them, they determined that
Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up
to Jerusalem unto the apostles and elders about this
question.
3 And being brought on their way by the church, they
passed through Phenice and Samaria, declaring the
conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto
all the brethren.
4 And when they were come to Jerusalem, they were
received of the church, and of the apostles and elders, and
they declared all things that God had done with them.
5 But there rose up certain of the sect of the Pharisees
which believed, saying, That it was needful to circumcise
them, and to command them to keep the law of Moses.
6 ¶ And the apostles and elders came together for to
consider of this matter.
7 And when there had been much disputing, Peter rose up,
and said unto them, Men and brethren, ye know how that a
good while ago God made choice among us, that the
Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel,
and believe.
8 And God, which knoweth the hearts, bare them witness,
giving them the Holy Ghost, even as he did unto us;
9 And put no difference between us and them, purifying
their hearts by faith.
10 Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon
the neck of the disciples, which neither our fathers nor we
were able to bear?
11 But we believe that through the grace of the Lord Jesus
Christ we shall be saved, even as they.
12 ¶ Then all the multitude kept silence, and gave audience
to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders
God had wrought among the Gentiles by them.
13 ¶ And after they had held their peace, James answered,
saying, Men and brethren, hearken unto me:
14 Simeon hath declared how God at the first did visit the
Gentiles, to take out of them a people for his name.
15 And to this agree the words of the prophets; as it is
written,
16 After this I will return, and will build again the
tabernacle of David, which is fallen down; and I will build
again the ruins thereof, and I will set it up:
17 That the residue of men might seek after the Lord, and
all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the
Lord, who doeth all these things.
18 Known unto God are all his works from the beginning of
the world.
19 Wherefore my sentence is, that we trouble not them,
which from among the Gentiles are turned to God:
20 But that we write unto them, that they abstain from
pollutions of idols, and from fornication, and from things
strangled, and from blood.
21 For Moses of old time hath in every city them that
preach him, being read in the synagogues every sabbath
day.
22 Then pleased it the apostles and elders, with the whole
church, to send chosen men of their own company to
Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed
Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:
23 And they wrote letters by them after this manner; The
apostles and elders and brethren send greeting unto the
brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and
Cilicia:
24 Forasmuch as we have heard, that certain which went
out from us have troubled you with words, subverting your
souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to
whom we gave no such commandment:
25 It seemed good unto us, being assembled with one
accord, to send chosen men unto you with our beloved
Barnabas and Paul,
26 Men that have hazarded their lives for the name of our
Lord Jesus Christ.
27 We have sent therefore Judas and Silas, who shall also
tell you the same things by mouth.
28 For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay
upon you no greater burden than these necessary things;
29 That ye abstain from meats offered to idols, and from
blood, and from things strangled, and from fornication:
from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye
well.
30 So when they were dismissed, they came to Antioch:
and when they had gathered the multitude together, they
delivered the epistle:
31 Which when they had read, they rejoiced for the
consolation.
32 And Judas and Silas, being prophets also themselves,
exhorted the brethren with many words, and confirmed
them.
33 And after they had tarried there a space, they were let go
in peace from the brethren unto the apostles.
34 Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.
35 Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching
and preaching the word of the Lord, with many others also.
36 ¶ And some days after Paul said unto Barnabas, Let us
go again and visit our brethren in every city where we have
preached the word of the Lord, and see how they do.
37 And Barnabas determined to take with them John,
whose surname was Mark.
38 But Paul thought not good to take him with them, who
departed from them from Pamphylia, and went not with
them to the work.
39 And the contention was so sharp between them, that they
departed asunder one from the other: and so Barnabas took
Mark, and sailed unto Cyprus;
40 And Paul chose Silas, and departed, being recommended
by the brethren unto the grace of God.
41 And he went through Syria and Cilicia, confirming the
churches.
CHAPTER 16
THEN came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain
disciple was there, named Timotheus, the son of a certain
woman, which was a Jewess, and believed; but his father
was a Greek:
2 Which was well reported of by the brethren that were at
Lystra and Iconium.
3 Him would Paul have to go forth with him; and took and
circumcised him because of the Jews which were in those
quarters: for they knew all that his father was a Greek.
4 And as they went through the cities, they delivered them
the decrees for to keep, that were ordained of the apostles
and elders which were at Jerusalem.
5 And so were the churches established in the faith, and
increased in number daily.
6 Now when they had gone throughout Phrygia and the
region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to
preach the word in Asia,
7 After they were come to Mysia, they assayed to go into
Bithynia: but the Spirit suffered them not.
8 And they passing by Mysia came down to Troas.
9 And a vision appeared to Paul in the night; There stood a
man of Macedonia, and prayed him, saying, Come over into
Macedonia, and help us.
10 And after he had seen the vision, immediately we
endeavoured to go into Macedonia, assuredly gathering that
the Lord had called us for to preach the gospel unto them.
11 Therefore loosing from Troas, we came with a straight
course to Samothracia, and the next day to Neapolis;
12 And from thence to Philippi, which is the chief city of
that part of Macedonia, and a colony: and we were in that
city abiding certain days.
13 And on the sabbath we went out of the city by a river
side, where prayer was wont to be made; and we sat down,
and spake unto the women which resorted thither.
14 ¶ And a certain woman named Lydia, a seller of purple,
of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us:
whose heart the Lord opened, that she attended unto the
things which were spoken of Paul.
15 And when she was baptized, and her household, she
besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to
the Lord, come into my house, and abide there. And she
constrained us.
16 ¶ And it came to pass, as we went to prayer, a certain
damsel possessed with a spirit of divination met us, which
brought her masters much gain by soothsaying:
17 The same followed Paul and us, and cried, saying, These
men are the servants of the most high God, which shew
unto us the way of salvation.
18 And this did she many days. But Paul, being grieved,
turned and said to the spirit, I command thee in the name of
Jesus Christ to come out of her. And he came out the same
hour.
19 ¶ And when her masters saw that the hope of their gains
was gone, they caught Paul and Silas, and drew them into
the marketplace unto the rulers,
20 And brought them to the magistrates, saying, These
men, being Jews, do exceedingly trouble our city,
21 And teach customs, which are not lawful for us to
receive, neither to observe, being Romans.
22 And the multitude rose up together against them: and the
magistrates rent off their clothes, and commanded to beat
them.
23 And when they had laid many stripes upon them, they
cast them into prison, charging the jailor to keep them
safely:
24 Who, having received such a charge, thrust them into the
inner prison, and made their feet fast in the stocks.
25 ¶ And at midnight Paul and Silas prayed, and sang
praises unto God: and the prisoners heard them.
26 And suddenly there was a great earthquake, so that the
foundations of the prison were shaken: and immediately all
the doors were opened, and every one’s bands were loosed.
27 And the keeper of the prison awaking out of his sleep,
and seeing the prison doors open, he drew out his sword,
and would have killed himself, supposing that the prisoners
had been fled.
28 But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no
harm: for we are all here.
29 Then he called for a light, and sprang in, and came
trembling, and fell down before Paul and Silas,
30 And brought them out, and said, Sirs, what must I do to
be saved?
31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and
thou shalt be saved, and thy house.
32 And they spake unto him the word of the Lord, and to all
that were in his house.
33 And he took them the same hour of the night, and
washed their stripes; and was baptized, he and all his,
straightway.
34 And when he had brought them into his house, he set
meat before them, and rejoiced, believing in God with all
his house.
35 And when it was day, the magistrates sent the serjeants,
saying, Let those men go.
36 And the keeper of the prison told this saying to Paul,
The magistrates have sent to let you go: now therefore
depart, and go in peace.
37 But Paul said unto them, They have beaten us openly
uncondemned, being Romans, and have cast us into prison;
and now do they thrust us out privily? nay verily; but let
them come themselves and fetch us out.
38 And the serjeants told these words unto the magistrates:
and they feared, when they heard that they were Romans.
39 And they came and besought them, and brought them
out, and desired them to depart out of the city.
40 And they went out of the prison, and entered into the
house of Lydia: and when they had seen the brethren, they
comforted them, and departed.
CHAPTER 17
NOW when they had passed through Amphipolis and
Apollonia, they came to Thessalonica, where was a
synagogue of the Jews:
2 And Paul, as his manner was, went in unto them, and
three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,
3 Opening and alleging, that Christ must needs have
suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus,
whom I preach unto you, is Christ.
4 And some of them believed, and consorted with Paul and
Silas; and of the devout Greeks a great multitude, and of the
chief women not a few.
5 ¶ But the Jews which believed not, moved with envy,
took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and
gathered a company, and set all the city on an uproar, and
assaulted the house of Jason, and sought to bring them out
to the people.
6 And when they found them not, they drew Jason and
certain brethren unto the rulers of the city, crying, These
that have turned the world upside down are come hither
also;
7 Whom Jason hath received: and these all do contrary to
the decrees of Cæsar, saying that there is another king, one
Jesus.
8 And they troubled the people and the rulers of the city,
when they heard these things.
9 And when they had taken security of Jason, and of the
other, they let them go.
10 ¶ And the brethren immediately sent away Paul and
Silas by night unto Berea: who coming thither went into the
synagogue of the Jews.
11 These were more noble than those in Thessalonica, in
that they received the word with all readiness of mind, and
searched the scriptures daily, whether those things were so.
12 Therefore many of them believed; also of honourable
women which were Greeks, and of men, not a few.
13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that
the word of God was preached of Paul at Berea, they came
thither also, and stirred up the people.
14 And then immediately the brethren sent away Paul to go
as it were to the sea: but Silas and Timotheus abode there
still.
15 And they that conducted Paul brought him unto Athens:
and receiving a commandment unto Silas and Timotheus
for to come to him with all speed, they departed.
16 ¶ Now while Paul waited for them at Athens, his spirit
was stirred in him, when he saw the city wholly given to
idolatry.
17 Therefore disputed he in the synagogue with the Jews,
and with the devout persons, and in the market daily with
them that met with him.
18 Then certain philosophers of the Epicureans, and of the
Stoicks, encountered him. And some said, What will this
babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of
strange gods: because he preached unto them Jesus, and the
resurrection.
19 And they took him, and brought him unto Areopagus,
saying, May we know what this new doctrine, whereof thou
speakest, is?
20 For thou bringest certain strange things to our ears: we
would know therefore what these things mean.
21 (For all the Athenians and strangers which were there
spent their time in nothing else, but either to tell, or to hear
some new thing.)
22 ¶ Then Paul stood in the midst of Mars’ hill, and said, Ye
men of Athens, I perceive that in all things ye are too
superstitious.
23 For as I passed by, and beheld your devotions, I found
an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD.
Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto
you.
24 God that made the world and all things therein, seeing
that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples
made with hands;
25 Neither is worshipped with men’s hands, as though he
needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath,
and all things;
26 And hath made of one blood all nations of men for to
dwell on all the face of the earth, and hath determined the
times before appointed, and the bounds of their habitation;
27 That they should seek the Lord, if haply they might feel
after him, and find him, though he be not far from every
one of us:
28 For in him we live, and move, and have our being; as
certain also of your own poets have said, For we are also
his offspring.
29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we
ought not to think that the Godhead is like unto gold, or
silver, or stone, graven by art and man’s device.
30 And the times of this ignorance God winked at; but now
commandeth all men every where to repent:
31 Because he hath appointed a day, in the which he will
judge the world in righteousness by that man whom he hath
ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in
that he hath raised him from the dead.
32 ¶ And when they heard of the resurrection of the dead,
some mocked: and others said, We will hear thee again of
this matter.
33 So Paul departed from among them.
34 Howbeit certain men clave unto him, and believed:
among the which was Dionysius the Areopagite, and a
woman named Damaris, and others with them.
ACTS
CHAPTER 18
AFTER these things Paul departed from Athens, and came
to Corinth;
2 And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus,
lately come from Italy, with his wife Priscilla; (because that
Claudius had commanded all Jews to depart from Rome:)
and came unto them.
3 And because he was of the same craft, he abode with
them, and wrought: for by their occupation they were
tentmakers.
4 And he reasoned in the synagogue every sabbath, and
persuaded the Jews and the Greeks.
5 And when Silas and Timotheus were come from
Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to
the Jews that Jesus was Christ.
6 And when they opposed themselves, and blasphemed, he
shook his raiment, and said unto them, Your blood be upon
your own heads; I am clean: from henceforth I will go unto
the Gentiles.
7 ¶ And he departed thence, and entered into a certain
man’s house, named Justus, one that worshipped God,
whose house joined hard to the synagogue.
8 And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed
on the Lord with all his house; and many of the Corinthians
hearing believed, and were baptized.
9 Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be
not afraid, but speak, and hold not thy peace:
10 For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt
thee: for I have much people in this city.
11 And he continued there a year and six months, teaching
the word of God among them.
12 ¶ And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews
made insurrection with one accord against Paul, and
brought him to the judgment seat,
13 Saying, This fellow persuadeth men to worship God
contrary to the law.
14 And when Paul was now about to open his mouth,
Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or
wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should
bear with you:
15 But if it be a question of words and names, and of your
law, look ye to it; for I will be no judge of such matters.
16 And he drave them from the judgment seat.
17 Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the
synagogue, and beat him before the judgment seat. And
Gallio cared for none of those things.
18 ¶ And Paul after this tarried there yet a good while, and
then took his leave of the brethren, and sailed thence into
Syria, and with him Priscilla and Aquila; having shorn his
head in Cenchrea: for he had a vow.
19 And he came to Ephesus, and left them there: but he
himself entered into the synagogue, and reasoned with the
Jews.
20 When they desired him to tarry longer time with them,
he consented not;
21 But bade them farewell, saying, I must by all means
keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return
again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus.
22 And when he had landed at Cæsarea, and gone up, and
saluted the church, he went down to Antioch.
23 And after he had spent some time there, he departed, and
went over all the country of Galatia and Phrygia in order,
strengthening all the disciples.
24 ¶ And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria,
an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to
Ephesus.
25 This man was instructed in the way of the Lord; and
being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the
things of the Lord, knowing only the baptism of John.
26 And he began to speak boldly in the synagogue: whom
when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto
them, and expounded unto him the way of God more
perfectly.
27 And when he was disposed to pass into Achaia, the
brethren wrote, exhorting the disciples to receive him: who,
when he was come, helped them much which had believed
through grace:
28 For he mightily convinced the Jews, and that publickly,
shewing by the scriptures that Jesus was Christ.
CHAPTER 19
AND it came to pass, that, while Apollos was at Corinth,
Paul having passed through the upper coasts came to
Ephesus: and finding certain disciples,
2 He said unto them, Have ye received the Holy Ghost
since ye believed? And they said unto him, We have not so
much as heard whether there be any Holy Ghost.
3 And he said unto them, Unto what then were ye baptized?
And they said, Unto John’s baptism.
4 Then said Paul, John verily baptized with the baptism of
repentance, saying unto the people, that they should believe
on him which should come after him, that is, on Christ
Jesus.
5 When they heard this, they were baptized in the name of
the Lord Jesus.
6 And when Paul had laid his hands upon them, the Holy
Ghost came on them; and they spake with tongues, and
prophesied.
7 And all the men were about twelve.
8 And he went into the synagogue, and spake boldly for the
space of three months, disputing and persuading the things
concerning the kingdom of God.
9 But when divers were hardened, and believed not, but
spake evil of that way before the multitude, he departed
from them, and separated the disciples, disputing daily in
the school of one Tyrannus.
10 And this continued by the space of two years; so that all
they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus,
both Jews and Greeks.
11 And God wrought special miracles by the hands of Paul:
12 So that from his body were brought unto the sick
handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from
them, and the evil spirits went out of them.
13 ¶ Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took
upon them to call over them which had evil spirits the name
of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom
Paul preacheth.
14 And there were seven sons of one Sceva, a Jew, and
chief of the priests, which did so.
15 And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and
Paul I know; but who are ye?
16 And the man in whom the evil spirit was leaped on
them, and overcame them, and prevailed against them, so
that they fled out of that house naked and wounded.
17 And this was known to all the Jews and Greeks also
dwelling at Ephesus; and fear fell on them all, and the name
of the Lord Jesus was magnified.
18 And many that believed came, and confessed, and
shewed their deeds.
19 Many of them also which used curious arts brought their
books together, and burned them before all men: and they
counted the price of them, and found it fifty thousand
pieces of silver.
20 So mightily grew the word of God and prevailed.
21 ¶ After these things were ended, Paul purposed in the
spirit, when he had passed through Macedonia and Achaia,
to go to Jerusalem, saying, After I have been there, I must
also see Rome.
22 So he sent into Macedonia two of them that ministered
unto him, Timotheus and Erastus; but he himself stayed in
Asia for a season.
23 And the same time there arose no small stir about that
way.
24 For a certain man named Demetrius, a silversmith,
which made silver shrines for Diana, brought no small gain
unto the craftsmen;
25 Whom he called together with the workmen of like
occupation, and said, Sirs, ye know that by this craft we
have our wealth.
26 Moreover ye see and hear, that not alone at Ephesus, but
almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and
turned away much people, saying that they be no gods,
which are made with hands:
27 So that not only this our craft is in danger to be set at
nought; but also that the temple of the great goddess Diana
should be despised, and her magnificence should be
destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.
28 And when they heard these sayings, they were full of
wrath, and cried out, saying, Great is Diana of the
Ephesians.
29 And the whole city was filled with confusion: and
having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia,
Paul’s companions in travel, they rushed with one accord
into the theatre.
30 And when Paul would have entered in unto the people,
the disciples suffered him not.
31 And certain of the chief of Asia, which were his friends,
sent unto him, desiring him that he would not adventure
himself into the theatre.
32 Some therefore cried one thing, and some another: for
the assembly was confused; and the more part knew not
wherefore they were come together.
33 And they drew Alexander out of the multitude, the Jews
putting him forward. And Alexander beckoned with the
hand, and would have made his defence unto the people.
34 But when they knew that he was a Jew, all with one
voice about the space of two hours cried out, Great is Diana
of the Ephesians.
35 And when the townclerk had appeased the people, he
said, Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth
not how that the city of the Ephesians is a worshipper of the
great goddess Diana, and of the image which fell down
from Jupiter?
36 Seeing then that these things cannot be spoken against,
ye ought to be quiet, and to do nothing rashly.
37 For ye have brought hither these men, which are neither
robbers of churches, nor yet blasphemers of your goddess.
38 Wherefore if Demetrius, and the craftsmen which are
with him, have a matter against any man, the law is open,
and there are deputies: let them implead one another.
39 But if ye inquire any thing concerning other matters, it
shall be determined in a lawful assembly.
40 For we are in danger to be called in question for this
day’s uproar, there being no cause whereby we may give an
account of this concourse.
41 And when he had thus spoken, he dismissed the
assembly.
CHAPTER 20
AND after the uproar was ceased, Paul called unto him the
disciples, and embraced them, and departed for to go into
Macedonia.
2 And when he had gone over those parts, and had given
them much exhortation, he came into Greece,
3 And there abode three months. And when the Jews laid
wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed
to return through Macedonia.
4 And there accompanied him into Asia Sopater of Berea;
and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus; and
Gaius of Derbe, and Timotheus; and of Asia, Tychicus and
Trophimus.
5 These going before tarried for us at Troas.
6 And we sailed away from Philippi after the days of
unleavened bread, and came unto them to Troas in five
days; where we abode seven days.
7 And upon the first day of the week, when the disciples
came together to break bread, Paul preached unto them,
ready to depart on the morrow; and continued his speech
until midnight.
8 And there were many lights in the upper chamber, where
they were gathered together.
9 And there sat in a window a certain young man named
Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was
long preaching, he sunk down with sleep, and fell down
from the third loft, and was taken up dead.
10 And Paul went down, and fell on him, and embracing
him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.
11 When he therefore was come up again, and had broken
bread, and eaten, and talked a long while, even till break of
day, so he departed.
12 And they brought the young man alive, and were not a
little comforted.
13 ¶ And we went before to ship, and sailed unto Assos,
there intending to take in Paul: for so had he appointed,
minding himself to go afoot.
14 And when he met with us at Assos, we took him in, and
came to Mitylene.
15 And we sailed thence, and came the next day over
against Chios; and the next day we arrived at Samos, and
tarried at Trogyllium; and the next day we came to Miletus.
16 For Paul had determined to sail by Ephesus, because he
would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were
possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.
17 ¶ And from Miletus he sent to Ephesus, and called the
elders of the church.
18 And when they were come to him, he said unto them, Ye
know, from the first day that I came into Asia, after what
manner I have been with you at all seasons,
19 Serving the Lord with all humility of mind, and with
many tears, and temptations, which befell me by the lying
in wait of the Jews:
20 And how I kept back nothing that was profitable unto
you, but have shewed you, and have taught you publickly,
and from house to house,
21 Testifying both to the Jews, and also to the Greeks,
repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus
Christ.
22 And now, behold, I go bound in the spirit unto
Jerusalem, not knowing the things that shall befall me
there:
23 Save that the Holy Ghost witnesseth in every city,
saying that bonds and afflictions abide me.
24 But none of these things move me, neither count I my
life dear unto myself, so that I might finish my course with
joy, and the ministry, which I have received of the Lord
Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
25 And now, behold, I know that ye all, among whom I
have gone preaching the kingdom of God, shall see my face
no more.
26 Wherefore I take you to record this day, that I am pure
from the blood of all men.
27 For I have not shunned to declare unto you all the
counsel of God.
28 ¶ Take heed therefore unto yourselves, and to all the
flock, over the which the Holy Ghost hath made you
overseers, to feed the church of God, which he hath
purchased with his own blood.
29 For I know this, that after my departing shall grievous
wolves enter in among you, not sparing the flock.
30 Also of your own selves shall men arise, speaking
perverse things, to draw away disciples after them.
31 Therefore watch, and remember, that by the space of
three years I ceased not to warn every one night and day
with tears.
32 And now, brethren, I commend you to God, and to the
word of his grace, which is able to build you up, and to give
you an inheritance among all them which are sanctified.
33 I have coveted no man’s silver, or gold, or apparel.
34 Yea, ye yourselves know, that these hands have
ministered unto my necessities, and to them that were with
me.
35 I have shewed you all things, how that so labouring ye
ought to support the weak, and to remember the words of
the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than
to receive.
36 ¶ And when he had thus spoken, he kneeled down, and
prayed with them all.
37 And they all wept sore, and fell on Paul’s neck, and
kissed him,
38 Sorrowing most of all for the words which he spake, that
they should see his face no more. And they accompanied
him unto the ship.
CHAPTER 21
AND it came to pass, that after we were gotten from them,
and had launched, we came with a straight course unto
Coos, and the day following unto Rhodes, and from thence
unto Patara:
2 And finding a ship sailing over unto Phenicia, we went
aboard, and set forth.
3 Now when we had discovered Cyprus, we left it on the
left hand, and sailed into Syria, and landed at Tyre: for
there the ship was to unlade her burden.
4 And finding disciples, we tarried there seven days: who
said to Paul through the Spirit, that he should not go up to
Jerusalem.
5 And when we had accomplished those days, we departed
and went our way; and they all brought us on our way, with
wives and children, till we were out of the city: and we
kneeled down on the shore, and prayed.
6 And when we had taken our leave one of another, we took
ship; and they returned home again.
7 And when we had finished our course from Tyre, we
came to Ptolemais, and saluted the brethren, and abode with
them one day.
8 And the next day we that were of Paul’s company
departed, and came unto Cæsarea: and we entered into the
house of Philip the evangelist, which was one of the seven;
and abode with him.
9 And the same man had four daughters, virgins, which did
prophesy.
10 And as we tarried there many days, there came down
from Judæa a certain prophet, named Agabus.
11 And when he was come unto us, he took Paul’s girdle,
and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the
Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man
that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands
of the Gentiles.
12 And when we heard these things, both we, and they of
that place, besought him not to go up to Jerusalem.
13 Then Paul answered, What mean ye to weep and to
break mine heart? for I am ready not to be bound only, but
also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.
14 And when he would not be persuaded, we ceased,
saying, The will of the Lord be done.
15 And after those days we took up our carriages, and went
up to Jerusalem.
16 There went with us also certain of the disciples of
Cæsarea, and brought with them one Mnason of Cyprus, an
old disciple, with whom we should lodge.
17 And when we were come to Jerusalem, the brethren
received us gladly.
18 And the day following Paul went in with us unto James;
and all the elders were present.
19 And when he had saluted them, he declared particularly
what things God had wrought among the Gentiles by his
ministry.
20 And when they heard it, they glorified the Lord, and said
unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews
there are which believe; and they are all zealous of the law:
21 And they are informed of thee, that thou teachest all the
Jews which are among the Gentiles to forsake Moses,
saying that they ought not to circumcise their children,
neither to walk after the customs.
22 What is it therefore? the multitude must needs come
together: for they will hear that thou art come.
23 Do therefore this that we say to thee: We have four men
which have a vow on them;
24 Them take, and purify thyself with them, and be at
charges with them, that they may shave their heads: and all
may know that those things, whereof they were informed
concerning thee, are nothing; but that thou thyself also
walkest orderly, and keepest the law.
25 As touching the Gentiles which believe, we have written
and concluded that they observe no such thing, save only
that they keep themselves from things offered to idols, and
from blood, and from strangled, and from fornication.
26 Then Paul took the men, and the next day purifying
himself with them entered into the temple, to signify the
accomplishment of the days of purification, until that an
offering should be offered for every one of them.
27 And when the seven days were almost ended, the Jews
which were of Asia, when they saw him in the temple,
stirred up all the people, and laid hands on him,
28 Crying out, Men of Israel, help: This is the man, that
teacheth all men every where against the people, and the
law, and this place: and further brought Greeks also into the
temple, and hath polluted this holy place.
29 (For they had seen before with him in the city
Trophimus an Ephesian, whom they supposed that Paul had
brought into the temple.)
30 And all the city was moved, and the people ran together:
and they took Paul, and drew him out of the temple: and
forthwith the doors were shut.
31 And as they went about to kill him, tidings came unto
the chief captain of the band, that all Jerusalem was in an
uproar.
32 Who immediately took soldiers and centurions, and ran
down unto them: and when they saw the chief captain and
the soldiers, they left beating of Paul.
33 Then the chief captain came near, and took him, and
commanded him to be bound with two chains; and
demanded who he was, and what he had done.
34 And some cried one thing, some another, among the
multitude: and when he could not know the certainty for the
tumult, he commanded him to be carried into the castle.
35 And when he came upon the stairs, so it was, that he was
borne of the soldiers for the violence of the people.
36 For the multitude of the people followed after, crying,
Away with him.
37 And as Paul was to be led into the castle, he said unto
the chief captain, May I speak unto thee? Who said, Canst
thou speak Greek?
38 Art not thou that Egyptian, which before these days
madest an uproar, and leddest out into the wilderness four
thousand men that were murderers?
39 But Paul said, I am a man which am a Jew of Tarsus, a
city in Cilicia, a citizen of no mean city: and, I beseech
thee, suffer me to speak unto the people.
40 And when he had given him licence, Paul stood on the
stairs, and beckoned with the hand unto the people. And
when there was made a great silence, he spake unto them in
the Hebrew tongue, saying,

Юхан 3 (United Arab Emirates)


Юхан 3
1 Парисейлер арасында яҳудий басшыларының бири болған Никодим атлы бир адам бар еди. 2 Ол бир күни түнде Ийсаға келип, Оған: – Устаз, Сениң Ќудайдан келген бир муғаллим екениңди билемиз. Себеби ҳеш ким Ќудай оның менен бирге болмаса, Сен ислеп атырған кәраматларды ислей алмайды, – деди. 3 Ийса оған: – Саған шынын, ҳақыйқатын айтаман: ким де ким қайтадан туўылмаса, Ќудайдың Патшалығын кѳре алмайды, – деп жуўап берди. 4 Никодим Ийсадан: – Ќартайған адам қалай қайтадан туўыла алады? Ол анасының қурсағына екинши мәрте кирип, қайтадан туўыла ала ма? – деп сорады. 5 Ийса оған жуўап берип былай деди: – Саған шынын, ҳақыйқатын айтаман: ким де ким суўдан ҳәм Мухаддес Руўхтан туўылмаса, Ќудай Патшалығына кире алмайды. 6 Денеден туўылған – дене, Мухаддес Руўхтан туўылған – руўх болады. 7 Саған: «Ќайтадан туўылыўың керек», – дегениме ҳайран қалма. 8 Самал қәлеген жеринде еседи, оның даўысын еситесең, бирақ қаяқтан келип, қаяққа кететуғынын билмейсең. Мухаддес Руўхтан туўылған ҳәр бир адам да усындай. 9 Никодим Ийсадан: – Бул қалай болыўы мүмкин? – деп сорады. 10 Ийса оған былай деп жуўап берди: – Сен Израилдың устазы бола тура, усыларды билмейсең бе? 11 Саған шынын, ҳақыйқатын айтаман: бизлер билгенимизди сѳйлеймиз, кѳргенимиз ҳаққында гүўалық беремиз. Ал сизлер бизлердиң гүўалығымызды қабыл етпей атырсызлар. 12 Сизлерге жердеги нәрселер ҳаққында айтқанымда исенбесеңлер, аспандағы нәрселер ҳаққында айтсам, қалай исенесизлер? 13 Аспаннан келген Адам Улынан басқа ҳеш ким аспанға шыққан емес. 14 Муўсаның шѳлде жыланды жоқары кѳтергени сыяқлы, Адам Улы да жоқары кѳтерилиўи тийис. 15 Сонлықтан Оған исенген ҳәр бир адам мәңгилик ѳмирге ийе болады. 16 Себеби Ќудай бул дүньяны соншелли сүйгенликтен, Ѳзиниң жалғыз Улын берди. Оның Улына исенген ҳәр бир адам набыт болмай, мәңгилик ѳмирге ийе болады. 17 Ќудай Улын бул дүньяны ҳүким етиў ушын емес, ал дүньяны Ол арқалы қутқарыў ушын жиберди. 18 Оған исенген адам ҳүким етилмейди. Ал исенбеген адам әлле қашан ҳүким етилген, ѳйткени ол Ќудайдың жалғыз Улының атына исенбеди. 19 Ҳүким мынадан ибарат: дүньяға нур келди, бирақ адамлардың ислери жаман болғанлықтан, олар нурға қарағанда қараңғылықты жақсы кѳрди. 20 Жаманлық ислеўши ҳәр бир адам нурды жек кѳреди ҳәм ислери әшкара болмаўы ушын, нурға келмейди. 21 Бирақ ҳақ ис ислеўши адам ислериниң Ќудай алдында исленгени кѳринсин деп, нурға келеди. 22 Буннан соң, Ийса шәкиртлери менен Яҳудияға келди. Бир неше ўақыт олар менен бирге сол жерде қалып, адамларды шомылдырды. 23 Яқыя да Салимниң қасындағы Айнонда шомылдырып жүрди, себеби ол жерде суў мол еди. Адамлар келип, шомылдырылатуғын еди. 24 Ѳйткени Яқыя еле қамалмаған еди. 25 Сонда Яқыяның шәкиртлери менен бир яҳудий арасында диний әдет бойынша тазаланыў ҳаққында тартыс пайда болды. 26 Олар Яқыяға келип: – Устаз, Иордан дәрьясының арғы жағасында сениң менен бирге болған, сен гүўалық берген Адам бар-ғо, Сол шомылдырып жүрипти. Ҳәмме адам Оған бармақта, – деди. 27 Яқыя былай деп жуўап берди: – Ќудайдан берилмесе, адам ѳзине ҳеш нәрсе ала алмайды. 28 «Мен Масих емеспен, мен тек Оның алдынан жиберилгенмен», – деп айтқаныма сизлер гүўасызлар. 29 Келиншек кимге тийисли болса, сол күйеў болады. Бирақ күйеўди тыңлап турған досты оның даўысын еситип, қатты қуўанады. Мен де сондай қуўанышқа толдым. 30 Оның уллыланыўы, ал мениң пәсейиўим тийис. 31 Жоқарыдан келген ҳәммеден уллы. Жерден болған жерге тийисли ҳәм жердеги нәрселер ҳаққында сѳйлейди. Ал аспаннан келген ҳәммеден уллы. 32 Ол кѳргени ҳәм еситкени ҳаққында гүўалық береди, бирақ гүўалығын ҳеш ким қабыл етпейди. 33 Оның гүўалығын қабыл еткен Ќудайдың ҳақ екенин тастыйықлайды. 34 Ќудай тәрепинен жиберилген Ќудайдың сѳзлерин сѳйлейди. Себеби Ќудай Руўхын ѳлшеўсиз береди. 35 Єке Ѳз Улын сүйеди ҳәм ҳәмме нәрсени Оның қолына тапсырған. 36 Улға исенген адам мәңгилик ѳмирге ийе болады. Улды тыңламаған адам ѳмир кѳрмейди, ал Ќудайдың ғәзеби оның үстинде қалады.

http://gospelgo.com/a/karakalpak_nt.htm#John

Provérbios: Saiba A Hora Certa de Falar


Até um tolo pode passar por sábio
e inteligente se ficar calado.Provérbios 17: 28Saber a hora de falar é crucial para evitar contendas. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar a dominar a nossa língua. Um dos frutos do Espírito é justamente o domínio próprio. Temos que praticar o domínio próprio, pois ele nos ensina a sermos equilibrados.

Pergunta

1. Procure o significado da palavra longanimidade. Depois, reflita sobre como é essencial exercê-la para evitar contendas, homicídios, divisões, divórcios, inimizades entre outras coisas ruins.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Memorize

Retira o teu pé do mal.

Provérbios 4:27

domingo, 29 de junho de 2014

Thì-tô (China:Fujian)


Thì-tô 1
1 Ngài he Pó-lò, Song-ti ke phu̍k-ngìn, Yâ-sû Kî-tuk ke sṳ́-thù. Ngài mùng-seu lâu fung chhâi-phai lòi pông-chhu Song-ti ke sién-mìn kien-li̍p sin-ngióng, tai-liâng kì-têu ngin-sṳt ngài-têu ke sin-ngióng só kâu ke chṳ̂n-lî; 2 liá chṳ̂n-lî he yung phan-mong yún-yén ke sâng-miang cho kîn-kí. Song-ti he m̀-voi kóng fâ-liâu ke! Kì chhai van-sṳ yî-chhièn, yí-kîn yin-hí oi chiông liá yún-yén ke sâng-miang su-pûn ngài-têu, 3 sṳ̀-kî sṳ̀n-su̍k ke sṳ̀, Kì chhiu thûng-ko chhòn fuk-yîm chiông Kì ke chṳ̂n-tho hién-mìn chhut-lòi. Ngài su kâu-thok, fung ngài-têu ke Kiu-chú Song-ti ke min-lin, pà-hí chhòn liá chṳ̂n-tho ke ngim-vu. 4 Thì-tô, ngài liá-ha siá sin-é pûn ngì; ngì chhai ngài-têu khiung-thùng ke sin-ngióng-song he ngài chṳ̂n ke lai-é. Ngien Â-pâ Song-ti lâu ngài-têu ke Kiu-chú Kî-tuk Yâ-sû su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì! 5 Ngài liù ngì chhai Khiet-lî-thi̍t, muk-tit he oi ngì chhú-lî hàn-màng phan-hó ke sṳ-vu, ya oi ngì chhai tak-ke sàng-sṳ sat-li̍p chóng-ló. Ngài sṳt fûn-fu: 6 Cho chóng-ló ke yit-thin oi he mò hó hiàm ke ngìn. Kì yin-tông chṳ́-yû yit-ke pû-ngiòng; kì ke chṳ́-ńg yin-kôi he sin-thù, mò fong-thong ya mò m̀-su kón-kau ke fái miàng-sâng. 7 Ki-yèn cho kau-fi ke liâng-chhiu tâm-fu Song-ti ke kûng-chok, kì chhiu yin-kôi oi cho mò hó hiàm ke ngìn. Kì mo̍k ku-chṳp, mo̍k phau-chhau, mo̍k chiú-chui, mo̍k siông-tá, mo̍k thâm-chhòi; 8 oi lo̍k-yi khoán-thai ngoi-hiông-ngìn, fôn-hí cho hó-sṳ, vún-chhung, chṳn-chhṳ̍t, sṳn-kiet, chiet-chṳ. 9 Oi kiên-sú ke khó-kho, fù-ha̍p chṳ̂n-tho ke kau-hiun; án-ngiòng, chang yû phan-fap yung khien-chhiòn ke kau-hiun lòi kám-fa phe̍t-ngìn, pin kiu-chṳn ke-têu fán-tui ke ngìn, chṳ́-chhut kì-têu ke m̀-chho̍k. 10 Yîn-vi yû chhin-tô ngìn vì-phoi chṳ̂n-tho, yung mò-kîn-mò-kí ke fa khî-phien ngìn, thi̍t-phe̍t he ke-têu chú-chông oi chiap-su kot-lî ke Yù-thai Kî-tuk-thù. 11 Ngì oi chiông ke-têu ngìn ke choi set-tén; kì-têu vi-tó thâm-thù chhièn-chhòi, yí-kîn yung m̀ yin-kôi chhòn-kóng ke ho̍k-sot pho-fai chhin-tô ngìn ke kâ-thìn. 12 Chhai Khiet-lî-thi̍t-ngìn chûng-kiên, yû pún-thi yit-ke siên-tî sṳt án-ngiòng kóng: "Khiet-lî-thi̍t-ngìn sòng-sòng kóng fâ-liâu, he hiûng-ok ke khìm-chhu, sài-sṳ̍t yu lân-sṳ̂." 13 Kì liá-ke fa mò m̀-chho̍k. Só-yî, ngì yit-thin oi ngiàm-ngiàm chit-phi kì-têu, hó pûn kì-têu yû khien-chhiòn ke sin-ngióng, 14 m̀-oi chai thâng Yù-thai-ngìn ke-têu mò-yáng mò-chiak ke chhòn-sot, lâu ke-têu khî-chhie̍t chṳ̂n-lî ke ngìn só kiên-chhṳ̀ ke kûi-kí. 15 Tui chhiang-li ke ngìn lòi kóng, yit-chhiet lûng-chúng he chhiang-li ke; chúng-he tui ke-têu lá-sap lâu m̀-sin ke ngìn lòi kóng, mò yit-yong tûng-sî he chhiang-li ke, yîn-vi kì-têu ke sîm-kôn lâu thiên-liòng chhiòn-phu lá-sap to kóng-m̀-tet. 16 Kì-têu kiên-chhṳ̀ kóng kì-têu ngin-sṳt Song-ti; chúng-he kì-têu ke hàng-vì féu-ngin Kì. Kì-têu he tet-ngìn-nâu ke ngìn, he phoi-ngia̍k ke ngìn, mò khó-nèn cho-chhut má-ke hó-sṳ lòi!
Thì-tô 2
1 Lun-tó ngì, ngì ke kau-thô thin-chho̍k oi ha̍p khien-chhiòn ke kau-hiun. 2 Ngì oi khien ló-ngìn-kâ, ham kì-têu cho-ngìn oi vún-chhung, yû hó tet-hen, oi yok-suk chhṳ-kâ, oi chûi-khiù khien-chhiòn ke sin-sîm, oi-sîm, lâu nai-sîm. 3 Khiung-yong, ngì ya oi khien ngièn-chóng fu-ńg, ham kì-têu cho-ngìn oi kiún-sṳ́m, mo̍k lun ngìn sṳ-fî, mo̍k cho chiú nùng-chhòi. Kì-têu oi cho hó póng-yong, 4 lòi kau-thô heu-sâng ke fu-ńg, kâu kì-têu ngióng-pân siak ló-kûng lâu chṳ́-ńg; 5 hiun-lien kì-têu ngióng-pân yok-suk chhṳ-kâ, ko chṳ̂n-kiet ke sên-fa̍t, liau-lî kâ-vu, yû chhṳ̀-pî sîm, sun-chhiùng ló-kûng, miên-tet Song-ti ke tho su fí-pong. 6 Khiung-yong, ngì ya oi khien heu-sâng-ngìn, ham kì-têu oi yok-suk chhṳ-kâ. 7 Tông-yèn, ngì chhṳ-kâ mò-lun chhai nai fông-mien tû oi yû hó hàng-vì, cho ngìn ke mù-fam. Kâu ngìn ke sṳ̀ oi sṳ̀n-khién, vún-chhung, 8 só kóng ke fa oi thó-tong, m̀-hó pûn-ngìn chṳ́-chit. Án-ngiòng, ke-têu hau fán-tui ke ngìn, yîn-vi chhìm m̀-tó ngài-têu ke m̀-chho̍k, chhiu mò fa hó kóng, fán-chón chhṳ-kâ kám-kok kien-seu. 9 Ngì oi khien cho nù-phu̍k ke, ham kì-têu oi fu̍k-chhiùng chú-ngìn, fàm-sṳ pûn chú-ngìn fôn-hí, mo̍k tù-chhang kì-têu, 10 ya cho-m̀-tet thêu-nâ kì-têu ke tûng-sî; tiên-to, oi chhai tak-yong sṳ-song hién-chhut chûng-sîm lâu yû sin-yung. Án-ngiòng, kì-têu só-cho ke yit-chhiet chang voi sṳ́ ngài-têu ke Kiu-chú Song-ti ke kau-hiun tet-tó chûn-chhung. 11 Yîn-vi Song-ti chṳ́n-kiu chhiòn ngìn-lui ke ên-tién yí-kîn hién-mìn chhut-lòi lé. 12 Liá ên-tién hiun-lien ngài-têu: Oi hi-chhie̍t mò kin-khièn ke sên-fa̍t lâu su̍k-sṳ ke sṳ̂-yu̍k; chhai kîm-sên oi yung chiet-chṳ, chṳn-chhṳ̍t, lâu kin-khièn lòi ko ngit-è, 13 lòi tén-heu ngài-têu só phan-mong mùng-ên ke ngit-è lòi-to. Ke-sṳ̀, chṳ-thai ke Song-ti --- ngài-têu Kiu-chú Yâ-sû Kî-tuk ke yùng-yeu oi hién-hien. 14 Kî-tuk vi ngài-têu hî-sên chhṳ-kâ, he oi kiu-su̍k ngài-têu thot-lì yit-chhiet ke sià-ok, sṳ́ ngài-têu sàng-cho kì sùn-kiet ke chṳ́-mìn lòi kûi-su̍k kì, ngie̍t-sîm lòi hàng-san. 15 Ngì oi kóng-lun liá-têu sṳ, hó-hó yun-yung ngì ke khièn-piang lòi khien-miên ngìn ya-he chit-phi ngìn; m̀-hó pûn ngìn khon-khiâng ngì.
Thì-tô 3
1 Ngì oi thì-siáng thai-kâ, ham kì-têu oi fu̍k-chhiùng chṳp-chṳn-chá lâu chóng-khièn-chá, thâng-chhiùng min-lin, sùi-sṳ̀ sùi-thi hi-hàng kok-chúng ke hó-sṳ. 2 Khien kì-têu mo̍k kóng phe̍t-ngìn ke fái-fa, mo̍k siông-châng; cho-ngìn oi fò-hi, yung vûn-yù ke thai-thu lòi tui-thai só-yû ke ngìn. 3 Ngài-têu thèu-pái ya he mò chṳ-sṳt, phoi-ngia̍k, lâu su mì-fe̍t; ngài-têu sṳt cho kok-chúng chhìn-yu̍k lâu hióng-lo̍k ke nù-phu̍k, sên-fa̍t chhai ok-thu̍k lâu chhit-tu ke tông-chûng, pí-chhṳ́ yen-hen. 4 Chúng-he, ngài-têu ke Kiu-chú Song-ti yí-kîn hién-chhut Kì ke chhṳ̀-oi, thûng-ko chhùng-sên ke sé-lî lâu Sṳn-Lìn só-su ke kien-sîn lòi chṳ́n-kiu ngài-têu; liá m̀-he yîn-vi ngài-têu chhṳ-kâ yû má-ke hó hàng-vì, he yîn-vi Kì lìn-mén ngài-têu. 6 Thûng-ko ngài-têu ke Kiu-chú Yâ-sû Kî-tuk, Song-ti chiông Sṳn-Lìn fûng-fûng fu-fu tó chhai ngài-têu ke sṳ̂n-song; 7 tui Kì ke ên-tién, Song-ti sṳ́ ngài-têu thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he, lòi tet-tó só phan-mong ke yún-yén ke sâng-miang. 8 Liá-ke fa he khok-sṳ̍t yû-yáng ke. Ngài hî-mong ngì thi̍t-phe̍t khiòng-thiau liá-têu sṳ-chhìn, hó pûn ke-têu sin Song-ti ke ngìn ngie̍t-sîm hàng-san; hàng-san he chhin chiâng yu tui ngìn yû li-yit ke sṳ. 9 Oi phit-miên ngong-tong ke phien-lun, mo̍k vi chhu̍k-phú chên-lun, mo̍k yên-kâ ya-he vi fap-li̍t ke mun-thì siông-châng; yîn-vi liá-têu chhiòn he mò ka-chhṳ̍t, mò li-yit ke. 10 Tui chṳ-chho fûn-chên ke ngìn, kín-ko kì yit-lióng-pái, kì hàn-he m̀ thâng, chhiu m̀-hó chai thùng kì lòi-vông. 11 Yîn-vi ngì tî, liá-chúng ngìn yí-kîn fái-chhin lé, kì m̀ tân-chhiang fam-chhui, yu thin chhṳ-kâ ke chhui. 12 Ngài phai Â-thì-mâ ya-he Thûi-kî-kú hi ngì ke-vi ke sṳ̀, ngì oi sióng-chhin phan-fap lòi Nì-kô-pô-lî kien ngài, yîn-vi ngài yí-kîn kiet-thin oi chhai ke-vi ko-tûng. 13 Oi chhin-liong pông-chhu Sî-na̍p li̍t-sṳ̂ lâu Â-pô-lò chhut-fat hi lî-hàng, pûn kì-têu mò khiam má-ke. 14 Su̍k ngài-têu ke ngìn oi ho̍k-si̍p ngin-chṳ̂n cho chṳn-tông ke kûng-chok, lòi kiûng-kip sên-fa̍t ke sî-yeu, miên-tet cho hàn chhok-chhok mò lu-yung ke ngìn. 15 Thùng ngài khiung-ha ke ngìn lûng-chúng tui ngì chhiáng-ôn. Chhiáng thoi ngài-têu tui ke-têu thùng sin-ngióng ke hó phèn-yû chhiáng-ôn. Ngien Song-ti su ên-tién pûn ngì-têu thai-kâ!

http://gospelgo.com/a/hakka_nt.htm#Titus