sábado, 31 de maio de 2014

Daniel
Daniel

(Messages of Love: June 18, 1899. St. Louis: Missouri)

 

Daniel, o Cativo Hebreu, não queria contaminar-se com a comida do Rei.

Devotado e fiel na adoração, ele

Declinou em obedecer ao

Decreto do Rei, e foi lançado na cova

Dos leões. Saiu de lá pelo fato

De ter sido libertado por Deus, e depois Dário, o Rei, proclamou o verdadeiro Deus. Daniel 6.

“Mais importa obedecer a Deus do que os homens.” Atos 5:29.

  http://bibletruthpublishers.com/messages-of-love-june-18-1899/messages-of-gods-love/la98434

Lukács 15 (Hungarian)1   Közelgetnek vala pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt.
2   És zúgolódának a farizeusok és az írástudók, mondván: Ez bűnösöket fogad magához, és velök együtt eszik.
3   Ő pedig ezt a példázatot beszélé nékik, mondván:
4   Melyik ember az közületek, a kinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a kilenczvenkilenczet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja azt?
5   És ha megtalálta, felveti az ő vállára, örülvén.
6   És haza menvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, a mely elveszett vala.
7   Mondom néktek, hogy ily módon [nagyobb] öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz [ember]en, a kinek nincs szüksége megtérésre.
8   Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-é gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan, mígnem megtalálja?
9   És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakhmát, melyet elvesztettem vala!
10  Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös [ember] megtérésén.
11  Monda pedig: Egy embernek vala két fia;
12  És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztök a vagyont.
13  Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.
14  Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni.
15  Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni.
16  És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, a mit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki.
17  Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!
18  Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és [ezt] mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.
19  És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!
20  És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt.
21  És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!
22  Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!
23  És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk.
24  Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni.
25  Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: és mikor [haza]jövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és tánczot.
26  És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az?
27  Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatá a hízott tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza.
28  Erre ő megharaguvék, és nem akara bemenni. Az ő atyja annakokáért kimenvén, kérlelé őt.
29  Ő pedig felelvén, monda atyjának: Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak.
30  Mikor pedig ez a te fiad megjött, a ki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot.
31  Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!
32  Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.

 http://www.jesus-army.com/cgi-bin/bible/bible.cgi?BIBLE=Hungarian&BOOK=42&SEARCH=++&CASE=ON&HILITE=ON&FIRST=OK&R1=I&CHAP=15&SUBMIT=Read

LUKE CHAPTER 15 (HMAR)1   Tum khat chu a thu ngaithla dingin sienkhontuhai le mi suol tam takin Isu an hung pan a.
2   Farisaihai le Dàn zirtirtuhai ruok chun, "Hi pa hin mi suol a pawl a, bu dâm a fâkpui tawla" tiin a chungah an chier a.
3   Ama chun an kuomah hi tekhin thu hi a hril a:
4   " Nangni lai tuin amanih beram za neiin anni laia pakhat bo ta sien, sawmkuo pakuohai chu phûlah màksanin a'n hmang chu a hmu hmâ khat tuin am zong nawng a ta?
5   A hmu nawk chun lawm takin a liengkoah put a ta,
6   a in a tlung chun a ruolhai le a tuolbawmhai ko khawm a ta, 'Ka beram inhmang kha ka hmu nawk tah a, thaw ro, lawm ei tiu' tîng a tih.
7   Ka hril cheu hi, chuong ang chie chun sim ding chuong nei ta lo mi fel sawmkuo pakuohai chunga an lawmna nèka nasain mi suol pakhat sim chungah vànah lawmna nasa lem a tih.
8   "Chun, nuhmei tu khomin duli sawm neiin pakhat inhmang ta sien, khawnvar insita a in phîtin, a hmu nawk hmâ khata zong lo tu am an um ding?
9   A hmu nawk pha chun a ruolhai leh a tuolbawmhai ko khawm a ta, 'Ka duli inhmang kha ka hmu nawk tah a, thaw ro, lawm ei tu' tîng a tih.
10  Ka hril cheu hi, chuong ang bokin mi suol pakhat sim chungah Pathien vàntirkohai nasa takin an lawm a nih" a ta.
11  Isun a hril pei a. "Mi pakhat hin nau pasal pahni a nei a.
12  A naupang lem chun a pa kuomah, 'Pa, ka ro chan ding mi pe rawh' a ta, chuongchun ro chu an kuomah a sem tah a.
13  Chu hnung sawt naw teah a naupang lem chun a chanpuol po chu a lâk a, ram hla takah a fe a, chu taka chun inhoi chènin a sukriral ta vong a.
14  A nei po po a khawral vong hnungin chu rama chun tàmpui a tla a, fâk ding a nei ta naw a.
15  Chuongchun, chu rama mi pakhat chu a bèl a, ama chun vok bu pea sor dingin a lo tieng a tir a.
16  Vok bua an pèk fanghra chun insukkhop vè tak a nuom a, tu khomin fàk ding an pêk si nawh.
17  "Sienkhom a hung inhriet suok phing leh, 'Ka pa ina inhlawfahai lai khom khan fàk sèng lo nei an tam vei leh, kei hlak chu hi taka hin phingtâmin ka thi el ding a ni si a.
18  Tho ka ta, ka pa kuomah fèng ka ta, 'Pa, vàna mi chunga le nangma chungah thil suol ka lo thaw a nih.
19  I naupaa inbûk tlàk khom ka ni ta naw a, i ina inhlawfa pakhat angin mi sor ve el rawh' tîng ka tih, a ta.
20  "Chuongchun a tho a, a pa kuom tieng a pan tah a. Hla taka a la um laiin a pa chun a lo hmu a, a lunginsiet êm êm a, a tlân a, a kuo a, a fawp ngawi ngawi a.
21  A naupa chun, 'Pa, vàna mi chunga le i chungah thil suol ka lo thaw a nih, i naupaa inbûk tlàk khom ka ni ta nawh' a ta.
22  "A pa ruok chun a siehlawhai kuomah, 'Zakuo tha tak kha hung la vat unla, inhâktir unla, kutsebi inbuntir unla, pheikhok khom inbuntir bok ro;
23  bawng tuoi thâu tak kha hung kei unla, that ro. A lawmna dingin ruoi thèng ei tiu.
24  Ka naupa hi a thi a, a hung hring nawk tah a; a'n hmang a, ei hmu nawk tah a ni hi" a ta. Chuongchun an lawm tan tah a.
25  "Chuong lai chun a naupa upa lem chu loah a um a. A hung inlawi chun, in a tlung tawmin rimawi le làm ri a hriet a.
26  A siehlaw pakhat chu a koa, "Chu rî chu ieng rî am an ta leh?" tiin a'n don a.
27  Ama chun, 'I sang a hung kìr a, dam taka a hmu nawk leiin i pain bawng tuoi thâu a that a nih' a ta.
28  A naupa upa lem chu a lung a sen hle a, inah chun a lût nuom naw a. A pa chu a hung suok a, a va thlêm a.
29  A naupa chun, 'Ngai rawh, hieng chen hi suok sorin i mi sor a, i thupêk voi khat khom ka sêl ngai nawh. Sienkhom, ka ruolhai le kan insukhlimna ding kèlté takngiel khom i mi pêk ngai nawh.
30  Tuhin i naupa, nawchizorhai laia i sum thè ral vongtu hi a hung kìr a, bawng tuoi thâu tak el i lo thatpêk nawk nghal si hi' a ta.
31  "A pa chun, 'Ka naupa, nang chu ka kuoma um zing i na, ka nei po po hi i ta annawm.
32  Hi i sangpa ruok hi chu a thi tah kha a hung hring nawk a, an hmang ta kha ei hmu nawk tah a ni hi; hlim taka lawm ding ei ni hrim a nih'a ta" tiin.

 http://www.jesus-army.com/cgi-bin/bible/bible.cgi?BIBLE=Hmar&BOOK=42&SEARCH=++&CASE=ON&HILITE=ON&FIRST=OK&R1=I&CHAP=15&SUBMIT=Read

DEUS EM PRIMEIRO LUGAR OSWALD CHAMBERS
Coloque Deus em Primeiro Lugar na Confiança.  

“Jesus não confiava neles... 
porque Ele bem sabia o que havia no homem.” 
 João 2:24- 25

Nosso Senhor não confiava no homem; contudo, Ele não era desconfiado, nunca era amargo, nunca em desespero em relação a algum ser humano, porque Ele colocava Deus em primeiro lugar na confiança; Ele confiava absolutamente no que a graça de Deus pode fazer por qualquer ser humano. Se eu colocar a minha confiança nos seres humanos primeiramente, eu acabarei no desespero de todo mundo; eu me tornarei amargo, porque eu tenho insistido no ser humano em relação ao que nenhum homem jamais pode fazer – absolutamente correto. Nunca confie em alguma coisa além da graça de Deus em si mesma ou em alguém também.

Coloque a Necessidade por Deus em Primeiro. “Eis que venho, para fazer, ó Deus, a Tua vontade.” Hebreus 10:9

A obediência humana é o que o ser humano vê como sendo uma necessidade; a obediência do nosso Senhor é o querer do Seu Pai. O clamor hoje é – “Devemos conseguir algum trabalho para fazer; os gentios estão morrendo sem Deus; devemos ir e contar a eles Dele.” Temos que ver em primeiro de tudo que as necessidades de Deus em nós são pessoais e estão sendo supridas.

“Ficai, porém...” O propósito desta meditação é fazer com que nós nos relacionemos corretamente com as necessidades de Deus. Quando as necessidades de Deus em nós são cumpridas, então Ele abrirá o caminho para percebermos as Suas necessidades em qualquer lugar.

Coloque a Confiança em Deus em Primeiro Lugar.
“E qualquer que receber em Meu nome um menino tal como este, a Mim Me recebe.” Mateus 18:5

Confiar em Deus é que Ele me dá a Si mesmo como um bebê. Deus espera que a minha vida pessoal seja uma “Belém.” Estou permitindo que a minha vida natural seja lentamente transfigurada pela vida de habitação do Filho de Deus? O propósito definitivo de Deus é que Seu Filho pode ser manifesto em minha carne mortal.

MY UTMOST FOR HIS HIGHEST. OSWALD CHAMBERS.


LUKE CHAPTER 15 (Moba: Togo)


15.1 Sianyoo ki lampogaarteeb nan biitdamm bonchiann din baat Yiisa boor ki gbiintir u maan; 15.2 ki Farisiinba nan sennu wannteeb burin ki yeen a "Jɔɔ na gaan biitdamm ki bia di namm." 15.3 Li paak, ki Yiisa yimm barjouk na a 15.4 "I yenɔ-i mɔk pei kobik, ki yenɔ tan boti, u saa teen nlee? See ki u nyik pei piinyia nan banyia na muuk ni, ŋaan saan lon peeuk nba bot na nan waa tan saa lau. 15.5 Wuu lau yoo nba ki u ji mɔk parpeenn. Li yoo wun jiiu ki bukɔ bɔpiat paak 15.6 ki kun ŋaak ni, ki yiin u yɔɔsinba nan ŋakpiasinba ki lakimm ki yet a, 'Yii mɔk parpeenn man, kimaan n la n pebotikauk nawa.' 15.7 "Ŋanne mun ki n beeri, biitdaanyenɔ-i nyik u biit, par-peenn sii be Yendɔuŋ ni ki jiin li daanɔ po, ki gar laa sii be biaŋinba niburchimm piinyia nan banyia nba li ji ki kpaa talas bin lebit na po. 15.8 "Ki poo mun-i mɔk likbina piik, ki yenn tan boti, u saa teen nlee? See ki u joo fitir ki piar u diiuk, ki lon fanu nan waa tan saa lar. 15.9 Wuu jiki lar yoo nba, wun yiin u yɔɔsinba nan u ŋakpias nba ki lakimm ki yet a 'Yii mɔk parpeenn man, kimaan n laa n likbinn nawa.' 15.10 "Ŋanne mun ki n beeri, li-i tee ki biitdaanyenɔ nyik u biit, Yennu malakanba sii mɔk parpeenn ki jiin u po." 15.11 Ŋanne ki Yiisa ŋamm yet a "Jasɔɔ din mɔk bonjai banlee, 15.12 ki waarɔ po tan yet u baa a 'N baa, n loon ki a jii faar nba ki n tan saa gaar nae ki turin.' Ŋanne ki u baa bɔkit faar maŋ ki turɔ. 15.13 Li ki yukiri ki waarɔ po na jii u mɔkint kur ki yaat saan digbann banfɔkira. 15.14 Waa saa be doo na ni ki u teen yana yana ki biir u likirii kur. Waa gbenn likirii na yoo nba, ki kon baa tiŋ maŋ ni bonchiann, ki gbatɔɔ hei. 15.15 Ŋanne ki u ji saan be jasɔɔ ŋaak doo maŋ ni, ki u tuumɔ u kpaab ni ki u dint u doorii. 15.16 Ki u tuu loon wun di doorii jeet na; ŋaan ki sɔɔ ki teenɔ jesiati. 15.17 Li poorpo ki u yan jen, ki u yet a 'N baa toontunna kura laat jeet di ki li jaŋitib, ki bia tent, ŋaan ki n tan kpenn kon nna na. 15.18 Laa ji be na, n saa kun n baa boore ki saa yetɔ a, Chanbaa, n tun bonbiir ki biir Yennu nanawa. 15.19 N ji ki ŋan nan ki a yiinin a bija. Teentin a toontunna na yenɔ.' 15.20 Ŋanne ki u ji fiir ki ŋmat kun u baa boor. "Yoo nba ki u daa be banfɔkir ki kpent na, ki u baa lau; ki ninbaauk soorɔ bonchiann, ki u chiar ki baar soor u bɔpiat ki puur wɔbɔ. 15.21 Ŋanne ki bik na yet a, 'N baa, n tun bonbiir ki biir Yennu nanawa. N ji ki ŋan nan ki a yiinin a bija.' 15.22 Ŋaan ki u baa yet u daaba na a, 'Teent yiama ki jii chinchenŋann na, nan baŋ, nan taasaat, ki gbabinɔ, ki bia pirimɔ baŋ nan taasaat na, 15.23 ŋaan kii saa man ki saa soor naajakpammir na ki tan kpiu ki tin teen jaamm. 15.24 N tuu mi a n bija na kpoe, ŋaan ki u be; ki bia mi a u bote, ŋaan ki u tan jenna.' Ŋanne ki bi ji piin bi jaamm dinu nan parpeenn. 15.25 "Li yoo na ki u bijakper na daa be kpaab ni, ki ji tan kpent ki per ŋaak ki gbat fuut, ki jeruk jerin ki siak waa. 15.26 Ki u yiin u baa toontunyenɔ ki tan boiɔ a, 'Bee fuute fu ŋaak ni na?' 15.27 Ki toontunnɔ na yetɔ a 'A waarɔ nae kpen, ki a baa te ki bi kpii naajakpammir, kimaan u jen nan laafiae.' 15.28 Ŋanne ki u yɔɔrɔ maŋ wutoor ji doo hei, ki u y‡t ŋaak na ni kɔɔnu. Ki u baa nyii ki barimɔ a wun baar kɔɔ. 15.29 Ŋaan ki u yet u baa a, 'Nnara, mine tuuma bina bonchiann. N bia ki mi y‡t a mɔbu, ŋaan a poŋ taan ki mi turin buuk ki n kpii ki yiin n yɔɔsinba, ki ti dii ki mɔk parpeenni. 15.30 A bija nae biir a faar kur, ki wei poob. Waa tan jen yoo nba, ki a bia kpii naajakpammir ki turɔ.' 15.31 Ki u baa yetɔ a 'N bik, fin ŋarin poŋ tuu be nanin yoo kure; ki linba kur ki n mɔk, li tuu tee a yare. 15.32 Li poŋ ŋan nan tin teen jaamm kii mɔk parpeenn, kimaan n tuu mia a waarɔ na kpoe, ŋaan ki u be; ki bia mi a u bote, ŋaan ki u tan jenna.'"

 http://gospelgo.com/f/moba_nt.htm#Luke

sexta-feira, 30 de maio de 2014

ELE VOLTARÁ LOGO

http://cdn.freeprintablecoloringpages.net/samples/Weather/Sun_And_Clouds_Frame.png

“Bem, Bertie, quando tempo você viverá?” um amigo perguntou ao garotinho.

“Eu não sei,” o pequeno Bertie respondeu lentamente.

“Até que você seja um velho homem de cem anos de idade, eh?”

“Eu não penso assim,” disse o garoto magro, muito sério, enquanto ele levantava os seus olhos azuis para a face de seu amigo.

“Já sei! Você está tão doente que acha que pode morrer logo?”

Com um doce pequeno sorriso, mas os lábios trêmulos, com seis anos de idade, Bertie respondeu:

“Oh! Você não entende nada! Eu estou unicamente esperando por Jesus, e Ele virá logo.”

Querido garotinho; com simplicidade infantil ele foi com o seu jogo, mas as palavras que ele proferiu mergulharam dentro do coração daquele que as tinha ouvido – “Ele voltará logo.”

E que alegria dá a ele estar esperando Jesus voltar a cada dia, pois ele sabia o que Ele tinha dito: “Certamente cedo venho;” não, como algumas pessoas dizem, que Ele virá quando alguns dos seus filhos morrem; mas Ele está vindo nas nuvens do céu e Ele chamará todos aqueles que confiam Nele e nos dará corpos de glória como o Dele, e viveremos com Ele para sempre, e seremos tão felizes.

Eu espero que cada um de nossos queridos amigos estejam esperando Ele voltar logo.

 “He’ll come soon”

(Messages of Love: June 11, 1899. St. Louis: Missouri)


 

 

 

“Sim – Mas. . . !” OSWALD CHAMBERS"Senhor, eu Te seguirei, mas...” Lucas 9:61

Supondo que Deus diz a você para fazer alguma coisa que é um enorme teste para o seu senso comum, o que você fará? Parar de repente? Se você obtiver o hábito de fazer certas coisas no domínio físico, você fará isto toda vez até que você quebre o hábito com determinação; e o mesmo é verdadeiro espiritualmente . Mais uma vez você obterá o que Jesus Cristo quer, e cada vez você retornará ao ponto, até que você abandone resolutamente. “Sim, mas – supondo que eu obedeça a Deus neste assunto, o que acontecerá...?” “Sim, eu obedecerei a Deus se Ele me deixar usar o meu senso comum, mas não me peça para dar um passo no escuro.” Jesus Cristo demanda do homem que confia Nele o mesmo espírito esportivo que o homem natural exibe. Se um homem está fazendo alguma coisa digna, entretanto, há vezes quando ele tem que arriscar tudo em seu salto, e no domínio espiritual Jesus Cristo demanda que você arrisque tudo o que você retém pelo senso comum e salte para o que Ele diz, e imediatamente que você fizer, você descobrirá que o que Ele diz se mostra tão sólido quanto o senso comum. No tribunal do senso comum, as declarações de Jesus Cristo parecem loucura; mas, traga-as ao tribunal da fé, e você começará a descobrir com o espírito impressionado que elas são as palavras de Deus. Confie completamente em Deus, e quando Ele trouxer a você o empreendimento, verá que você irá aceitá-lo. Agimos do mesmo modo como os gentios numa crise, somente um numa multidão é ousado o suficiente para depositar sua fé no caráter de Deus.

MY UTMOST FOR HIS HIGHEST. OSWALD CHAMBERS.